U bent hier

Onbetaalbare nieuwbouw

Bedrijfsvoering
PO

Steeds vaker blijken schoolbesturen niet uit te komen met de normvergoeding voor (vervangende) nieuwbouw. Dit heeft te maken met de toename van de bouwkosten en de extra eisen die uit het vigerende bouwbesluit voortkomen. Soms besluiten schoolbesturen dan maar uit eigen middelen bij te dragen aan de bouwkosten. Maar dat is niet de bedoeling.

Het zorgdragen voor voor (vervangende) nieuwbouw is een wettelijke verplichting van de gemeenten. 

Jaarlijkse prijsbijstelling

Onlangs publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de jaarlijkse prijsbijstelling van de normbedragen voor onderwijshuisvesting. Deze prijsbijstelling geldt voor het jaar 2017. In de eveneens door de VNG opgestelde model huisvestingsverordening, die door de meeste gemeenten één op één is overgenomen in de tekst van hun eigen verordening, worden aan de schoolbesturen normbedragen toegekend voor de sinds 1 januari 2015 nog resterende voorzieningen in de huisvesting (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting voor onderwijsleerpakket en meubilair.

Normbedragen zijn verlaagd

Hoewel de bouwkosten sinds de crisis op zijn retour is, gestaag toenemen, lijkt de VNG daar doof en blind voor te zijn. Zij houdt vast aan een nogal ingewikkelde systematiek op basis waarvan de jaarlijkse prijsbijstelling wordt bepaald, blijkbaar ongeacht de uitkomst. 

In de gehanteerde systematiek worden prognoses van het CPB in de Macro Economische Verkenningen van dit jaar en volgend jaar vergeleken met feitelijke indexcijfers van vorig jaar en dit jaar. 

De VNG heeft op basis van deze systematiek de normbedragen voor volgend jaar verlaagd. Zo is het startbedrag bouwkosten voor nieuwbouw van een basisschool nu € 659.775,47 en iedere volgende m2 bvo € 1.129,06. Volgend jaar bedragen deze vergoedingen respectievelijk € 636.287,46 en € 1.088,87.

Nieuwbouw onbereikbaarder

Vervangende nieuwbouw wordt daardoor steeds onbereikbaarder. Is daar iets tegen te doen? U kunt in de overlegplatforms met de gemeente (OOGO of LEA) dit punt aan de orde stellen. De aangegeven prijsbijstelling door de VNG is slechts een advies aan de gemeenten. Gemeenten zijn vrij andere normbedragen vast te stellen.

Ondergrens

Belangrijk is de bepaling in artikel 102 lid 2 WPO. Daarin staat dat de huisvestingsverordening zodanig wordt vastgesteld dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de gemeente stelt.

Het is de vraag of met de normvergoeding die de gemeenten verstrekken nog wel voldaan kan worden aan deze redelijke eisen. Uiteraard is de beschikking waarin aan een schoolbestuur een normvergoeding wordt toegekend, een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaan. U kunt voor het voeren van een dergelijke procedure bij ons terecht. Neem met uw vragen hierover contact op met mr. Elise Visser-Buizert 

Kom naar ons juridisch onderwijscongres

Op ons juridisch onderwijscongres van 2 februari is er ook aandacht voor onderwijshuisvesting, naast heel veel andere onderwerpen. 

Sprekers zijn die dag: PAUL FRISSEN, hoogleraar Bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg, en MIEK LAEMERS, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meld u aan