U bent hier

Samenwerking in Nederland

Voor vrijheid van onderwijs

Verus zet zich in voor de vrijheid van onderwijs en de versterking van het levensbeschouwelijke onderwijs. Op landelijk niveau participeren wij in diverse overlegplatforms en leveren een inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan een aantal gelieerde organisaties.

NB Stand van zaken per juli 2020

Commissie Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO)

Reglementair doel diploma: Bieden van een garantie voor de kennis, vaardigheden en attitude van (startende) leraren. Als een sollicitant het diploma DCBO heeft, kan een school erop vertrouwen dat hij startbekwaam is om bij te kunnen dragen aan de vormgeving van de identiteit in de christelijke school. Én dat hij het godsdienstonderwijs, als belangrijkste component van de identiteit, kan verzorgen. Het aantal DCBO-gediplomeerden in 2009 bedroeg ongeveer 1500.

Namens Verus is Eric van der Klugt secretaris van de commissie en Jacomijn van der Kooij lid van de Stuurgroep.

Dag van Respect

Verus heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Dag van Respect. We brengen de activiteiten en materialen van de stichting met betrekking tot de Dag van Respect (elke tweede donderdag van november) actief onder de aandacht van onze leden.

Namens Verus is Guido de Bruin contactpersoon voor de Dag van Respect.

Federatie Christelijk MBO

Acht instellingen voor Christelijk middelbaar beroepsonderwijs hebben zich verenigd in de Federatie Christelijk MBO. De Federatie is opgericht om de identiteit van de aangesloten instellingen op een eigentijdse manier vorm te geven en elkaar daarin te versterken. Ruim 80.000 deelnemers krijgen onderwijs in een van de aangesloten instellingen.

De Federatie houdt een expertisecentrum in stand, organiseert conferenties voor alle geledingen en 24-uurs bijeenkomsten voor leden van de colleges van bestuur. Zie ook: www.federatiechristelijkmbo.nl.

Vanuit Verus zijn Berend Kamphuis, Jacomijn van der Kooij en Dico Baars betrokken. Anneke Uyterlinde biedt secretariële ondersteuning.

Narthex en VDLG

Verus ondersteunt Narthex, het tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, dat onder verantwoording van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) wordt uitgegeven.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij betrokken bij Narthex.

Platform PO-VO

Regelmatig is er overleg tussen de profielorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad over ontwikkelingen in de sector en belangenbehartiging.

Namens Verus nemen Berend Kamphuis en Mark Buck deel aan dit overleg.

Stichting de Katholieke School (SKS)

De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan de identiteit van katholiek onderwijs, op het gebied van onderwijs, vorming en onderzoek. Zij financiert onder meer twee leerstoelen onderwijsrecht (Nijmegen en Tilburg) en draagt bij aan een praktijkcentrum professionalisering met hart en ziel.

Namens Verus is Chris Hermans contactpersoon.

Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) 

De NKSR is onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de canonieke erkenningstaak van katholieke schoolbesturen en het goedkeuren van statuten van katholieke scholen en hun ouderverenigingen.

De NKSR is het brede platform van door de RK-Kerk erkende organisaties van besturen, schoolleiders, onderwijsgevenden, identiteitsbegeleiders, ouders, leerlingen en studenten, die de doelstellingen van de NKSR actief ondersteunen. 

Vanuit zijn opdracht organiseert de NKSR onder andere bijeenkomsten, themadagen en de Week van het Katholiek Onderwijs, en geeft de raad de Nederlandse Bisschoppenconferentie gevraagd en ongevraagd advies over het katholiek onderwijs. Zie ook: www.nksr.nl 

Namens Verus is Theo van der Zee bestuurslid.

Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO)

Statutair doel: De instelling en instandhouding van een of meer bijzondere leerstoelen onderwijsrecht aan Nederlandse universiteiten of hogescholen en de begeleiding van de docenten die vanwege de stichting worden aangesteld.

Namens Verus neemt Berend Kamphuis zitting in het bestuur en is Peter Sels contactpersoon.

Stichting Christelijk Sociaal Congres (CSC)

Doel van de stichting is het christelijk-sociaal denken en handelen te actualiseren en te stimuleren en met het oog daarop het zelfbewustzijn van christelijk-sociale organisaties te versterken. Zie ook: www.stichting-csc.nl.

Namens Verus is Mark Buck bestuurslid en Berend Kamphuis lid van de raad van toezicht.

VKMO - katholiek netwerk

Het 'Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties - Katholiek netwerk' is een actief netwerk. Ruim dertig organisaties werken hierin samen om bij te dragen aan een betere samenleving, door de katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze samenleving. Het biedt hiervoor een forum voor bezinning, inspiratie en overleg.

Namens Verus is Mark Buck contactpersoon