U bent hier

Zieke werknemer negeerde oproepen arbo-arts

En arbeidsongeschikte werknemer is onbereikbaar voor zijn werkgever en negeert de oproepen zich bij de bedrijfsarts te melden. Mocht zijn baas zijn loonbetaling opschorten en hem op staande voet ontslaan?

De eigenaar van een café in Limburg heeft een man nodig voor achter de bar. Hij vindt een geschikte persoon en sluit in november 2011 met hem – mondeling – een arbeidsovereenkomst af voor onbepaalde tijd. Een jaar later raakt de man arbeidsongeschikt. 

In april 2014 schort de werkgever de loonbetaling op aan de barman en twee maanden later volgt ontslag op staande voet. De reden: de werknemer heeft oproepen om zich bij de bedrijfsarts te melden genegeerd. Ook was hij onbereikbaar voor zijn werkgever. De werknemer laat het er niet bij zitten en vecht de maatregelen van zijn baas aan bij de kantonrechter. Die stelt de werkgever in het gelijk.

Ontslag op terechte gronden?

De casus speelt zich af in de horeca, maar de overwegingen die er aan ten grondslag liggen, zijn voor elke werkgever relevante informatie. De vraag in dit geschil is of de werkgever op terechte gronden het loon van de barman heeft opgeschort en aansluitend op staande voet ontslag heeft gegeven.

Inlichting verstrekken

Bij beoordeling van deze vraag zijn artikel 7:629 lid 6 en lid 7 BW het uitgangspunt. Samengevat komt het er op neer dat een werkgever uitbetaling van het loon kan opschorten als de werknemer zich niet houdt aan de schriftelijke voorschriften om inlichtingen te verstrekken over diens situatie. Die bevoegdheid vervalt als de werkgever niet onmiddellijk de werknemer in kennis stelt als er twijfels ontstaan over de situatie.

In dit verband is een uitspraak van de Hoge Raad uit 2004 van belang. Daarin heeft het hoogste rechtscollege geoordeeld dat een enkele weigering van de werknemer om deze controlevoorschriften na te volgen geen dringende reden overlevert in de zin van artikel 7:677 lid BW en dus niet voldoende is voor ontslag op staande voet. Maar dat kan anders liggen als er sprake is van bijkomende omstandigheden, aldus de Hoge Raad. En volgens de kantonrechter is dat in deze zaak het geval. 

Weggebleven en onbereikbaar

De werknemer is stelselmatig weggebleven van het spreekuur van de arbo-arts, zonder zich af te melden. De werkgever heeft de man er herhaalde malen voor gewaarschuwd dat hij zich aan controleregels diende te houden en dat anders  de betaling van zijn loon zou worden opgeschort, eventueel gevolgd door ontslag. Maar die waarschuwingen hadden geen effect, ook niet toen de uitbetaling van het loon daadwerkelijk werd opgeschort. En zelfs niet toen de werkgever dreigde met ontslag op staande voet. 

Bovendien hield de zieke barman zich onbereikbaar voor de caféhouder. De werknemer voerde bij de rechter aan dat hij, vanwege de loonopschorting, had moeten bezuinigen en daarom zijn telefoon- en internetabonnement had opgezegd. En een brief met de aankondiging dat er huisbezoek zou plaatvinden, kreeg hij te laat onder ogen omdat hij bij zijn ouders logeerde. Maar de kantonrechter wees dit verweer van de  hand. Dat het zo gelopen was, was voor rekening en risico van de werknemer en kon niet in de schoenen van de werkgever worden geschoven, aldus de kantonrechter. 

Ontslag gerechtvaardigd

Voor de werknemer moet het duidelijk zijn geweest dat bovengenoemde omstandigheden ‘een dringende reden opleveren die het gegeven ontslag op staande voet rechtvaardigt’. Omdat volgens de kantonrechter aannemelijk was dat het ontslag op staande voet in een eventueel nog te voeren bodemprocedure stand zou houden, kon de werknemer evenmin aanspraak maken op betaling van (achterstallig) loon. 

M.m.v. mr. Peter Dijkmans

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs