U bent hier

Wetsvoorstel doelmatigheid blijft vragen oproepen

Vandaag kregen de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een presentatie van het Wetsvoorstel doelmatigheid. Dit voorstel is een gevolg van de initiatiefwet van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog en de tijdens de behandeling ingediende moties.

Officieel heet het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheideisen funderend onderwijs. Minister Slob diende het op 30 november bij de Tweede Kamer in.

Doel initiatiefwet

De initiatiefwet van Bisschop cs. wilde een doeltreffender onderwijstoezicht door een scherper onderscheid tussen de controlerende en de stimulerende rol van de inspectie. Dat moest tot uitdrukking komen in het onderzoekskader en de inspectierapportages.

Moties

Er zijn verschillende moties over dit wetsvoorstel aangenomen:

  • De Tweede Kamer vraagt de regering om de bestaande deugdelijkheidseisen te toetsen op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit in het toezicht én die deugdelijkheidseisen periodiek te evalueren op bovengenoemde aspecten.
  • De Eerste Kamer vraagt de regering om terughoudendheid te betrachten in het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen en om eens in de vier jaar te toetsen of de deugdelijkheidseisen noodzakelijk zijn om bij te dragen aan de onderwijskwaliteit.

47 pagina’s met deugdelijkheidseisen

De evaluatie resulteerde in een document van 47 pagina’s met alle deugdelijkheidseisen uit WPO, WVO en WEC. De conclusie was dat dat er weliswaar heel veel zijn, maar dat ze allemaal noodzakelijk zijn. Er kan eigenlijk geen eis verdwijnen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het de inspectie was die dat oordeel velde. Andere organisaties is niet om een mening gevraagd.

Internetconsultatie

De conclusies van de evaluatie werden vertaald in een concept wetsvoorstel dat in een internetconsultatie werd gebracht. Wij reageerden zeer kritisch, met name op het punt van extra eisen aan de financiële continuïteit en doelmatigheid. De formulering voldeed niet aan de eisen die je moet stellen aan deugdelijkheidseisen, namelijk objectiveerbare, zoveel mogelijk in onderwijswetten zelf geregelde algemene kwaliteitsnormen die meetbaar en proportioneel zijn.

Huidige wetsvoorstel

De afdeling advisering van de Raad van State had veel kritiek op het concept voorstel. Zij vindt de norm ‘behoorlijke exploitatie’ onduidelijk en niet geschikt als deugdelijkheidseis (niet objectiveerbaar, meetbaar en proportioneel). Ook moet elke onderwijsinstelling een continuiteitsparagraaf hebben en moet de interne toezichthouder toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen. Kortom, zo schrijft de Raad van State, het is niet duidelijk waarom deze nieuwe deugdelijkheidseis noodzakelijk is. De regering volgt het advies van de Raad en ziet af van deze nieuwe eis.

Evident ondoelmatig

Ook had de Raad kritiek op de formulering van het begrip ‘doelmatige besteding’. Ook die eis is te ruim geformuleerd. De regering begrenst die term nu, door in het vervolg te spreken over ‘evident ondoelmatige besteding’.

Ook deze formulering roept natuurlijk nog de nodige vragen. Daarom zullen wij in de komende tijd het wetsvoorstel grondig bestuderen en waar nodig onze kritiek kenbaar maken.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs