U bent hier

Strengere controle op melding spijbelen

De Onderwijsinspectie gaat scholen strenger controleren of ze hun verplichtingen ten aanzien van de registratie en melding van spijbelen en voortijdig schoolverlaten (vsv) goed nakomen. Als een tekortschietende school niet binnen een bepaalde periode haar verzuimbeleid op orde heeft grijpt de inspectie en mogelijk ook de minister in.

De Onderwijsinspectie gaat scholen strenger controleren of ze hun verplichtingen ten aanzien van de registratie en melding van spijbelen en voortijdig schoolverlaten (vsv) goed nakomen. Als een tekortschietende school niet binnen een bepaalde periode haar verzuimbeleid op orde heeft grijpt de inspectie en mogelijk ook de minister in.

Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn wettelijk verplicht om leerlingen bij langdurige, ongeoorloofde afwezigheid en bij voortijdig schoolverlaten te melden bij de gemeente en bij de IB-groep. Uit onderzoek blijkt dat niet alle scholen daar even zorgvuldig en consequent in zijn.

De staatssecretaris wijst er in haar brief op dat een goede registratie van schoolverzuim een belangrijke voorwaarde is om schooluitval tegen te gaan. De klacht van scholen dat de melding procedureel omslachtig is heeft Van Bijsterveldt serieus genomen. De procedure wordt vereenvoudigd en er komt één loket voor het melden van verzuim, dat beheerd gaat worden door de IB-groep. Er lopen momenteel al enkele pilots en naar verwachting kan dat loket in 2008 en 2009 landelijk worden ingevoerd.

De inspectie gaat dit jaar ook steekproeven doen om te kijken in hoeverre scholen de regels voor de melding van schoolverzuim en schooluitval naleven. De staatssecretaris wijst er verder op dat ook gemeenten, op grond van de Leerplichtwet, de mogelijkheid hebben om directies van scholen die zich niet goed van hun taak kwijten, sancties op te leggen. De inspectie zal informatie over deze scholen daarom doorgeven aan de gemeenten.

Download

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs