U bent hier

Professionaliseren en evalueren

Een goed bestuur is gebaat bij ideeën en creativiteit. Samen met schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen bestuurders prachtige plannen opstellen om de organisatie verder te ontwikkelen. Het resultaat van al deze plannen wordt bepaald door veel factoren. De meest cruciale is de professionaliteit waarmee ieder zijn of haar rol weet te vervullen. Dit geldt naast bestuurders en schoolleiders zeker ook voor toezichthouders.

Het u eigen maken van een nieuwe rol vraagt tijd en aandacht. Tijd om kennis op te doen, vaardigheden te leren, uw gedrag en houding aan te laten sluiten op wie u bent, uw rol en de context waarin u zich begeeft. Dat alles met als doel een bijdrage te leveren aan de waardecreatie van de onderwijsorganisatie waar u deel van uitmaakt. Wij pleiten er hierbij niet alleen voor om focus te leggen op de meetbare resultaten, maar om zeker ook oog te hebben voor de merkbare resultaten.

‘Waar geleerd wordt, mogen fouten gemaakt worden, zolang we er maar van willen leren!’

En dan is er de waan van de dag...

Soms lukt het niet om al die mooie idealen te realiseren. De waan van de dag leidt ons af van het hogere doel: een schoolleider valt langere tijd uit, een leraar voelt zich niet gehoord en komt zijn beklag doen, de accountant constateert onvolkomenheden in de financiële administratie. Er kunnen wrijvingen ontstaan als schoolleiders, bestuurders en toezichthouders niet op één lijn zitten. Dit kunnen conflicten worden die hoog oplopen.

De waan van de dag zorgt er ook vaak voor dat we niet de tijd nemen om stil te staan en te evalueren. Er zijn dus talloze redenen waardoor professionalisering en evaluatie in het gedrang komen.

Wij helpen u uw rol te versterken

Onze adviseurs helpen u graag om uw rol goed te vervullen, of u nu toezichthouder, bestuurder of schoolleider bent. Daarbij verbinden we uw praktijk aan relevante kennis en vaardigheden met als principe: leren door evalueren. Immers, door stil te staan bij wat goed ging of wat minder goed ging, zijn wijze lessen te trekken over wat anders en beter kan. Naast praktijkgericht leren vinden wij het ook belangrijk dat u zich bewust wordt van uw diepere drijfveren en waarden. Drijfveren zijn voorspellers van uw gedrag, waarden vormen de grondslag van uw houding.

Met hulp van Verus

Verus biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het professionaliseren en evalueren. We bieden dit individueel aan middels coaching en begeleiding, maar we begeleiden ook groepsgerichte interventies, bijvoorbeeld jaarlijkse evaluaties voor toezichthouders en bestuurders, teamontwikkeling voor directieraden, scholing en training voor medezeggenschapsraden.

Verus beschikt hierbij over een ruim palet aan methodieken om u verder op weg te helpen met uw professionalisering én die van uw schoolorganisatie.

Coaching

Coaching kan individueel, maar ook groepsgericht. Bijvoorbeeld een bestuurder of schoolleider die aangeeft dat het maar niet lukt om ideeën in praktijk te brengen. Het kan zijn dat iemand zoveel ideeën heeft, dat hij anderen geen ruimte meer geeft. Of dat de bestuurder of schoolleider zich niet voldoende verplaatst in de leraren. We vragen hoe het besturen en leidinggeven er in de praktijk concreet uitziet. We zien dat bestuurders en schoolleiders op dit moment kwetsbaar moeten en willen zijn. Ze durven te zeggen: ‘Ik weet het even niet op het moment.’

‘Governance kan zo mooi zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen’

Management Drives

We zien regelmatig organisaties waarin het vertrouwen is verdwenen. Op dat moment gaan we kijken welke afspraken er zijn gemaakt. Hoe is daarover gecommuniceerd? Hoe is ermee omgegaan? We zetten de tool Management Drives in om te kijken wat de persoonlijke drijfveren van mensen zijn en hoe we deze op elkaar kunnen afstemmen. Het gaat erom dat mensen elkaar kennen, weten wat de ander heeft meegemaakt en wat zijn persoonlijke doelen zijn. Alleen op deze manier kunt u toe naar waardengedreven bestuur en toezicht en goed onderwijs.

Game

We zetten ook andere tools in, zoals het spelen van een game. We vragen bestuurders en andere mensen binnen de organisatie wat ze doen als het spannend wordt. Hoe zouden ze op zo’n moment anders kunnen reageren? Deze manier van benaderen zorgt voor bewustwording, begrip voor elkaars positie maar óók inzicht in het eigen handelen. Uiteindelijk kan dit veel vertrouwen opleveren. Op deze manier zorgen onze adviseurs ervoor dat technische governance persoonlijke governance wordt.

‘Als je weet wat iemands drijfveren zijn, kom je weer nader tot elkaar’

Jaarlijkse evaluatie

Het is belangrijk om met enige regelmaat stil te staan bij dat wat u doet. Om, individueel of gezamenlijk, te onderzoeken of dingen gaan zoals ze zouden moeten gaan. Om te onderzoeken of de omgeving niet veranderd is. Want, dat er continu dingen veranderen in de wereld van het onderwijs, dat is geen nieuws. Maar wat zijn de gevolgen van die veranderingen voor uw waardengedreven onderwijsorganisatie? Dat is interessant om te weten! Verus heeft verschillende modules ontwikkeld om uw jaarlijkse evaluatie te verzorgen.

De hierboven genoemde trajecten laten vaak zien hoe mooi governance kan zijn: het versterkt de relatie tussen iedereen, met als inzet geïnspireerd goed onderwijs.

 

Aanbod

Diensten

Als toezichthouder van een onderwijsinstelling ben je verplicht om elk jaar een evaluatie uit te voeren waarin het eigen functioneren als team en individu centraal staat. De codes goed bestuur geven aan dat het goed is om dit in ieder...

Als u toezichthouder bent, is het prettig om inzicht te krijgen in het functioneren van uw bestuurder. Maar hoe komt u daar achter? En als u bestuurder bent, hoe zorgt u dan voor zinvolle feedback op uw eigen functioneren? Ogen...

Ervaren toezichthouders vertrekken en anderen moeten het overnemen, maar hoe? Wie heeft de antwoorden op lastige vragen en hoe houd je goed toezicht op scholen waar je niet dagelijks rondloopt? Spanningen tussen toezichthouders en uitvoerend bestuurders kunnen ook onzeker maken....

Opleidingen

Je rol als bestuurder in het funderend onderwijs is zonder meer complex. Bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid, er wordt veel van hen verwacht, de druk om het goed te doen en je te laten zien is groot. Bestuurders vangen de...

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63