U bent hier

Waarover spraken zij?

Deze week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van OCW. Woensdag was het de beurt aan de Kamerleden. In totaal 15 afgevaardigden betraden het spreekgestoelte. Wat waren de belangrijkste onderwerpen die zij naar voren brachten?

Lumpsum

Diverse sprekers hadden het over de lumpsum. De meningen daarover liepen uiteen. Beertema (PVV) wil schotten tussen personeel en materieel, bijvoorbeeld 80%-20%. Heerema (VVD) is voorstander van de lumpsum en wil afspraken over resultaten en consequenties als die niet behaald worden. Westerveld (GL) wil eventueel de lumpsum aanpassen.

Bovenwettelijke uitkeringen

Voor Heerema is het normaliseren van bovenwettelijke regelingen een harde voorwaarde. De cao moet wat hem betreft gemoderniseerd worden. Voor Westerveld is het regeerakkoord bijna chantage. Deze uitkeringen zijn niet erg royaal. Het kabinet moet niet aan de cao-tafel gaan zitten.

Ouderbetrokkenheid

Voor Bruins (CU) is ouderbetrokkenheid voor kinderen de belangrijkste succesfactor voor het goed doorlopen van de schooltijd. Wat gaat de minister concreet doen om de ouderbetrokkenheid te bevorderen? Ook vroeg hij aandacht voor het tegengaan van prestatiedruk onder jongeren.

Werkdruk en salaris

Diverse sprekers benoemden de werkdruk in het onderwijs. Rog (CDA) wil investeringen in minder werkdruk en meer salaris in PO: het geld moet in de klas terechtkomen. Het moet niet zo gaan als bij de functiemix. Daar zijn de doelstellingen niet gehaald en is het geld niet volledig aan het doel besteed. Volgens hem zijn salarissenverschillen tussen po-vo onder andere ontstaan door het niet volledig uitvoeren van afspraken over de functiemix. In het VO zijn de salarissen wel gestegen, het ligt dus ook aan de sector. Westerveld (GL) en Kwint (SP) drongen aan op het naar voor halen van de investeringen in werkdrukverlaging. Van Meenen (D66) wil eerst concrete plannen zien voordat hij over uitkering van de middelen wil praten.

Kleine scholen

Zowel Bruins als Bisschop (SGP) benoemden de kleine scholen en de maatregelen die het kabinet hiervoor gaat nemen. Bisschop diende zelfs een ‘Reddingsplan kleine scholen’ in waarin maatregelen staan die het besturen van kleine scholen makkelijker moeten maken.

Enkele andere punten die vanuit de Kamer werden ingebracht:

  • Een betere docent moet meer kunnen verdienen, vindt Heerema. Overigens vindt hij dat de cao voor het primair onderwijs sowieso gemoderniseerd moet worden.
  • We moeten af van de termen hoger- en lager onderwijs, volgens Westerveld.
  • De Onderwijsovereenkomst in het mbo (tussen instelling en student) is een wassen neus. Afschaffen, betoogt GL-Kamerlid Özdil (GL).
  • Vroeg- en voorschoolse educatie werkt niet, zegt Beertema. Afschaffen dus en taalproblemen thuis oplossen. De 170 miljoen die daarmee vrijkomt kan naar de lerarensalarissen.
  • Als het hoger onderwijs colleges in het Engels geeft, moet het ervoor zorgen dat dat geen steenkolen-Engels is, waarschuwde CDA-Kamerlid Kuik. Zij vraagt om voorstellen tot verbetering
  • Kwint (SP) komt met een voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage weer echt vrijwillig te krijgen. Hij wijst op gedoe met lijstjes met wel- en niet-betalers en deurwaarders.
  • Van Meenen (D66) vroeg de regering snel met een maatregel te komen om het onderwijs uit te zonderen van de WWZ.

Vandaag reageren de bewindspersonen en volgt de tweede termijn. Verus houdt u op de hoogte. Volg daarvoor onze website.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs