U bent hier

Samenwerking en fusie

Samenwerking tussen besturen of scholen is van alledag. Dit kan variëren van afstemming en kennisdeling tot meer intensieve samenwerking. De aanleiding om een samenwerking aan te gaan kan van praktische aard zijn, inhoudelijk gedreven of uit noodzaak. Wat de aanleiding ook is, het is belangrijk om de motieven en beoogde meerwaarde van de samenwerking helder op tafel te hebben in een gemeenschappelijk verhaal. Als dit niet duidelijk is én er geen gedeeld beeld is tussen de betrokken partijen – dan staat dit een goede samenwerking vaak in de weg.

Wat nu als u de samenwerking wilt aangaan met een andere school of bestuur? Of als u een bestaande samenwerking wilt uitbouwen, wellicht richting een scholen- of besturenfusie? Dan zijn er een aantal aandachtspunten. Het gemeenschappelijk verhaal is er daar een van. Een zorgvuldig en doordacht proces is een ander belangrijk aandachtspunt. Om te komen tot een succesvolle samenwerking of fusie is een proces nodig waarin de juiste mensen betrokken worden en de benodigde administratief-juridische stappen worden gezet. Verus heeft veel ervaring met dit soort trajecten, voornamelijk in het primair en voortgezet onderwijs.

In de onderstaande figuur kunt u zien wat wij de belangrijkste aandachtspunten vinden in samenwerkings- en fusietrajecten.

In zo'n proces is het belangrijk te investeren in relaties, goede communicatie naar alle stakeholders en het opbouwen van vertrouwen. Ook gaat het wat ons betreft om een creatief proces, waarin leren, samen ontwikkelen en samen bouwen belangrijke onderdelen zijn (of worden, nadat de intenties zijn vastgelegd). En aandacht voor cultuur, want een goede structuur is zeker belangrijk, maar vormt geen garantie voor een goede onderlinge samenwerking en een gedeelde cultuur.

We vinden het verder belangrijk om een helder en haalbaar proces te ontwerpen, om duidelijkheid te geven over verwachtingen, stappen en planning en deze te kunnen managen. Snel genoeg om de vaart erin te houden en langzaam genoeg om de betrokkenen aangehaakt te houden. En dit moet goed gecommuniceerd worden naar alle bij het proces betrokken (interne) stakeholders. De voortgang, onverwachte ontwikkelingen en eventuele hickups moeten op hoofdlijnen gedeeld worden met relevante betrokkenen. Ter verkrijging van het benodigde draagvlak is het belangrijk dat betrokkenen periodiek worden meegenomen. Mensen die de gevolgen van een fusieproces ondervinden, willen serieus genomen worden. Dit doen we onder meer door hen te betrekken en te informeren.

Met de focus op de hiervoor genoemde aandachtspunten begeleiden we samenwerkings- en fusietrajecten. We begeleiden het proces en treden op als ‘kritische vriend’. Ook treedt de procesbegeleider op als materiedeskundige (structuur, cultuur en communicatie) en roept hij of zij waar nodig het advies van gespecialiseerde collega's in, bijvoorbeeld van juristen of adviseurs identiteit. Er is namelijk veel kennis aanwezig bij Verus, specifiek gericht op het onderwijs, bijvoorbeeld over:

  • Identiteit
  • Financiën
  • Bedrijfsvoering
  • Governance
  • Juridische vraagstukken
  • Medezeggenschap
  • Leerlingenprognoses   
  • Huisvesting
  • Inkoop en verzekeringen

Verus heeft al deze expertises onder één dak. Daardoor kunnen we u prima helpen bij samenwerking en fusies, over de gehele breedte van deze vaak complexe trajecten.

Meer informatie

Met vragen over samenwerking en fusie en wat wij voor u kunnen doen, kunt u terecht bij Peter Sels.

Aanbod

Diensten

Door de drijfveren van jezelf en de anderen te kennen, kun je makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren...

Producten

In deze brochure bieden we een inkijkje in de werking van één van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Nederland. Openhartig vertelt de bestuurder over het proces van samenwerken tussen...

PDF icon Download (2.2 MB)

Onderzoek naar factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs, die invloed hebben op de samenwerking en het behalen van de doelen van het verband.

PDF icon Download (1.42 MB)

Inhoud en juridische vormgeving krijgen terecht veel aandacht bij fusies en andere vormen van samenwerking. Maar sociale dimensies zijn minstens zo belangrijk voor het slagen van samenwerking. Een extern procesbegeleider...

PDF icon Download (209.19 KB)

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles