U bent hier

Q&A verzekeringsvragen

Hier beantwoorden we verzekeringsvragen die bij ons binnenkomen vanwege de coronacrisis. Is er nog iets niet duidelijk? Neem dan contact op met Carola van der Meeren, 06 21 81 84 53, cvandermeeren@verus.nl.

Zijn onderwijs- en opvangactiviteiten, die in de kerstvakantie en tijdens de lockdown plaatsvinden, verzekerd met het basisverzekeringspakket van de school?

Als deze activiteiten gelijk zijn aan de reguliere activiteiten van de school is er dekking. Qua opvang uitsluitend als deze in eigen beheer is. Bij samenwerking met kinderdagverblijven en BSO’s dient er dekking te zijn bij deze instellingen.

Dus, als de school openblijft om de vakantieperiode te overbruggen voor onderwijsactiviteiten, dan is er gewoon dekking. Ook als deze activiteiten bijvoorbeeld in het weekend plaatsvinden.

Het schoolkamp wordt bij ons geannuleerd, mogen wij als alternatief met een groep kinderen overnachten op school?

Formeel juridisch bekeken moeten we concluderen dat overnachten op school strikt genomen in beginsel niet is toegestaan. Het gebruik van de school moet namelijk in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, het bouwbesluit en overige regelgeving. Het overnachten in een schoolgebouw is gelet hierop normaal gesproken niet mogelijk. In een schoolgebouw dient immers onderwijs te worden gegeven en daar is het gebouw ook voor ingericht. Gebouwen waarin wordt overnacht dienen aan andere eisen te voldoen.

Wilt u de kinderen op school laten overnachten dan is het raadzaam om bij uw gemeente na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Sommige gemeenten hebben hier eigen afspraken over gemaakt. Soms wordt toestemming verleend voor overnachting onder oplegging van de door de brandweer geadviseerde brandpreventieve voorschriften (en aanvullende voorzieningen). Dit om het incidenteel overnachten in een schoolgebouw toch op een zo veilige manier te laten plaatsvinden.

Naast bovenstaand juridisch kader is het de vraag of het in deze tijd (waarin het coronavirus heerst en we veel voorzichtiger moeten zijn dan normaal) verstandig is om zo'n groepsactiviteit te organiseren, maar dat is natuurlijk een vraag van een andere orde.

In het hernieuwde protocol staat namelijk dat dringend wordt geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten, zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. “Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz.” Voorts wordt aangegeven dat indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, deze bij voorkeur plaatsvindt buiten en in de eigen vaste klas of groep.

Ondanks dat ‘overnachten op school’ niet zo expliciet wordt genoemd, denken we dat dit onder dezelfde noemer valt. Het is immers ook een groepsactiviteit. Wat dat betreft lijkt ons terughoudendheid ten aanzien van een dergelijke activiteit wel erg geboden, zeker wanneer deze in de school plaatsvindt.

Echter, zoals het protocol zelf ook aangeeft zal de uiteindelijke afweging en beslissing hierover op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en eventueel de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Wat dat betreft wordt het dus wel aan schoolbesturen overgelaten om hierover - alle omstandigheden afwegend - zelf een besluit te nemen.

Is de school verzekerd voor materiële schade of letselschade tijdens een overnachting op school?

Het betreft hier een voor en door de school georganiseerde activiteit waarvoor dekking is op het basisverzekeringspakket van de school. Echter, of de school aansprakelijk is voor een schade hangt o.a. af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op de school rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Primair zijn de ouders van het kind verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van het kind en zal een schade in eerste instantie gemeld moeten worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.

Is de school verzekerd voor materiële schade aan het gebouw of de inventaris (1e inrichting) tijdens een overnachting op school?

Nee, het betreft hier schade aan gehuurde zaken of het gebruik van zaken van derden. Dit valt onder de zogenaamde opzichtdekking, waarvoor geen dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

Is de school verzekerd als er brand uitbreekt tijdens een overnachting op school?

Ja, op de aanvullende inventarisverzekering van de school is hiervoor dekking, tenzij de gemeente en de brandweer op de hoogte zijn van de overnachting zoals hier bedoeld, als alternatief voor het schoolkamp. In de meeste gevallen zijn het gebouw en de inventaris (1e inrichting) bij een brand verzekerd via de gemeente.

Ben ik verzekerd als ik zelf het vervoer regel voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen?

Ja, op de ongevallenverzekering, onderdeel van het basis verzekeringspakket, is dekking voor schade (uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, genees- en tandheelkundige kosten tot maximaal € 3.000) als gevolg van een ongeval in het verkeer verzekerd.

Als een medewerker van de school leerlingen vervoert, ben ik dan verzekerd voor letsel- of materiële schade aan de bestuurder of het voertuig gedurende een autorit?

Nee, standaard is op de aansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt met en door motorvoertuigen uitgesloten. U kunt dit risico voor uw medewerkers verzekeren middels de Wegam en/of schadeverzekering voor werknemers.

Ben ik verzekerd als ik het vervoer van leerlingen uitbesteed aan een vervoersbedrijf?

Nee, het vervoersbedrijf dient zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering voor het vervoeren van personen. De ongevallenverzekering voor de leerlingen blijft wel van toepassing.

Is een niet bevoegde leerkracht verzekerd met het basisverzekeringspakket van de school?

Ja, iedereen die betrokken is bij de school en de schoolactiviteiten valt onder het basisverzekeringspakket van de school.

Is een leerkracht die niet bevoegd is voor het geven van bewegingsonderwijs en toch hierin les geeft, verzekerd voor de gevolgen van aansprakelijkheid en of ongevallen?

Nee, in dit geval is er sprake van het accepteren van een verhoogd risico. De activiteiten worden immers gedaan door een niet bevoegde leerkracht. Daarom zal de verzekeraar een schade als gevolg van deze activiteiten afwijzen en komt een schade niet voor vergoeding in aanmerking. U heeft immers ingestemd met het laten uitvoeren van activiteiten door een daarvoor niet bevoegde/opgeleide persoon.

Kan ik leerlingen van een ander bestuur, die ik in mijn school opvang, onder mijn verzekering laten vallen?

Vanwege de coronacrisis bieden scholen opvang aan voor leerlingen met ouders die werken in de vitale beroepen. Soms verzorgen scholen gezamenlijk de opvang of worden leerlingen van meer schoolbesturen opgevangen op één locatie van een ander bestuur.

Normaal vallen deze leerlingen onder de verzekering van de school waar zij staan ingeschreven. Er zijn echter schoolbesturen die de leerlingen onder hun eigen verzekering willen laten vallen. En gelukkig kan dat.

We kunnen een tijdelijke dekking bieden voor leerlingen die opgevangen worden door via ons verzekerde besturen, maar die staan ingeschreven bij een ander bestuur. 

Als u hiervan gebruik wilt maken, ontvangen we graag de namen en aantallen van de leerlingen die van de opvang gebruik maken. U kunt deze gegevens mailen naar Carola van der Meeren: cvandermeeren@verus.nl.

Hoe zit het met schade aan of verlies van in bruikleen gegeven laptops of tablets?

Het in bruikleen geven van laptops of tablets is uitsluitend verzekerd wanneer u hiertoe een specifieke computer- en elektronicadekking heeft afgesloten waarbij ook dekking geldt voor transport en verblijf buiten de school.

Wat dekt uw verzekering tijdens de coronacrisis?

Lees hier hoe het zit met de dekking van het verzekeringspakket.

  • De strekking van het verzekeringspakket beoogt een dekking voor de periode dat leerlingen onder toezicht staan van de leerkrachten, en ook bij het rechtstreeks komen en gaan van en naar school. Bij online onderwijs thuis is hiervan geen sprake: de leerlingen staan onder toezicht van de ouders of oppas.
  • Activiteiten die vanuit school georganiseerd en gecoördineerd worden vallen ook onder de dekking. Dat geldt uitsluitend voor leerlingen die op de school staan ingeschreven. Het aanbieden van opvang in de school aan bijvoorbeeld de kinderen uit de buurt (die niet staan ingeschreven op school) is in beginsel niet gedekt.
  • Het in bruikleen geven van laptops of tablets is uitsluitend verzekerd wanneer u hiertoe een specifieke computer- en elektronicadekking heeft afgesloten waarbij ook dekking geldt voor transport en verblijf buiten de school.
  • Voor bestuursleden, leerkrachten en overig personeel geldt de ongevallenverzekering met een 24 uurs dekking gedurende 7 dagen per week.
  • De kosten verbonden aan het annuleren van reizen, evenementen, uitstapjes enzovoort zijn niet verzekerd op de doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
  • Wellicht doet u er goed aan om ouders op hun individuele verantwoordelijkheid te wijzen. Als zij zorgdragen voor kinderen van derden, en er doet zich iets voor waardoor er schade wordt veroorzaakt, dan zal de schade primair op de aansprakelijkheidsverzekering van deze ouders worden geclaimd.

Hoe zit het met annulering van schoolreizen, excursies en andere contracten?

Veel scholen krijgen vanwege de coronacrisis te maken met annuleringen van schoolreizen, excursies, busvervoer, locaties et cetera. De vraag is dan of de school kan annuleren, of de andere partij dit kan doen en voor wiens rekening de kosten komen.

Hoofdregel in het Nederlands overeenkomstenrecht is dat afspraken moeten worden nagekomen. Doet een contractspartij dat niet, dan ontstaat een verplichting tot schadevergoeding.

Dit kan anders zijn als een contractspartij niet kan nakomen vanwege overmacht. Hiervan is in beginsel pas sprake als nakoming onmogelijk of praktisch onmogelijk is als gevolg van omstandigheden die buiten de invloed van de contractspartij liggen op het moment dat een partij moet presteren.

Daarnaast voorziet de wet in een mogelijkheid dat de gevolgen van een overeenkomst kunnen worden gewijzigd of dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de rechter kan worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden. De drempel hiervoor ligt behoorlijk hoog; vereist is dat de onvoorziene omstandigheden dusdanig zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

De vraag of er in het geval van de coronacrisis sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden is niet eenduidig te beantwoorden.

Allereerst is belangrijk wat partijen zijn overeengekomen. Wat staat er in het contract en in de algemene voorwaarden? Over het algemeen zijn daarin bepalingen opgenomen met betrekking tot annulering, overmacht, onvoorziene omstandigheden  en ontbinding van de overeenkomst. Is er ook iets bepaald over ziekte, epidemie of pandemie?

Ook is van belang of er verzekeringen zijn, bijvoorbeeld een annulerings- of evenementenverzekering afgesloten. Wat zeggen hun voorwaarden?

De materie kan complex zijn. Mocht u vragen hebben dan kan Verus u uiteraard ondersteunen en voor de school in kaart brengen wat de mogelijkheden ten aanzien van een specifiek contract zijn.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Carola van der Meeren
adviseur verzekeringen
0348 74 44 30