U bent hier

U moet sinds 1 juli een Klokkenluidersregeling hebben. Verus stelt model beschikbaar

Sinds 1 juli moeten werkgevers met tenminste 50 werknemers (dus ook schoolbesturen) een klokkenluidersregeling hebben. Heeft u deze al? Verus stelt een voorbeeld Klokkenluidersregeling beschikbaar.
De Wet Huis voor klokkenluiders bepaalt dat werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een procedure moeten vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf.

Wij stelden een model klokkenluidersregeling op die u hier kunt downloaden

In een klokkenluidersregeling moet in elk geval staan:

a.    Op welke manier er met een interne melding wordt omgegaan; 
b.    Wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand (met inachtneming van de definitie daarvan als bedoeld in de Wet); 
c.    Bij wie het vermoeden van een misstand kan worden gemeld; 
d.    De verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer hierom heeft verzocht, en  
e.    dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.


Informeer de medewerkers

De werkgever moet zijn medewerkers schriftelijke of elektronische informeren over de Klokkenluidersregeling. 

Daarbij moet ook informatie gegeven worden over:

1.    De omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld,
2.    De rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.

Verus besteedde eerder aandacht aan de Wet Huis voor klokkenluiders

Medezeggenschap

Wat de rol van de (g)mr betreft, ligt het voor de hand dat die beschikt over een instemmingsrecht regels op het gebied van veiligheidsbeleid ( art.10 onder e WMS). Wij adviseren dan ook om de door het bevoegd gezag vastgestelde concept klokkenluidersregeling ter instemming voor te leggen.

Onderwijsinspectie

Hoe gaat de Inspectie van het Onderwijs om met meldingen? In een brief d.d. 15 juni 2016  aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker daar het volgende over: 
“De inspectie ziet meldingen van klokkenluiders in de regel als urgente signalen. Deze meldingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de risicoanalyse of kunnen aanleiding zijn direct nader onderzoek in te stellen. De inspectie betrekt meldingen van klokkenluiders in het toezicht als dat opportuun en ook mogelijk is. De inspectie biedt klokkenluiders daarbij uiteraard bescherming. 

Vaak wil de klokkenluider immers anoniem blijven. Als dat het geval is, zal de inspectie de melding in beginsel niet gebruiken in het contact met de betrokken instelling. Dit kan alleen anders zijn, als de inspectie vanwege de ernst van de melding van oordeel is dat onderzoek niet achterwege kan blijven en het onontkoombaar is om daarbij de melding te betrekken. Uiteraard neemt de inspectie hierover contact op met de klokkenluider. De inspectie spant zich in zo’n (naar verwachting uitzonderlijk) geval tot het uiterste in om herleidbaarheid van de melding naar de persoon van de klokkenluider te voorkomen.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de juridische helpdesk 

Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich wenden tot Loulène Boersma - T 06 29096409 - E lboersma@verus.nl

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs