U bent hier

Visitatie

Visitaties om van elkaar te leren? Verus organiseert ze voor u

Toezichthouders en bestuurders kunnen veel van elkaar leren. Binnen Verus zien we al jarenlang dat visitaties werken. Daarom organiseren we ontmoetingen tussen toezichthouders en bestuurders in de vorm van visitaties. Daarnaast verzorgen we visitaties op scholen. Deze ontmoetingen hebben één belangrijk doel: leren van elkaar en zo toezicht houden, besturen, aansturen en organiseren van scholen verder professionaliseren.

Bij deze visitaties gaan we uit van de innerlijke kracht van de organisatie en haar mensen. Zo doen we bijvoorbeeld visitatietrajecten op scholen waarbij interne mensen van de betreffende organisaties met ons meelopen. Zij kunnen op den duur het stokje van ons overnemen. Op deze manier werkt Verus eraan mee dat organisaties zelf sterker worden.

Op sommige plekken zetten we daarbij ook de tool Management Drives in. Hiermee kunnen mensen hun persoonlijke drijfveren ontdekken, waardoor teams zelf krachtiger worden.

‘Mensen ontdekken hun persoonlijke drijfveren, waardoor teams krachtiger worden’

Verschillende werkwijzen

De visitaties begeleiden we op verschillende wijzen. Welke wijze het meest geschikt is, hangt af van uw situatie en wensen. Grofweg kunnen we ze als volgt indelen:

Zelfevaluatie

De toezichthouders, bestuurders, schoolleiders of docenten doen op eigen initiatief onderzoek naar de eigen kwaliteit en professionaliteit. Dit levert meestal een aangescherpte visie op toezicht houden, besturen, leidinggeven en professionele samenwerking en ontwikkeling op en een ontwikkelagenda.

Collegiale consultatie

Toezichthouders, bestuurders, schoolleiders of docenten uit de buurt geven elkaar feedback aan de hand van vooraf vastgestelde normen en afspraken. Leden leren van elkaar en verbeteren hun professioneel handelen.

Critical friend

Dit is een uitwisselingsbezoek waarbij een persoon van de toezichthouders, het bestuur, de schoolleider of de docent optreedt als bezoeker en de ander als gastheer. Of adviseurs van Verus nemen de rol van bezoeker of kritische vriend op zich. De leervraag wordt vooraf geformuleerd, net als de wijze waarop deze wordt onderzocht. De wijze van visitatie biedt nieuwe perspectieven en de feedback kan leiden tot een plan van aanpak.

Collegiale visitatie

Aan de hand van een zelfevaluatie geven ongeveer 4 collega’s van toezichthouders, bestuurders, schoolleiders of docenten feedback op het te visiteren onderwerp. Het doel is om het beeld dat de toezichthouders/bestuur/schoolleiding/team van zichzelf heeft te spiegelen aan dat van buitenstaanders. Als resultaat krijgt u een visitatierapport met aanbevelingen.

‘Scholen krijgen een spiegel voorgehouden door deskundigen’

Visitatie

Externe deskundigen beoordelen het te visiteren onderwerp. Meestal gaat hieraan een zelfevaluatie vooraf. Uw vragen en eigen normen zijn leidend in de visitatie. U krijgt een spiegel voorgehouden door externe deskundigen en na afloop ontvangt u een visitatierapport met conclusies en aanbevelingen.

Audit (intern en extern)

Geschoolde auditoren voeren een externe beoordeling uit van uw zelfevaluatie. De normen hiervoor zijn bepaald door de externe organisatie, ondersteund door benchmarks. U krijgt een rapport met verbetersuggesties, een profielschets en scores. Ook ontvangt u een certificaat.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41