G/HVO op openbare scholen

Goed godsdienstonderwijs op alle scholen

Wij dragen van harte bij aan goed godsdienstonderwijs op alle scholen, ook in het openbaar onderwijs. Daarom hebben wij ons van meet af aan in een dragende en bindende rol ingezet voor de professionalisering en rijksbekostiging van godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen.

De kroon op die inspanning was in december 2008 de aanvaarding door een Kamermeerderheid van een amendement dat de rijksbekostiging van G/HVO regelt. Daardoor krijgt het recht van ouders om voor hun kinderen op openbare scholen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs te vragen, écht inhoud.

Professionalisering

Net als andere leraren moeten leraren G/HVO voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). Wij waren projectvoerder van het project 'Scholing en organisatie G/HVO', waarin 20 samenwerkende organisaties hard hebben gewerkt aan de professionalisering van leraren, die nodig is om hen aan deze eisen te laten voldoen.

Het belang van G/HVO

In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare basisscholen. Deze facultatieve lessen onder schooltijd geven mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl.