U bent hier

‘Ik geef Verus een negen’

“Heel verhelderend om op basis van drijfveren in gesprek te gaan.”

Frans Verstraten, directeur basisschool Noorderbreedte in Diemen

Basisschool Noorderbreedte in Diemen werd in het schooljaar 2016/2017 gevisiteerd door Verus. De persoonlijke, positieve en toekomstgerichte insteek van de visitatie leverde aanbevelingen op waarmee de school verder kan.

Stichting Spirit is een bestuur waaronder zeven basisscholen in de omgeving van Amsterdam vallen. De stichting hecht eraan dat haar scholen zich blijven ontwikkelen en continu werken aan de verbetering van de kwaliteit. Stichting Spirit zet daartoe visitaties door Verus in. In het schooljaar 2016/2017 was basisschool Noorderbreedte aan de beurt om gevisiteerd te worden. Noorderbreedte is een brede school, ontstaan vanuit De Duif (oecumenische school) en ’t Palet (openbare school). 

“Als directieleden hadden we al goede ervaringen met Management Drives”, vertelt directeur Frans Verstraten van Noorderbreedte. “MD is ook een belangrijk onderdeel van de visitatie. We hoopten dat MD kan bijdragen aan het onderling begrip binnen het team van de school. Zeker als twee scholen nog niet zolang geleden bij elkaar zijn gekomen, is dat erg belangrijk.” 

Kers op taart
De visitaties door Verus zijn anders dan de visitaties van de Inspectie van het Onderwijs. Verus kijkt naar het functioneren van de school als geheel, waar onderwijskwaliteit een onderdeel van is. De blik is dus breder dan bij de inspectie het geval is. De inspectie gebruikt daarnaast een toetsingskader met veelal ‘harde’ normen, met het doel om te beoordelen. Die meetlat is hetzelfde voor alle scholen. Verus legt de nadruk op de eigenheid van de school en de ontwikkeling die de school al heeft doorgemaakt. De visitatie moet de school ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. Daarbij heeft Verus aandacht voor het voortbouwen op dat wat goed gaat en goede ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. Verstraten: “De visitatie door Verus is gericht op het positieve en de toekomst. De combinatie met MD, met zijn aandacht voor persoonlijke drijfveren, is daarbij de kers op de taart.”

Kracht van school
De teamleden van Noorderbreedte vulden eerst een Management Drives-vragenlijst in. De betrokken Verus-adviseurs stelden op basis hiervan een drijfverenprofiel op voor iedere medewerker. Tijdens een persoonlijk gesprek kreeg elk teamlid hier een terugkoppeling over. Verus stelde ook een groepsprofiel op van het team als geheel. Vervolgens stond een panelinterview op de rol. Daarin werden vertegenwoordigers van de school en externe stakeholders bevraagd over wat ze wilden behouden, ontwikkelen en loslaten bij Noorderbreedte. Onder de externe stakeholders waren ouders, de adjunct-directeur/bestuurder van Spirit en een bovenschools intern begeleider. 

De drijfverenprofielen en het panelinterview vormden de input voor twee team-evaluatiesessies. Hierin ging de teamleden van Noorderbreedte binnen de verschillende units met elkaar in gesprek. “We hebben het team opgedeeld in units, die elk lesgeven aan zo’n honderd kinderen”, legt Verstraten uit. “In deze units zit de kracht van de school. We zijn een grote basisschool, maar willen toch een kleinschalige, veilige omgeving bieden voor de kinderen. Daarnaast willen wij dat onze leerkrachten elkaar ondersteunen. Dit doen ze binnen de units onder andere door feedback te geven op elkaar en elkaar te helpen met het voorbereiden van de lessen.” 

Verhelderend
Verus heeft het groepsprofiel, de resultaten van het panelinterview en de resultaten van de team-evaluatiesessie geanalyseerd. Op basis hiervan zijn enkele aanbevelingen gedaan waarmee Noorderbreedte de komende tijd mee aan de slag kan gaan. Dit alles staat beschreven in een visitatierapport, dat is gepresenteerd aan het bestuur en de directie van de school. Verus heeft ook nog een vervolgrapportage opgesteld. Deze rapportage gaat dieper in op de drijfverenprofielen van de units en hoe die op elkaar inwerken. Er staan ook specifieke aanbevelingen per unit in: wat zijn krachtige elementen van de individuele units, waar moeten ze nog aan werken? De directie van Noorderbreedte kan de vervolgrapportage gebruiken bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Dit document is besproken met de directie van de school.

“Het is heel verhelderend om op basis van drijfveren met elkaar in gesprek te gaan”, blikt Verstraten terug. “Je begrijpt zo beter waarom een collega zo reageert als hij of zij reageert. De drijfverenprofielen en de onderlinge wisselwerking hiervan gaven ook inzicht waarom de samenwerking in sommige units beter loopt dan in andere. Dat zullen we meenemen als we de units opnieuw indelen. Verus heeft niet alleen aanbevelingen gedaan om de samenwerking binnen de units te verbeteren; ook over het verbeteren van de afstemming tussen de units hebben we advies gekregen. Er zijn verder voorstellen gedaan om de éénwording van onze school verder vorm te geven. De Duif en ’t Palet zijn twee jaar geleden samengegaan. Dat is een ingrijpende stap geweest. Het is niet zo vreemd dat er op dit gebied nog werk aan de winkel is.”

Prettig gesprek
Verstraten is tevreden over de ondersteuning die hij kreeg van Verus-adviseurs Marijn van den Berg, Jacomijn van der Kooij en Carla Rhebergen. “Ik geef hen een negen. De onderlinge contacten waren plezierig, de uitvoering van het traject uitstekend. Als wij iets anders wilden dan gebruikelijk, stond Verus daar voor open. Ik kan zo’n visitatie dan ook aanraden aan andere scholen; zeker als ze te maken hebben met grote veranderingen. Je gaat tijdens het visitatietraject op een prettige manier in gesprek met elkaar over belangrijke en soms ook heel persoonlijke onderwerpen.”