U bent hier

Bewindspersonen kiezen voor pragmatische aanpak bij knelpunten gemeenten en onderwijs

Overheid en onderwijs
PO | VO

De onderwijsministers willen de komende tijd zoeken naar pragmatische oplossingen voor knelpunten in de samenwerking tussen besturen, scholen, gemeenten, zorg, welzijn en werk. 

Daarbij is de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk, schoolbesturen, provincies en gemeenten het vertrekpunt. Dat schrijven de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het advies van de Onderwijsraad uit september 2017. In dat advies pleitte de Onderwijsraad nog voor een nieuw Schevenings Beraad (in de jaren ’90 gingen Bestuurders uit het onderwijs, landelijke en lokale overheden met elkaar in gesprek om een goede visie op onderwijs te ontwikkelen) om de verhoudingen tussen rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs opnieuw duidelijk te maken en te wijzigen. Verus kan zich goed vinden in de lijn van het kabinet.
 

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad constateerde in zijn advies ‘decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ dat gemeenten formeel een beperkte rol op onderwijsterrein hebben. Maar zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben in de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 
Door decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten ook het onderwijsdomein meer in beeld. Gemeenten ontwikkelen vanuit lokale maatschappelijke opgaven eigen onderwijsbeleid. In de praktijk, zo schrijft de raad, leidt deze discrepantie tussen enerzijds toegenomen verantwoordelijkheid en activiteit en anderzijds de beperkte formele rol van de gemeente tot spanningen op gebieden waar onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt elkaar raken. 
 

Opdringerige of juist afwezige gemeente

Zo zien schoolbesturen zich geconfronteerd met een (in hun beleving) opdringerige gemeente of juist met een gemeente die geen thuis geeft als ondersteuning of bemiddeling nodig is. Van hun kant ervaren sommige gemeenten geringe bereidheid bij scholen om te helpen bij het realiseren van lokale ambities. Daardoor krijgen kinderen of jongeren niet altijd de best mogelijke zorg of begeleiding. 
 
Daarom adviseert de Onderwijsraad de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en decentrale overheden opnieuw tegen het licht te houden met als doel betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid door het organiseren van een dialoog.
 

Ministers: op lokaal en regionaal niveau

In hun reactie op dit advies geven de ministers eerst een opsomming van de onderwerpen waarbij soms sprake is van onvoldoende samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen. 
 
Dat betreft 
  1. de gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van huisvesting
  2. de afbakening van taken en bevoegdheden en de effectiviteit van samenwerking tussen onderwijs en zorg/jeugdhulp
  3. knelpunten in de doorlopende lijn tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie
  4. regionale zeggenschap over aanbod aan scholen en opleidingen 
  5. de rol van de gemeente bij het toezicht op het openbaar onderwijs.
 
Per onderwerp geven de bewindspersonen aan welke problemen zij in de praktijk zien en welke maatregelen zij denken te nemen. 
 
Van Engelshoven en Slob benadrukken dat zij het belangrijk vinden dat op lokaal en regionaal niveau schoolbesturen en overheden gezamenlijk optrekken en komen tot kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en doelmatig onderwijs. Daar hoort een goede verbinding naar de aanpalende domeinen van zorg, welzijn en werk bij. Bij dit alles is de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk, schoolbesturen, provincies en gemeenten is daarbij ons vertrekpunt, zo schrijven beide ministers.
 

Wat vindt Verus van deze reactie?

In het afgelopen najaar heeft Verus in regionale netwerken en ledencommissies uitgebreid met zijn leden gesproken over het advies van de Onderwijsraad. Uit die gesprekken kwam een heldere lijn naar voren die in vier punten samengevat kan worden. Die punten zijn:
  1. Geef gemeenten geen extra taken op het gebied van onderwijs
  2. Respecteer ieders verantwoordelijkheid, maar werk zo goed mogelijk samen. Zoek het daarbij vooral in de persoonlijke contacten en niet in de structuren
  3. Voer de aanpak van de jeugdzorg zo veel mogelijk in de school uit 
  4. Vorm geen nieuwe bestuurslaag waarin de spreiding van voorzieningen en andere onderwijszaken wordt belegd
 
Verus is dan ook blij met de reactie van het kabinet. Immers, het kabinet zoekt het vooral in  het verkennen van knelpunten en het vinden van pragmatische oplossingen voor onderwerpen die
schuren en die oplosbaar zijn. Die lijn spreekt Verus aan.