U bent hier

Weigering passende functie op een andere locatie: geen vergoeding na ontbinding arbeidsovereenkomst

Een docente handvaardigheid is al bijna veertien jaar op een school voor voortgezet onderwijs werkzaam als ze in 2008, na een al langer lopend arbeidsconflict, arbeidsongeschikt raakt. Het stichtingsbestuur start een traject tot re-ingratie en plaatst de betreffende docente op een andere locatie. Die is het daar echter niet mee eens en ze maakt gebruik van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs.

Een beroep bij deze commissie is op grond van artikel 19 lid 1 sub g CAO-VO mogelijk tegen een besluit tot overplaatsing naar een andere instelling. Daaronder wordt niet verstaan een locatie. Maar het stichtingsbestuur meent dat de docente belang heeft bij een uitspraak van de commissie over de besluitvorming en wijst haar daarom - hoewel onverplicht - op de beroepsmogelijkheid. Het beroep wordt verworpen 'omdat bij de beslissing van de Stichting een deugdelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden'.  

De docente geeft daarna aan hersteld te zijn en gaat weer aan de slag. De kou is daarmee niet uit de lucht. Korte tijd later meldt ze zich opnieuw ziek. Ze laat via een gemachtigde aan haar werkgever weten dat ze pas weer aan de slag gaat als er bepaalde voorzieningen zijn getroffen. Ze wil een eigen lokaal met een podium en ze wil alleen les geven aan meer zelfstandige leerlingen. Deze voorwaarden baseert de docente op de beperkingen die deskundigen van de Arbodienst en UWV-USZO ruim acht jaar geleden voor haar hebben vastgesteld.

Escalatie
De kwestie escaleert en het stichtingsbestuur stapt naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster te laten ontbinden. Het bestuur voert aan dat het alles in het werk heeft gesteld om de docente succesvol te re-integreren, maar dat ze, ook na een voor haar negatief besluit van de Commissie van Beroep, heeft volhard in haar standpunt dat het re-integratietraject niet deugde.

Het geschil is zo hoog opgelopen dat het bestuur in juli 2010 geen mogelijkheid meer ziet voor een vruchtbare samenwerking met de betreffende docente. De arbeidsovereenkomst dient dan ook vanwege gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in omstandigheden, zo spoedig mogelijk ontbonden te worden. Voor een financiële vergoeding is geen aanleiding vindt het bestuur, want de veranderingen in omstandigheden zijn volledig aan de werkneemster te wijten.

Voor de kantonrechter is het, op basis van wat hij heeft gehoord en gelezen, zonneklaar dat de verhouding tussen partijen zodanig is verstoord dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden. Maar is vervolgens ook een vergoeding op zijn plaats, zoals de werkneemster eist?

Uitspraak aanvaard
De kantonrechter stelt vast dat de docente de uitspraak van de Commissie van Beroep heeft aanvaard en daarmee het feit dat ze op een andere locatie zou gaan werken. De rechter gaat ook niet mee in de opvatting van de docente dat het bestuur geen rekening heeft gehouden met het oordeel van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige over haar beperkingen.

Het bestuur heeft een lokaal met podium beschikbaar gesteld en de toegewezen leerlingen zijn te kenmerken als ´meer zelfstandig´, oordeelt de rechter. Als de docente desondanks van mening was dat die voorzieningen ontoereikend waren, dan had ze dat met recente medische stukken en/of een deskundigenoordeel dienen te onderbouwen. En dat heeft ze nagelaten, waardoor de kantonrechter ervan uitgaat dat de functie op de andere locatie geschikt was.

"Desondanks heeft [betrokkene] volgehouden dat de functie niet geschikt was. In zoverre is [betrokkene] dus zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie en kan de Stichting geen verwijt worden gemaakt", aldus de kantonrechter. Hij ziet geen aanleiding voor een financiële tegemoetkoming. Het UWV heeft inmiddels besloten betrokkene geen werkloosheidsuitkering toe te kennen.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs