U bent hier

Visitatie voor toezichthouders, bestuurders en schoolleiders

Visitaties: toezicht houden en besturen professionaliseren

Toezichthouders en besturen kunnen veel van elkaar leren. Binnen Verus zien we al jarenlang dat visitaties werken. Daarom organiseren we ontmoetingen tussen diverse raden van toezicht en bestuurders. Deze ontmoetingen hebben 1 belangrijk doel: leren van elkaar en zo toezicht houden en besturen verder professionaliseren.

Leren van elkaar

Op basis van een vooraf bepaald thema gaat u in gesprek met andere toezichthouders of besturen. De verschillende meningen geven nieuwe inzichten aan de deelnemers van onze visitaties. Onze adviseurs begeleiden de sessie(s) en benaderen andere raden van toezicht en/of besturen met als doel een leerzame interactieve visitatie op te zetten.

De verschillende werkwijzen

De visitaties begeleiden we op verschillende wijzen. Welke wijze het meest geschikt is hangt af van uw situatie en wensen. Grofweg kunnen we ze als volgt indelen:

Zelfevaluatie

De raad van toezicht of het bestuur doet op eigen initiatief onderzoek naar de eigen kwaliteit en professionaliteit. Dit levert meestal een aangescherpte visie op toezicht houden op en een ontwikkelagenda.

Collegiale consultatie

Raden van toezicht of besturen uit de buurt geven elkaar feedback aan de hand van vooraf vastgestelde normen en afspraken. Leden leren van elkaar en verbeteren hun professioneel handelen.

Critical friend

Dit is een uitwisselingsbezoek waarbij één persoon van de raad van toezicht of het bestuur optreedt als bezoeker en de ander als gastheer. De leervraag wordt vooraf geformuleerd, net als de wijze waarop deze onderzocht wordt. De wijze van visitatie biedt nieuwe perspectieven en de feedback kan leiden tot een plan van aanpak.

Collegiale visitatie

Aan de hand van een zelfevaluatie geven ongeveer 4 collega’s van een raad van toezicht of bestuur feedback op het te visiteren onderwerp. Het doel is om het beeld dat de raad van toezicht/bestuur van zichzelf heeft wordt gespiegeld aan dat van buitenstaanders. Als resultaat krijgt u een visitatierapport met aanbevelingen.

Visitatie

Externe deskundigen beoordelen het te visiteren onderwerp. Meestal gaat hier een zelfevaluatie aan vooraf. Uw vragen en eigen normen zijn leidend in de visitatie. U krijgt een spiegel voorgehouden door externe deskundigen en na afloop ontvangt u een visitatierapport met conclusies en aanbevelingen.

Audit (intern en extern)

Geschoolde auditoren voeren een externe beoordeling uit van uw zelfevaluatie. De normen hiervoor zijn bepaalde door de externe organisatie en zijn ondersteund door benchmarks. U krijgt een rapport met verbetersuggesties, een profielschets en scores. Ook ontvangt u een certificering.

Heeft u interesse in visitaties?

Wilt u leren van de ervaringen van andere toezichthouders, bestuurders en schoolleiders? Vraag meer informatie aan over de mogelijkheden van visitaties.