U bent hier

Ook in het vo: lege kerkbanken, volle schoolbanken

Vorig jaar liet ik u zien dat het aandeel kinderen dat confessioneel basisonderwijs volgt al jarenlang stabiel is. Circa een derde van de basisschoolleerlingen gaat naar een rooms-katholieke school, iets meer dan een kwart volgt onderwijs op een protestantse school en drie tiende bezoekt een openbare school. De doorgaande secularisatie in Nederland heeft dus geen impact op de schoolkeuze die ouders voor hun kinderen maken. Confessionele basisscholen blijven onverminderd populair: oftewel steeds legere kerkbanken, maar nog altijd volle schoolbanken

De vraag is of dit stabiele patroon zich ook in het voortgezet onderwijs voordoet. Kinderen hebben immers maar weinig invloed op de keuze voor een basisschool, maar bij de keuze voor een middelbare school spelen de wensen van het kind een veel grotere tot zelfs doorslaggevende rol. In hoeverre hebben deze kinderen belangstelling voor bijzonder onderwijs?

Ook verhouding in voortgezet onderwijs stabiel

Figuur 1 geeft antwoord op deze vraag. De figuur toont de leerlingaandelen per denominatie sinds 2010/2011. Net als in het basisonderwijs valt ook hier de grote mate van stabiliteit op over de jaren heen. In de gehele periode gaat ongeveer een kwart van de vo-leerlingen naar rooms-katholieke scholen, gaat ruim twee tiende naar protestants-christelijke scholen en volgt ruim een kwart onderwijs op openbare scholen. De verschillen over de jaren zijn minimaal.

In het voortgezet onderwijs zijn er nog twee andere grote categorieën te onderscheiden. Eén op de zeven leerlingen gaat naar algemeen bijzondere scholen en één op de acht leerlingen gaat naar een bijzondere samenwerkingsschool (bijvoorbeeld een samenwerking tussen katholiek en protestants onderwijs of tussen protestants en algemeen bijzonder onderwijs). Andere denominaties (bijvoorbeeld joodse, islamitische en humanistische scholen of samenwerkingsscholen tussen bijzonder en openbaar onderwijs) vormen minder dan 2 procent.

Figuur 1 - Aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar schooldenominatie per schooljaar

Bron: DUO, bewerking Verus

Deze verhoudingen vertellen uiteraard slechts een (cijfermatig) deel van het verhaal. Scholen zijn immers uniek, veelkleurig en zijn méér dan enkel de denominatie. Ook worden denominaties op vele manieren ingevuld: de ene protestantse school is de andere niet. En het aanbod van scholen speelt een rol in de cijfers: de hoeveelheid scholen in de omgeving (in hoeverre valt er wat te kiezen?) en de afstand tot het thuisadres (hoe ver ben ik bereid om te reizen?) zijn uiteraard van invloed op de schoolkeuze.

Grote diversiteit tussen provincies

Hoe klein Nederland ook is, ons land kent van oudsher een grote culturele diversiteit. Deze verscheidenheid wordt weerspiegeld in de schoolgang per provincie. Figuur 2 toont de verdeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar denominatie in het huidige schooljaar (‘18/’19).

De protestants-christelijke scholen worden relatief het vaakst bezocht in Friesland, Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland. In deze provincies volgt meer dan 30 procent van de leerlingen protestants onderwijs. Rooms-katholieke scholen worden veel bezocht in Noord-Brabant en Limburg, ongeveer twee op de drie vo-leerlingen daar volgt katholiek onderwijs. Openbaar onderwijs is relatief het grootst in Friesland en Drenthe (aandeel van meer dan vier tiende).

Het aandeel van bijzondere samenwerkingsscholen schommelt per provincie tussen de 0 procent (Drenthe, waar dit type scholen niet voorkomt) en 23 procent (Flevoland en Zeeland). Algemeen bijzondere scholen worden relatief veel bezocht in Groningen, Noord-Holland en Flevoland (circa een kwart).

Figuur 2 - Aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar schooldenominatie per provincie, huidig schooljaar (2018/2019)

Bron: DUO, bewerking Verus

Meer weten?

Bent u benieuwd geworden naar de ontwikkelingen in denominaties uw eigen regio of stad? Wilt u meer weten over de leerlingaantallen van uw scholen of die in de omgeving? Of bent u geïnteresseerd in de specifieke schoolkeuze van kinderen in uw voedingsgebied?

Mijn collega’s en ik helpen u graag bij deze vragen, wij beschikken over ruime ervaring op het gebied van data-analyse. Ook voor leerlingenprognoses bent u bij Verus aan het juiste adres, bijvoorbeeld ter onderbouwing van uw begroting of bij huisvestingsvraagstukken.

Richt uw vragen aan mijn collega’s via planning@verus.nl of neem direct contact met mij op! Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

Nieuwe reactie inzenden