U bent hier

Verzuimloket start zonder wettelijke grondslag

Met ingang van het nieuwe schooljaar start de IB-Groep met een verzuimloket, waar scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo leerlingen kunnen melden die ongeoorloofd afwezig zijn. De wettelijke grondslag voor dit digitale loket ontbreekt nog, maar staatssecretaris Van Bijsterveldt wil niet wachten tot het wetsvoorstel door het parlement is aanvaard.

Met ingang van het nieuwe schooljaar start de IB-Groep met een verzuimloket, waar scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo leerlingen kunnen melden die ongeoorloofd afwezig zijn. De wettelijke grondslag voor dit digitale loket ontbreekt nog, maar staatssecretaris Van Bijsterveldt wil niet wachten tot het wetsvoorstel door het parlement is aanvaard.

Dit blijkt uit de reactie van de staatssecretaris op de beoordeling van het wetsvoorstel door de Raad van State. Dit rechtscollege heeft geadviseerd om, gezien de aspecten van privacy, het verzuimloket pas te openen als het wetsvoorstel door beide Kamers is goedgekeurd.

Dat zou betekenen dat de invoering van het loket vertraging oploopt en dat vindt Van Bijsterveldt niet aanvaardbaar. Volgens haar is het belang voor een efficiëntere, uniforme meldprocedure daarvoor te groot. Scholen hoeven straks namelijk niet meer contact te zoeken met de leerplichtambtenaren in verschillende gemeenten, dat doet de IB-Groep. Bovendien is het nieuwe loket een instrument in de bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

Van Bijsterveldt wijst erop dat er vanuit het veld en vanuit de Tweede Kamer een groot draagvlak is voor het digitale loket en dat er zorgvuldig met de privacygegevens wordt omgegaan. "De privacy-nadelen voor de betrokken leerlingen / deelnemers zijn mijns inziens echter beperkt en beheersbaar. Ten opzichte van de huidige situatie komen met de route via de IB-Groep niet meer of andere gegevens over de spijbelaar bij de gemeente terecht. Het enige wat verandert is de weg waarlangs deze gegevens voor de gemeente beschikbaar komen: niet rechtstreeks van de scholen / instellingen, maar via de IB-Groep", schrijft de bewindsvrouw.

Volgens Van Bijsterveldt zijn de beveiligingsmaatregelen van de IB-Groep zodanig dat het risico van het 'op straat belanden' van de persoonsgegevens vele malen minder is dan in de huidige situatie, waarin gegevens via de mail of op papier aan gemeenten worden verstrekt.

Daarnaast hebben scholen / instellingen via het digitale loket uitsluitend toegang tot de gegevens van de eigen leerlingen / deelnemers, en gemeenten alleen tot gegevens van de eigen inwoners over wie een verzuimmelding is ontvangen.

Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst ook het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik van het loket gaan maken om spijbelaars aan te melden.

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs