U bent hier

Goede praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een selectie uit de goede praktijkvoorbeelden die leden van Verus instuurden op onze enquête over de vluchtenlingenproblematiek. Stuur ons uw good practice.

SCOPE scholengroep maakt filmpje over opvang vluchtelingenkinderen

In Alphen aan de Rijn zijn er twee scholen binnen de SCOPE scholengroep die kinderen van vluchtelingen opvangen in reguliere klassen. De scholengroep maakte een filmpje om uit te leggen hoe dat gaat en wat ze doet.

R.K. Basisschool Het Kompas, Bergen op Zoom

Zorg voor 'adoptie'-ouders op school die de kinderen de eerste maand meenemen, begeleiden, de omgeving laten verkennen, uit wandelen gaan, over de omgeving vertellen, zich welkom voelen, samen eten, meenemen naar huis tijdens het overblijven, etc.

PC Schoolbestuur in Zuid-Holland

Andere ouders inschakelen bij het wegwijs maken in de wijk en in de school. De kinderen leren veel van kinderen.

Prof. Waterinkschool, Hardenberg

Aparte groepen, los van de basisscholen. Voor één jaar, taal en cultuur als hoofdzaak. Na een jaar vrije keuze voor basisschool in de buurt, als woonplaats geregeld is. Overstap naar de basisscholen op vaste momenten. Afspraken maken met alle besturen/basisscholen uit de regio. Specialisten/excellente leerkrachten voor de groep.  Onder verantwoordelijkheid bij ervaren directeur.

Basisschool in Gelderland

Betreffende leerling krijgt gedurende enkele weken (=wenperiode) 2 maatjes toegewezen. Dit zijn leerlingen uit de groep waarin de leerling is geplaatst. Deze maatjes maken de leerling wegwijs in de school.

PC Basisschool in Zuid-Holland

De kinderen in de groep (kleine groep van 11 kinderen) wijzen elke week een woord van de week aan. Die woorden worden gelabeld. Zij helpen hun klasgenoot met het leren van dat woord. Het leren van Nederlands is zo de verantwoordelijkheid van de hele groep en versterkt ook de groepssfeer.

CBS De Hoeksteen, Oud-Beijerland

De vluchtelingenkinderen hebben binnen onze school tenminste één keer per week contact met elkaar. Er is een ouder aangesteld om te helpen bij het vertalen en alle juridische en financiële zaken waar ze tegenaan lopen. We hebben meerdere ouders binnen onze school die dit gezin helpen met praktische zaken.

R.K. Basisschool 't Vogelnest, Hengstdijk

Dorpsgenoten zorgden voor extra inrichting huis en speelgoed voor de kinderen, zoon werd gelijk lid van de plaatselijke voetbalvereniging.

PC Basisschool in provincie Groningen

Drie vrijwilligers met onderwijsbevoegdheid hebben deze kinderen een jaar lang begeleid. Het bestuur heeft aan hen een vrijwilligersvergoeding betaald.

PC Schoolbestuur in het Noorden van het land

Een aparte schakelklas waarbij kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren is heel fijn. leerkrachten zijn hierop toegerust, de aanpak en de methodes verschillen met de reguliere klassen. kinderen vinden de geborgenheid van de schakelklas fijn merken wij.

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard, Tiel

Gemeenten, schoolbestuurders en samenwerkingsverband slaan handen in een. Gezamenlijk pakket aan ondersteuning wordt momenteel uitgewerkt. We kiezen voor model centrale opvang met als doel zo snel mogelijke doorstroming naar de school van keuze in de wijk/dorp waar de leerling woont.

PC Basisschool in provincie Utrecht

In onze groepen zitten allemaal kinderen met dezelfde achtergrond als de vluchtelingen. Dat voelt prettig voor de ouders en kinderen leren van elkaar ook door de thuistaal in te zetten. Schakelklas in groep 2 om kinderen extra programma te bieden op gebied van taal. In onze stad is de mogelijkheid aanwezig om leerlingen eerst te verwijzen naar een taal school. Wij hebben goede ervaringen met de opvang van kleuters in onze eigen kleutergroepen. Kinderen leren dan snel de taal.

PC Schoolbestuur in Overijssel

Ja in SWV verband afgesproken dat 1 school met AZC ervaring de opvang op zich neemt in verband met ervaring, dus geen opvang op een eigen school om leerlingen te werven.

R.K. Basisschool 't Schoolhuys, Houten

Kinderen iedere dag koppelen aan een ander maatje. Gebruik maken van de stagiaires: samen met de vluchtelingen hing zij de hele school vol met geeltjes en speelde zij gezelschapspelletjes. Vrijwillige ouders inzetten om met een klein groepje te werken. Materialen verzamelen.

R.K. Basisschool Berg en Beek, Sint Anthonis

Maatjeslezen met kinderen uit groep 8 regulier - Op vrijdagmiddag samen gezelschapspelletjes spelen met regulier - Samen Sporten.

R.K. Basisschool St. Hubertus, Tilburg

Ons bestuur kent vanuit WSNS 6 Taalscholen (in 2 jaar verdubbeld). Deze scholen (= 1 klas van 20 leerlingen) huisvesten in reguliere basisscholen en vangen kinderen op die rechtstreeks uit het buitenland komen, dus niet alleen vluchtelingen. Het onderwijsconcept is totaal anders: individueel en vanuit de Taal. Kinderen van 6 tm 12 jaar zitten in één groep. Grote succesformule, alleen zitten ze nu al heel snel allemaal propvol.

R.K. Basisschool in Zuid-Holland

Onze ouderconsulente is Arabisch sprekend en helpt deze mensen met het vragen van uitkeringen e.d. Zij geeft daarna het stokje over, de ouder die zij heeft geholpen helpt daarna een andere ouder die net aangekomen is. Flowingrow is een organisatie die werkt met de kinderen voor traumaverwerking.

P.C. Basisschool in Zuid-Holland

Op onze school krijgen volwassenen 's avonds Nederlandse les.

CBS Koningin Juliana, Ermelo

Ouders helpen de kinderen met het leren van Nederlands; op deze manier krijgen de kinderen de hele dag onderwijs.

CNS Staphorst, Staphorst

Twee vrijwilligers ingeschakeld (ex-leerkrachten) die een vrijwilligers vergoeding ontvangen van de gemeente. Bij het ministerie een vergoeding aangevraagd en gekregen voor de eerste opvang. Verder deze kinderen in de groep zich laten ontwikkelen. Goed communiceren met de ouders over de (on)mogelijkheden (voor zover er geen taalbarrière is). Goede samenwerking met Vluchtelingenwerk.

CBS Gideon, Bovenkarspel

Vrijwilligers die op school tijdens schooluren komen werken in een 1 op 1 situatie met de kinderen. Er wordt dan veel ingezet op woordenschat en het lezen.

ROC Alfa-college, Groningen, Drenthe en Overijssel

We hebben een goede samenwerking met collega-ROC's, de AZC's en gemeenten in de regio om zorg te dragen voor een goede organisatie van NT2 onderwijs aan vluchtelingen en waar mogelijk combinaties met mbo-onderwijs. Er is goede afstemming met onze toeleverende scholen zoals het ISK. Met betrekking tot de pilot inburgeren vanuit het AZC hebben we een samenwerkingsverband met een aantal noordelijke ROC's waarbij de afspraak is dat zodra iemand definitief wordt gehuisvest in een gemeente het inburgeringtraject kan worden overgedragen van het ene ROC naar het andere, ook door middel van overdracht van intake- en trajectgegevens, achtergrondinformatie. Tevens hebben we een goede afstemming met het ISK over doorlopende leerlijnen van ISK naar MBO en VAVO.

R.K. Basisschool De Touwladder, Sint Michielsgestel

Wij hebben contact gezocht met de internationale schakelklas in Den Bosch. Daar hebben wij tips gekregen voor methoden en computerprogramma's om deze kinderen snel de taal te leren. Daarnaast hebben wij wat ruimte in de formatie vrijgemaakt voor individueel / in kleine groep hulp aan deze leerlingen, 5x per week 1/2 uur. We hebben ook een vrijwilliger met onderwijsachtergrond die meehelpt om deze kinderen te begeleiden. Vanuit vluchtelingenwerk komt iemand een ochtend voor kleine gesprekjes met deze kinderen.

