U bent hier

Tijdelijk dienstverband en ziekte

De eerste twee jaar van ziekte geldt een ontslagverbod. Maar hoe zit het in zo’n geval met beëindiging van een tijdelijk dienstverband?

Antwoord
Beëindiging van een tijdelijk dienstverband is geen ontslag en een dergelijke beëindiging is dus ook mogelijk tijdens de eerste twee ziektejaren.

De rechtbank in Haarlem deed hierover onlangs een uitspraak. Het betrof een voorzitter van een College van Bestuur, die een arbeidsovereenkomst had voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband en arbeidsongeschikt was geraakt vanwege een herseninfarct. De werknemer voerde onder andere aan dat het slecht werkgeverschap was het dienstverband niet te verlengen omdat hij, nu hij zo kort na zijn indiensttreding ziek werd, niet de kans had gehad zich te bewijzen.

De rechtbank was het hier niet mee eens. Zij gaf aan dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gelijk gesteld kan worden met een proeftijd. Dat de werknemer, geheel buiten zijn schuld, niet in staat is geweest zich als voorzitter van het College van Bestuur te bewijzen betekent niet dat de werkgever hem daartoe alsnog in de gelegenheid moet stellen. Het was, naar mening van de kantonrechter, terecht dat de werkgever continuïteit in de aansturing van haar organisatie prioriteit gaf.

Van belang is wel te motiveren waarom van een verlenging van de arbeidsovereenkomst wordt afgezien. Bovendien moeten – ook als het einde van de arbeidsovereenkomst nadert – de bepalingen betreffende de re-integratieverplichtingen worden nageleefd tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

In het primair onderwijs moet bij een dergelijke beëindiging ook goed worden gelet op de bepalingen van het reglement participatiefonds. Beëindiging van een tijdelijk dienstverband wegens ziekte kan worden gemeld op grond van art 9e van het reglement. Er moet in dat geval een verklaring van een onafhankelijke instelling ( bijvoorbeeld de arbodienst) worden overlegd, waaruit blijkt dat betrokkene op de datum van ontslag arbeidsongeschikt is.

Bovendien moet, zoals bij alle ontslagen, een afschrift van een document worden overlegd waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor de beëindiging, in dit geval de arbeidsongeschiktheid, aan betrokkene kenbaar is gemaakt.

Niet moet worden vergeten dat ook bij een beëindiging van een tijdelijke benoeming wegens arbeidsongeschiktheid outplacement of faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren moeten worden aangeboden.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs