U bent hier

Samenwerking in Nederland

Voor vrijheid van onderwijs

Verus zet zich in voor de vrijheid van onderwijs en de versterking van het levensbeschouwelijke onderwijs. Op landelijk niveau participeren wij in diverse overlegplatforms en leveren een inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan een aantal gelieerde organisaties.

NB Stand van zaken per februari 2022

Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO)

Dertien pabo’s geven in samenwerking met Verus, aanvullend op het pabodiploma, het DCBO uit en vormen een inhoudelijk netwerk op het thema christelijk basisonderwijs. De pabo’s en Verus zijn samen met het werkveld en het academische niveau vertegenwoordigd in de Commissie DCBO.

Reglementair doel diploma: Bieden van een garantie voor de kennis, vaardigheden en attitude van (startende) leraren. Als een sollicitant het diploma DCBO heeft, kan een school erop vertrouwen dat deze startbekwaam is om bij te kunnen dragen aan de vormgeving van de identiteit en het levensbeschouwelijke en godsdienstonderwijs in de christelijke en de samenwerkingsschool.

Het aantal DCBO-gediplomeerden bedroeg in het studiejaar 2019 - 2020 voor de dertien pabo’s gezamenlijk 944.

Namens de pabo’s en Verus is Jacomijn van der Kooij voorzitter van de Commissie DCBO. Eric van der Klugt is secretaris van de Commissie.

Dag van Respect

Verus heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Dag van Respect. We brengen de activiteiten en materialen van de stichting met betrekking tot de Dag van Respect (elke tweede donderdag van november) actief onder de aandacht van onze leden.

Namens Verus is Guido de Bruin contactpersoon voor de Dag van Respect.

Federatie Christelijk MBO

Acht instellingen voor Christelijk middelbaar beroepsonderwijs hebben zich verenigd in de Federatie Christelijk MBO. De Federatie is opgericht om de identiteit van de aangesloten instellingen op een eigentijdse manier vorm te geven en elkaar daarin te versterken. Ruim 80.000 deelnemers krijgen onderwijs in een van de aangesloten instellingen.

De Federatie houdt een expertisecentrum in stand, organiseert conferenties voor alle geledingen en 24-uurs bijeenkomsten voor leden van de colleges van bestuur. Zie ook: www.federatiechristelijkmbo.nl.

Vanuit Verus zijn Berend Kamphuis, Jacomijn van der Kooij en Dico Baars betrokken. Anneke Uyterlinde biedt secretariële ondersteuning.

Narthex en VDLG

Verus ondersteunt Narthex, het tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, dat onder verantwoording van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) wordt uitgegeven.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij betrokken bij Narthex.

Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR)

De NKSR is onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de canonieke erkenningstaak van katholieke schoolbesturen en het goedkeuren van statuten van katholieke scholen en hun ouderverenigingen.

De NKSR is het brede platform van door de RK-Kerk erkende organisaties van besturen, schoolleiders, onderwijsgevenden, identiteitsbegeleiders, ouders, leerlingen en studenten, die de doelstellingen van de NKSR actief ondersteunen. 

Vanuit zijn opdracht organiseert de NKSR onder andere bijeenkomsten, themadagen en de Week van het Katholiek Onderwijs, en geeft de raad de Nederlandse Bisschoppenconferentie gevraagd en ongevraagd advies over het katholiek onderwijs. Zie ook: www.nksr.nl 

Namens Verus is Theo van der Zee bestuurslid.

Platform Naar Inclusiever Onderwijs

Verus is een van de initiatiefnemers van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Met het landelijk praktijkplatform wil Verus scholen een plek bieden om hun ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Verus wil via het platform scholen inspireren om stappen te zetten naar meer inclusief onderwijs en hen voorzien van voorbeelden en invoeringsaanpakken.

Namens Verus is Berend Kamphuis lid van de stuurgroep. Marnix Niemeijer is voorzitter.

Platform PO-VO

Regelmatig is er overleg tussen de profielorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad over ontwikkelingen in de sector en belangenbehartiging.

Namens Verus nemen Berend Kamphuis en Mark Buck deel aan dit overleg.

Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO)

Statutair doel: De instelling en instandhouding van een of meer bijzondere leerstoelen onderwijsrecht aan Nederlandse universiteiten of hogescholen en de begeleiding van de docenten die vanwege de stichting worden aangesteld.

Namens Verus neemt Berend Kamphuis zitting in het bestuur en is Peter Sels contactpersoon.

Stichting Christelijk Sociaal Congres (CSC)

Doel van de stichting is het christelijk-sociaal denken en handelen te actualiseren en te stimuleren en met het oog daarop het zelfbewustzijn van christelijk-sociale organisaties te versterken. Zie ook: www.stichting-csc.nl.

Namens Verus is Mark Buck bestuurslid en Berend Kamphuis lid van de raad van toezicht.

Stichting de Katholieke School (SKS)

De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan de identiteit van katholiek onderwijs, op het gebied van onderwijs, vorming en onderzoek. Zij financiert onder meer twee leerstoelen onderwijsrecht (Nijmegen en Tilburg) en draagt bij aan een praktijkcentrum professionalisering met hart en ziel.

Namens Verus is Chris Hermans contactpersoon.

VKMO - katholiek netwerk

Het 'Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties - Katholiek netwerk' is een actief netwerk. Ruim dertig organisaties werken hierin samen om bij te dragen aan een betere samenleving, door de katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze samenleving. Het biedt hiervoor een forum voor bezinning, inspiratie en overleg.

Namens Verus is Mark Buck contactpersoon