Bergpadschool, Grijpskerke

Wij hebben een heel goede tolk die perfect Arabisch en Nederlands spreekt (echtgenoot van een van onze leerkrachten: geluk voor ons). Dit is heel belangrijk voor de goede communicatie en het opbouwen van wederzijds begrip - kinderen school - ouders. Onze tolk helpt de kinderen, leerkrachten en de ouders.

R.K. Basisschool De Wentelwiek, Nuenen

Wij hebben een ouder bereid gevonden om voor ons te tolken richting de ouders van de vluchtelingen kinderen. Zij treedt ook op als tip-persoon, door bijvoorbeeld zaken die wij als vanzelfsprekend ervaren te vertellen aan de ouders (bijvoorbeeld: met carnaval kom je verkleed naar school).

PC Basisschool in Overijssel

Wij hebben ervoor gekozen om deze leerling te plaatsen bij leeftijdsgenoten en zoals passend onderwijs behoort te zijn ons onderwijs erop aan te passen. Kijken wat zij nodig heeft. En deze leerling niet te plaatsen op het niveau qua opbrengsten van de vakken. We kijken te samen met IB naar de hiaten didactisch gezien en nemen sprongen waar dat kan. Zo is op rekengebied een sprong van een jaar gemaakt in een maand tijd na het oplossen van een hiaat. Verder zijn er met grote regelmaat, soms wel dagelijks meerdere gesprekken met deze leerling, de klas en met de ouders. Ondanks cultuur en taalbarrière proberen we samen te kijken wat het beste is. Leerling en ouders geven aan dat de leerling met plezier naar school gaat. Wij genieten van het kind. Wat een voorsprong heeft dit kind ten opzichte van alle andere kinderen op vele vlakken. Zij beheerst al heel wat competenties van de 21ste eeuw.

Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, Zwolle

Wij hebben in samenwerking met al het primair onderwijs gezamenlijke instroom groepen. Kinderen worden ingeschreven op een 'eigen school' maar gaan vijf ochtenden naar de NT2 instroom groepen voor periode van circa 1 jaar.

R.K. Basisschool De Sprankel, Grave

Zorg voor integratie bij vakgebieden waar het kan zoals creatieve ontwikkeling, gym, presentatie.

Alpha Scholengroep, Goes

In de gemeenten Goes is in nauwe samenwerking tussen drie schoolbesturen een Taal Expertise Centrum opgestart voor kinderen van het asielzoekerscentrum. In overleg met de gemeenten is besloten ook kinderen met een A-status hier onderwijs te geven. Dit onderwijs wordt gegeven in kleine groepen gedurende een periode van ongeveer een half jaar. Zodra deze kinderen een voldoende taalniveau hebben, stromen ze door naar de reguliere scholen. De drie intern begeleiders van de verschillende besturen vormen een begeleidingsgroep die leerkrachten ondersteunen en tevens bespreken op welke school, na de centrale opvang, een kind het best geplaatst kan worden. zie boven. Een probleem hierbij is wel de financiering. Hierover proberen we een gesprek te arrangeren met het ministerie

Kindcentrum in Zuid-Holland

Wij stellen ons gastvrij op voor vluchtelingengezinnen door  buiten de vaste kaders te denken en altijd een onderwijs-, peuterspeelzaal- of opvangplaats te organiseren. Daarnaast voeren alle locaties acties ter inzameling van gelden, kleding, voedsel, fietsen etc. Medewerkers krijgen een vrije dag als zij zich aanmelden als structureel vrijwilliger bij vluchtelingenwerk.

Corderius College Amersfoort

In Amersfoort hebben de scholen voor VO een gezamenlijke verantwoordelijkheid, resulterend in het Taalcentrum. Daar komen alle kinderen van vluchtelingen en daar is expertise voorhanden voor de juiste opvang en het passende onderwijs.

R.K. Basisschool De Kameleon, Terneuzen

Wij geven de kinderen een plekje binnen ons jaarklassensysteem. Deze kinderen worden door een NT2-specialist met regelmaal uit de groep gehaald ter extra ondersteuning m.n. taalaanbod. Door deze combinatie van 'onderdompelen' en extra ondersteuning leren zij zeer snel Nederlands.

Basisschool in Overijssel

Leerkracht bezoekt de gezinnen om thuisbeeld te krijgen en contact te intensiveren. In het begin regelmatig overleg met ouders en in specifiek geval ouders mee in groep voor bepaalde tijden om te wennen voor het kind dat nooit op school  heeft gezeten en altijd in stress situaties zat. Dit is ook voor ouders die wel Engels spreken goed om de Nederlandse taal spelenderwijs te leren.

CBS Het Kompas Meppel

Extra inzet van personeel om leerlingen z.s.m. de Nederlandse taal te leren (groep 3 niveau) - welke niet bekostigd werd vanuit de overheid. Met een beperkt budget is toch resultaat te halen. Extra inzet van ouder(s) om leerlingen te helpen bij het spreken en verstaan van de Nederlandse taal. Fijn dat er betrokken ouders zijn!!

Basisschool in Gelderland

De gemeente heeft met het samenwerkingsverband al een aantal jaren een special Taalklas waar leerlingen tot 10 jaar 2 dagen in de week taalonderwijs krijgen. Dit is een verplichting. Daarnaast hebben we goede contacten met de vrijwilligers van vluchtelingenwerk.

Basisschool in Noord-Brabant

Van groot belang is aandacht voor de veiligheid in de groep. Muziek en spel zijn daarbij belangrijke vakken. Werken aan taal is ook heel belangrijk. Ik heb veel gewerkt met Total Physical Respons, wat op een speelse manier al heel snel leidde tot communicatie in het Nederlands. Het leren lezen van Nederlandse woordjes volgt daar dan snel op.

VO-School in Zuid-Holland

We nemen de leerlingen zo snel mogelijk op in de school. Zorgen dat ze boeken en hulpmiddelen krijgen. Geven ze een buddy (leerling) en een mentor. Proberen het contact met de ouders zo rechtstreeks mogelijk te onderhouden, dus niet via vrijwilligers. Dat levert soms taalproblemen op. Maar meestal lukt het goed.

Stichting VCO Oost Nederland, Enschede

In Enschede hebben we gezamenlijk, gemeente, Katholiek Onderwijs, Openbaar Onderwijs en Christelijk Onderwijs een voorziening, school (IOK de Globe ), waar we alle buitenlandse kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn gedurende 2 jaar opvangen. Die school focust heel erg op taal. Daarna gaan de kinderen naar de scholen van de verschillende stichtingen.

Christelijk VMBO Harderwijk

Samengevat:

  1. Snel Nederlands leren (inzetten op taal onderwijs)
  2. Vrijwilliger zoeken om met leerlingen na schooltijd talige klussen te doen (boodschappen, e.d.)
  3. Scholing in een omgeving waarin Nederlands de voertaal is.

Stichting PCPO Midden-Brabant

Binnen Stichting. PCPO Midden-Brabant hebben we een EOA eerste opvang anderstaligen  in Breda en daar gaan in principe alle kinderen uit de regio naar toe en leren dan zeer snel Nederlands

Kindcentrum in Zuid-Holland

Niet te veel overleggen en tijd stoppen in het vinden van oplossingen. Lef tonen t.a.v. regels en wetten. Hulp kan zomaar bureaucratische trekjes hebben. Wij kiezen voor: DOEN! (en dan zien we wel hoe het verder gaat.)

Basisschool in Zuid-Holland

Er komt veel zelf initiatief bij kijken. Wij hebben onderzocht wat wel/niet mogelijk is. Zijn ook gewoon aan de slag gegaan. Dan komen ook oplossingen op je pad. Een vrijwillige ouder die bijles geeft, een tolk die vrijwillig op school komt om de communicatie school-ouders-kind helder te houden.

Basisschool in Zeeland

Kinderen een maatje geven in de school. Ze vooral eerst laten wennen, dus spelen en tekenen zijn erg belangrijk.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Robbert Jan de Vries
adviseur public affairs
0348 74 44 24