U bent hier

Wat als ouders het oneens zijn met het onderwijskundig rapport?

Iedere school hoort voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport op te stellen voor de ontvangende school, zegt artikel 42 lid 1 Wet Primair Onderwijs. Daarmee waarborgt de school dat de leerling ook in de toekomst het juiste onderwijs en zo nodig passende begeleiding kan ontvangen. Maar wat doet een school als de ouders het niet eens zijn met wat in het onderwijskundig rapport staat? 

Voorbeeld casus

In een klachtzaak leggen de ouders van een leerling hun bezwaren tegen het onderwijskundig rapport van hun kind aan de klachtencommissie voor.

Het betreft een leerling van groep 8 waarover de leerkracht grote zorgen heeft. In het onderwijskundig rapport wordt heel concreet het gedrag van de leerling beschreven. Ook wordt summier de rol van de ouders en de thuissituatie weergegeven. De ouders zijn het hiermee niet eens en willen een nieuw onderwijskundig rapport, opgesteld door een ‘neutraal en kundig persoon’.

Deze eis staat haaks op het doel dat met het rapport beoogd wordt, namelijk een weergave van de bevindingen van degenen die met de leerling gedurende de schoolcarrière te maken hebben gehad. Zo bezien is het de school die bepaalt wat in het onderwijskundig rapport komt te staan.

Gesprek is verstandig

Het besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens regelt welke gegevens in het onderwijskundig rapport opgenomen mogen worden. Daartoe behoort ook het beeld dat de school heeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Dat zal meestal niet uitsluitend een objectieve weergave zijn.

Het is mogelijk dat het beeld dat de school heeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling niet overeenkomt met dat van de ouders. Juist als al vermoed kan worden dat de beelden niet corresponderen met elkaar is het verstandig met de ouders hierover in gesprek te gaan.

Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de thuissituatie als punt van zorg in relatie tot de onderwijsdeelname en –prestaties. Op zichzelf mag dit onderdeel zijn van het onderwijskundig rapport, maar het is niet uit te sluiten dat de ouders dit een inbreuk op hun privacy vinden en hiertegen protesteren. De vermelding moet met het oog daarop goed verdedigbaar zijn.

Ouder heeft slechts recht op een afschrift

Artikel 42 WPO geeft ouders geen bevoegdheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijskundig rapport: er is geen wettelijk vereiste dat het rapport voor akkoord of gezien door de ouders getekend moet worden en zij hebben niet het recht om wijzigingen of correctie te eisen. Zij hebben er alleen recht op om een afschrift te ontvangen.

Advies van de klachtencommissie: laat ouders een bijlage schrijven

Kan een school daarmee echt volstaan?

De klachtencommissie adviseert om voor de verzending van het rapport aan de nieuwe school in elk geval inzage te geven aan de ouders en deze de gelegenheid te bieden desgewenst hun visie aan het rapport toe te voegen in een bijlage bij het rapport. Zoals hiervoor al is aangegeven kan er overleg gevoerd worden over de inhoud. Maar een recht op wijziging conform hun inzicht hebben de ouders niet. En het is raadzaam om hierover richting de ouders van meet af aan duidelijk te zijn zodat er geen valse verwachtingen gewekt worden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u contact op met de juridische helpdesk van Verus.

Mr. Marie-Ginette de Bont - Hanenkamp

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs