U bent hier

Speciaal onderwijs: Passend onderwijs beschermt leerrecht ernstig meervoudig beperkte kind niet

“Kom maar kijken”, zegt directeur-bestuurder Harry Hoekjen van Mytylschool Tilburg. Want zijn ervaring is dat er beslissingen over ernstig meervoudig beperkte kinderen worden genomen door mensen die deze kinderen nog nooit hebben gezien. In een brief aan Den Haag pleiten scholen uit speciaal en regulier onderwijs voor bescherming van het leerrecht tot hun 20e jaar voor EMB-kinderen. Verus ging kijken, dit is wat we zagen.

Geld voor één jaar

Neem de twee 17-jarige EMB-leerlingen bij Hoekjen op school die nog stapjes maakten in hun ontwikkeling. School en ouders waren het erover eens dat er nog ontwikkelkansen voor deze jongens waren. Maar het samenwerkingsverband passend onderwijs oordeelde op basis van hun dossiers dat de jongeren beter af waren op de dagbesteding. 

Met wel negen man werkten ze eraan, maar nu heeft Hoekjen toch een toelaatbaarheidsverklaring (tlv, die geeft recht tot speciaal onderwijs, red.) voor de jongens binnen, zij het voor één jaar. “Alle kans dat we volgend jaar opnieuw een tlv-procedure voor hen moeten starten voor opnieuw één jaar.” En dus alle kans weer op discussies met de commissie die daarover gaat.

Récht op onderwijs

Deze jongeren, benadrukt Hoekjen hebben recht op onderwijs tot hun 20e. Maar samenwerkingsverbanden passend onderwijs gaan aan dat recht voorbij. 

Het kost wat

Zo’n 50 van de 320 leerlingen op Mytylschool Tilburg zijn ernstig meervoudig beperkt: zij hebben een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen waardoor extra zorg in het onderwijs nodig is. 
Gymzaal, zwembad, zorgruimtes, allerhande therapeuten, onderwijsassistenten, orthopedagogen… Zij zijn allemaal nodig om de EMB-leerling te laten leren. En dat kost wat: zeker 21.000 euro per jaar. 

En dáár zit de pijn, zegt Hoekjen. Want omdat de middelen voor passend onderwijs verevend worden krijgen sommige regio’s meer en andere minder geld. Gevolg: ongelijkheid in de onderwijszorg voor kinderen. In verschillende regio’s worden EMB-kinderen niet alleen sneller naar de dagbesteding gestuurd, speciale scholen krijgen ook vaker een lagere tlv en dus minder geld dan hun psychologen en orthopedagogen noodzakelijk vinden. 

Nodeloos veel spanningen

In de brief aan de Kamer pleiten scholen en het Landelijk ExpertiseCentrum voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs ook voor een oplossing voor het probleem dat ouders wier EMB-kind  naar school gaat, direct geld voor onderwijs ontvangen in het persoonsgebonden budget (PGB). Het gevolg: de school moet met ouders onderhandelen over hoeveel geld er vanuit dat PGB naar zorg in het onderwijs gaat. Dat leidt tot nodeloos veel spanningen, ervaart Hoekjen. Scholen willen deze bekostiging rechtstreeks van OCW ontvangen. 

Rechtstreekse bekostiging

Speciale scholen verwachten een oplossing van de Tweede Kamer, die zou moeten besluiten het onderwijs aan EMB-leerlingen rechtstreeks te bekostigen. De Kamer maakte zich al eerder druk om het onderwijs aan deze kinderen, maar zonder blijvende oplossing. Hun zaak heeft nu opnieuw de belangstelling van verschillende Kamerleden.

 

Lees hier de notitie die Mytyl/Tyltylscholen en ZMLK-scholen binnen het verband van het Landelijk ExpertiseCentrum voor Speciaal en Voortgezet Onderwijs naar Den Haag stuurden

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs