U bent hier

Wet Werk en zekerheid: flexibele arbeid

Afgelopen woensdag 10 juni nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Werk en zekerheid aan. Het arbeidsrecht wordt ingrijpend gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Deze week bespreken wij de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid.

De Wet Werk en zekerheid bevat maatregelen op drie terreinen:

  1. Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door een aantal maatregelen die het oneigenlijke en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen
  2. Wijziging van de regels voor ontslag 
  3. Aanpassing van de werkeloosheidsregelingen, onder andere verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet tot 24 maanden

Rechtspositie van flexwerkers

Deze week bespreken wij de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid.

Vanaf 1 juli 2015 wordt een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek aangepast die betrekking hebben op de benoeming van tijdelijke werknemers. De maatregelen hebben als doel om de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren en er voor te zorgen dat oneigenlijke en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties wordt ontmoedigd.

Wat wijzigt?

Hieronder staat wat er precies wijzigt. 

Nu                                                       
Maximaal aantal contracten binnen 36 maanden is 3. Is van afgeweken in cao, maximaal aantal contracten onbeperkt.     
Vanaf 1 juli 2015
Maximaal aantal contracten 3, mag bij uitzondering bij cao van afgeweken worden met max. 6 contracten.

Nu                                                       
Maximale termijn voor de ketenbepaling is 36 maanden. Afwijking bij cao is mogelijk.    
Vanaf 1 juli 2015
Maximale termijn voor ketenbepaling is 24 maanden. Mag bij cao van afgeweken worden tot max. 48 maanden.

Nu
Tussenpozen om de keten te doorbreken langer dan 3 maanden.     
Vanaf 1 juli 2015
Tussenpozen om de keten te doorbreken langer dan 6 maanden.

Geen uitzondering voor het onderwijs

Er kan alleen bij cao van het maximale aantal contracten en de maximale duur worden afgeweken als het uitzendovereenkomsten betreft of als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist. Wordt bij cao afgeweken dan geldt dat het aantal contracten ten hoogste op zes kan worden gesteld in een periode van ten hoogste vier jaar. 

Daarnaast is het mogelijk om bij CAO het artikel dat ziet op de ketenbepaling buiten toepassing te verklaren voor bepaalde functies die door de minister zijn aangewezen. De minster kan functies aanwijzen waarvoor geldt dat het in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is dat alleen gewerkt wordt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Helaas heeft overleg tussen de PO-Raad en Ministerie van Sociale Zaken uitgewezen dat deze tweede uitzondering niet gaat gelden voor het onderwijs.

Cao -partijen kunnen voor bestuurders met een arbeidsovereenkomst wel zonder nadere motivering van de ketenbepaling afwijken.

Tijdelijke dienstverbanden die nu worden aangegaan

Hoe zit het nu als een medewerker nu een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt? Is deze medewerker straks na 2 jaar dan automatisch vast in dienst? Dit is niet het geval. Pas als u na ingang van de Wet Werk en zekerheid een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluit, moet rekening worden gehouden met de nieuwe ketenregeling.

Telt dit contract mee?

Ervan uitgaande dat bepaalde constructies volgens de huidige cao niet leiden tot een vast contract, gelden voor nu de volgende stelregels:

  • Wanneer u nu een tijdelijk arbeidscontract afsluit dat doorloopt tot na ingang van de nieuwe wet, leidt dat niet tot een vast contract. Ook niet als het gaat om een vierde tijdelijk (of meer) dienstverband of de 24 maanden termijn daarmee wordt overschreden. 
  • Wanneer u nu een keten van opeenvolgende contracten verbreekt door 3 maanden en een dag tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten te laten, blijft de keten gebroken, ook na ingang van de nieuwe wet. Contracten worden dan niet met terugwerkende kracht alsnog samengeteld, als zij elkaar binnen 6 maanden hebben opgevolgd. Wel geldt dat als u na 1 juli 2015 een nieuw tijdelijk dienstverband afsluit, het voorgaande contract meetelt in de keten als tussen beide contracten een tussenpoos zit van 6 maanden of korter. 

Geldende cao

Hoe de situatie vanaf 1 juli 2015 wordt, is afhankelijk van wat cao-partners afspreken. In het overgangsrecht is geregeld dat cao-partners tot een jaar na 1 juli 2015 de tijd krijgen de cao-bepalingen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Zolang dat niet is gebeurd mag gedurende dat jaar voor wat betreft de tijdelijke contracten nog worden uitgegaan van de geldende cao bepalingen.

Juridische helpdesk

Hebt u vragen over wat deze wet betekent voor uw eigen organisatie? Neem contact op met onze juridische helpdesk.

In het juninummer van Verus Magazine vindt u meer informatie over de gevolgen voor het onderwijs van de Wet Werk en Zekerheid. Het magazine ploft in de week van 23 bij u op de mat.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs