U bent hier

Speciale school stichten moet weer mogelijk worden

Het is praktisch onmogelijk een nieuwe school voor speciaal onderwijs te stichten. En dat moet veranderen. Deze en een paar andere opmerkelijke moties bij de onderwijsbegroting nam de Tweede Kamer vanmiddag aan.

Kamerlid Peter Kwint (SP) constateert dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs weer toeneemt en dat ondertussen sprake is van forse wachtlijsten. Maar het stichten van nieuwe scholen voor speciaal onderwijs is al decennia geleden praktisch onmogelijk gemaakt. De regering wordt in zijn aangenomen motie gevraagd wettelijke belemmeringen weg te nemen zodat het stichten van een speciale school weer mogelijk wordt.

Voltijdbonus

Ook een aantal moties van PVV-Kamerleden Alexander Kops en Harm Beertema werden aangenomen, bedoeld om leraren meer uren te laten werken. Circa 94.000 leraren in het primair en voortgezet onderwijs hebben een aanstelling van 0,8 fte of minder. De regering wordt gevraagd die parttimers actief te bewegen om meer uren les te gaan geven. Ook vraagt de Kamer de regering te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.

Hoogbegaafdenonderwijs

VVD’er Rudmer Heerema constateert in een door hem ingediende motie dat er bij een groot aantal scholen en samenwerkingsverbanden voor hoogbegaafde kinderen een extra bijdrage van vaak vele honderden euro’s per maand aan ouders wordt gevraagd. De Kamer stemde in met zijn verzoek aan de regering om “passende financiële of andere sancties in te stellen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die eigen bijdrages vragen omdat kinderen hoogbegaafd zijn”. Ook moet de regering nogmaals iedereen nadrukkelijk informeren dat het verboden is om eigen bijdrages te vragen voor het passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Agrarisch onderwijs

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan deed een duurzame duit in het zakje: hij diende een motie in om te onderzoeken in hoeverre de huidige inrichting van het agrarisch onderwijs aansluit bij de omslag naar kringlooplandbouw. De regering heeft immers haar kringlooplandbouwvisie gepresenteerd en daarbij mag het onderwijs betrokken worden. Een Kamermeerderheid was het met hem eens.

PO | VO | MBO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs