U bent hier

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht: bijna 40 amendementen

Tientallen amendementen, dat is het resultaat van het eerste deel van het debat dat de Tweede Kamer eind vorige week voerde met minister Jet Bussemaker over het Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Geen enkele partij was helemaal  tevreden met de wet zoals deze nu wordt voorgesteld.

Daarbij liep er een scherpe lijn door de Kamer: D66, GroenLinks, SP en PvdA vinden het wetsvoorstel veel te mager. Zij pleitten voor veel meer rechten voor de medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen. Hun ideeën daarover legden ze vast in al dan niet gezamenlijk ingediende amendementen. 

Die hebben onder meer betrekking op het geven van instemmingsrechten aan de medezeggenschap met betrekking tot de benoeming van bestuurders, de hoofdlijnen van de begroting (zoals in het hoger onderwijs al is geregeld), het opheffen of samenvoegen van opleidingen en op het gebied van huisvesting.

Verkozen ho-bestuurder

Paul van Meenen (D66) illustreerde de ‘linkse’ onvrede met het wetsvoorstel met zijn voorstel de naam van het wetsvoorstel te wijzigen van “Versterking bestuurskracht” in “Versterking bestuurskracht en medezeggenschap”. Jasper van Dijk (SP) ging met zijn voorstellen het verst. Hij wil bijvoorbeeld dat de bestuurders van instellingen in het hoger onderwijs elke vier jaar worden verkozen door studenten en personeel.

Doorgeslagen democratisering

Het enthousiasme waarmee genoemde partijen de medezeggenschap willen versterken kwam hen op stevige kritiek van de andere partijen te staan. Zo sprak Pieter Duisenberg (VVD) van “doorgeslagen democratisering”. 

Hij citeerde in het debat met instemming uit de bijdrage aan het rondetafelgesprek over de Wet Versterking bestuurskracht van Verusdirecteur Onderwijs en identiteit Dick den Bakker over het introduceren van nieuwe regels rond governance: "Ik zie dat vooral als een uiting van het wantrouwen dat er blijkbaar bestaat in bestuurder en toezichthouder. Dat is onnodig, want ik zie juist in de praktijk hoe zij zich verantwoordelijk tonen voor een goede relatie met dit [medezeggenschaps]orgaan." En: "Het is van belang dat de Tweede Kamer zich terughoudend opstelt en ontwikkelingen in de praktijk een kans geeft." 

Bestaande maatregelen kans geven

Duisenberg en ook zijn collega’s Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) vonden dat vooral reeds bestaande maatregelen nu een kans moeten krijgen. Toch stonden ze niet onwelwillend tegenover het wetsvoorstel. Maar ook zij hadden nog wel een paar wensen die ze vertaalden in amendementen, onder meer over leerlingparticipatie in het voortgezet onderwijs en de rol van de personeelsgeleding van de medezeggenschap in de sollicitatiecommissie voor nieuwe bestuurders.

Gebrek aan moraliteit

Roelof Bisschop (SGP) en Harm Beertema (PVV) zagen het wetsvoorstel nog het minst zitten. De laatste vond dat er geen gebrek is aan medezeggenschap, maar aan moraliteit. De eerste vond dat door het geven van meer instemmingsrechten aan de medezeggenschap de verantwoordelijkheidsgrenzen dreigen te vervagen. Beiden pleitten ook voor het beter handhaven van de bestaande regels en kwamen elk met een of meer amendementen.

Meldplicht toezichthouder onwenselijk

Over één punt leken verschillende leden van beide kampen het wèl eens te zijn, namelijk over de onwenselijkheid van de meldplicht voor intern toezichthouders richting de Inspectie die het wetsvoorstel introduceert. 

Bruins en Rog dienden een amendement in om deze meldplicht uit het wetsvoorstel te halen. Van Meenen en Bisschop gaven aan ook van de meldplicht af te willen en Duisenberg en Rik Grashoff (GroenLinks) twijfelden openlijk aan de wenselijkheid van deze plicht. Mohammed Mohandis constateerde dat het amendement van ChristenUnie en CDA waarschijnlijk een meerderheid krijgt.

In het debat was alleen tijd voor de inbreng vanuit de Kamer. De minister gaat nu eerst een brief schrijven waarin zij haar reactie geeft op alle amendementen. Daarna zal het debat worden voortgezet.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs