U bent hier

Thema's belangenbehartiging

Wij behartigen uw belangen

Bij de belangenbehartiging voor onze leden, concentreren wij ons op verschillende hoofdthema's. Op dit moment zijn dat:

Vrijheid van onderwijs

Al bijna honderd jaar zijn de vrijheid van onderwijs en gelijke financiering van openbaar en bijzonder onderwijs wettelijk verankerd in artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel heeft niets aan actualiteit en belang ingeboet en past zelfs beter dan ooit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Verus staat pal voor de kracht van de vrijheid van onderwijs en streeft ook in Europees verband naar bevordering van dit belangrijke grondrecht.

Overheidssturing

De overheid heeft de neiging om steeds meer van bovenaf te sturen. Elk nieuw gesignaleerd probleem, de positie van Nederland op internationale ranglijsten, een nieuwe bewindspersoon, een toenemende roep om verantwoording, het zijn allemaal aanleidingen om zaken op te leggen aan scholen. Er vindt steeds meer prestatiebekostiging plaats en er komt in het toezicht steeds meer nadruk op meetbare resultaten, regels en eisen. Verus laat voortdurend een consequent tegengeluid horen over doorschietende en uniformerende overheidssturing.

Krimp

De demografische krimp in heel Nederland heeft grote gevolgen voor de levensvatbaarheid van veel scholen. Verus bepleit ruimte voor diversiteit en instandhouding van keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, ook in krimpregio’s. Schoolbesturen moeten vrij kunnen beslissen over de toekomst van scholen, zonder dat overheden rechtstreeks of indirect de keuzes gaan voorschrijven.

Brede vorming

Terecht is er in het onderwijs veel aandacht voor rekenen en taal. Maar dit moet niet doorslaan, zodat de brede vorming en aandacht voor levensbeschouwing, religie en praktische talenten hierdoor onder druk komen te staan. Met deze blik kijkt Verus naar politieke voorstellen, en geeft de politiek een duidelijk signaal als de balans uit het oog dreigt te worden verloren.

School en ouders

Uitgangspunt voor Verus is de school als waardengemeenschap en bezield verband. Alle geledingen, van leerlingen tot leden van de raad van toezicht, dragen daar vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan bij. Ouders denken niet alleen mee via de formele kanalen van ouderraad en  medezeggenschapsraad. Ouders ervaren de school als ‘hun school’. Ze worden naast de gerichtheid op de ontwikkeling van het eigen kind aangesproken op het van betekenis zijn voor de school als geheel. Onze belangenbehartiging is erop gericht om deze manier van denken te bevorderen.