U bent hier

Wetsvoorstel Goed Onderwijs, Goed Bestuur verschenen

Van alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs wordt verlangd dat ze een voorziening treffen voor intern toezicht op het bestuur. Dat staat onder meer te lezen in het zojuist gepubliceerde wetsvoorstel Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Ook bevat dit wetsvoorstel regels voor de overheid die van toepassing zijn als zij wil ingrijpen bij wanbestuur of slechte prestaties van een school.

Van alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs wordt verlangd dat ze een voorziening treffen voor intern toezicht op het bestuur. Dat staat onder meer te lezen in het zojuist gepubliceerde wetsvoorstel Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Ook bevat dit wetsvoorstel regels voor de overheid die van toepassing zijn als zij wil ingrijpen bij wanbestuur of slechte prestaties van een school.

Het Wetsvoorstel Goed Onderwijs, Goed bestuur komt niet onverwacht. Het debat over wat in onderwijs mag worden verstaan onder goed bestuur, wat daarbij de rol en eigen verantwoordelijkheid is van schoolbesturen en wanneer en onder welke voorwaarden de overheid eventueel kan ingrijpen, loopt nu al enige jaren.

Het is goed dat dit Wetsvoorstel er nu is zodat schoolbesturen zich al een beeld kunnen vormen van 'waar het naar toe kan gaan'. Ook al moet de parlementaire behandeling natuurlijk nog wel plaatsvinden.

Het Wetsvoorstel bevat voorstellen voor minimumnormen voor leerresultaten van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Deze normen zijn gerelateerd aan de huidige inspectienormen. Door deze normen te formuleren is het mogelijk om te kunnen spreken van wanprestaties en als overheid op te kunnen treden.

Voor schoolbesturen zullen op de korte termijn de voorstellen inzake goed bestuur de eerste aandacht vragen. Het wetsvoorstel verlangt dat alle besturen een intern toezichthoudend orgaan creëren, een orgaan dus dat toezicht houdt op het bestuur. De Wet bevat ook enkele expliciete bevoegdheden van dit toezichthoudende orgaan, zoals de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag, toezicht op de naleving van de code goed bestuur, toezicht op de verwerving, bestemming en aanwending van de middelen en aanwijzing van de accountant.

De wijze waarop in het interne toezicht wordt voorzien is open gehouden. Het Wetsvoorstel volgt eerdere suggesties van de Onderwijsraad die pleitte voor het mogelijk maken van organieke en functionele scheiding. Bij organieke scheiding worden bestuur en intern toezicht belegd bij twee aparte organen, bij functionele scheiding zijn beide functies belegd bij onderscheiden personen binnen eenzelfde orgaan.

Het wetsvoorstel bevat enige bepalingen over de wijze waarop toezichthouders worden geworven. Zo wordt het van tevoren opstellen van een profiel van de toezichthouder en openbaarmaking daarvan na raadpleging van de medezeggenschapsraad een nieuwe verplichting.

Voorts worden er wettelijke mogelijkheden gecreëerd voor delegatie van bestuursbevoegdheden aan het management - iets wat tot op heden officieel nog niet mogelijk was.

In zowel het primair als in het voortgezet onderwijs zijn er inmiddels codes voor goed bestuur. In het Wetsvoorstel wordt de aanwezigheid hiervan verankerd en worden er voorstellen gedaan om de werking van deze codes te ondersteunen.

Interessant is ook dat er aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden van professionele bestuurders. Voor beide sectoren worden die aangemerkt als vallend binnen de CAO en dient er apart over onderhandeld te worden met de vakorganisaties.

Tot zover een eerste impressie van de belangrijkste bepalingen in het wetsvoorstel. We gaan het gedetailleerd bestuderen en houden u van de uitkomsten daarvan op de hoogte.

De volledige wetsteksten kunt u vinden op: parlando.sdu.nl, 15 januari 2009, kamerstukken TK, vergaderjaar 2008-2009, 31828 nummers 1-4.

Het is de bedoeling de behandeling van het Wetsvoorstel nog voor de zomer 2009 in de Tweede Kamer af te ronden. Daarna is de Eerste Kamer aan de beurt. Vanaf het moment dat de wet in werking treedt hebben schoolbesturen een jaar de tijd om het interne toezicht goed op orde te hebben.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs