U bent hier

Ritsfusie, ooit van gehoord?

Sinds 2014 is het mogelijk te fuseren via een zogeheten ritsfusie. Daarbij worden een schooljaar voorafgaand aan de fusiedatum, de kleutergroepen alvast samengevoegd. Van deze optie wordt nog weinig gebruikgemaakt. Verus begeleidde een ritsfusie bij Stichting Keender. “De sfeer van de nieuwe school bloeit al op. Lijntjes worden korter, mensen kunnen elkaar makkelijker vinden.”

Voordelen 

Misschien dat er nog zo weinig gebruikgemaakt wordt van de ritsfusie omdat de juiste informatie en precieze voorwaarden slecht te vinden zijn. Terwijl een ritsfusie juist een aantal voordelen biedt:

  • Kleuters kunnen alvast wennen aan de nieuwe situatie
  • Onderwijskundig en organisatorisch hebben de scholen meer tijd om zaken voor te bereiden in een vaak toch al onder tijdsdruk te doorlopen fusieproces 
  • In financieel opzicht is de rits interessant:
  1. Als een gebouw na fusie op termijn niet meer nodig is, maar nog wel moet worden aangehouden in verband met ruimtegebrek op de ‘ontvangende’ school, komt de school gedurende dit extra jaar (het ritsjaar) nog volledig in aanmerking voor financiering van de materiële instandhouding. 
  2. De regeling bijzondere bekostiging bij fusie (fusiecompensatie) pakt, in verband met de leerlingenkrimp, vaak hoger uit: hoe hoger de kleine scholentoeslag, hoe hoger de fusiecompensatie. 

Voorwaarden 

Het samenvoegen van kleutergroepen in het kader van een fusie mag niet zomaar. Om de ritsfusie mogelijk te maken:

  • Moet een jaar voorafgaand aan de fusiedatum het fusiebesluit al zijn genomen
  • Moet de fusie na de rits binnen een jaar een feit zijn, en 
  • Moeten DUO en de Onderwijsinspectie geïnformeerd worden. 

Dit houdt in dat het onderzoek naar fusie en de besluitvorming daaromtrent, inclusief de instemming van de medezeggenschapsraden, eveneens in het jaar voorafgaand aan de fusie dient te zijn afgerond. 

Voorbeeld van een ritsfusie

Een voorbeeld waarbij de ritsfusie succesvol is ingevoerd en waarbij ervaringen zijn opgedaan is bij een scholenfusie van drie scholen per 1 augustus 2017 in Keender. Daar fuseren een openbare school en twee katholieke scholen van de stichting gelijktijdig en wordt de (informele) samenwerkingsschool De Kameleon gevormd. 

De stichting wil ook op termijn een IKC vormen dat wordt gehuisvest in een nieuw gebouw, zodat de drie scholen als gefuseerde school het nieuwe IKC kunnen betrekken. 

In het fusieproces, dat is begeleid door Verus, was de oorspronkelijke doelstelling te fuseren per 1 augustus 2016. Tijdens het fusieonderzoek bleek er geen noodzaak te zijn zo snel mogelijk te fuseren, bijvoorbeeld omdat een van de scholen zou moeten worden opgeheven. Dat maakte de voordelen van de rits zichtbaar. 

“Drie culturen in elkaar vlechten is geen sinecure”, weet Pieter-Jan Buhler, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Keender. “We wilden de tijd nemen om goed uit te zoeken wat de fusie in de praktijk betekent voordat de scholen op 1 augustus 2017 definitief samengaan. Dit pakt ook financieel gunstig uit, maar dat vinden we vooral mooi meegenomen. Zorgvuldigheid staat bij deze fusie voorop. We hebben ook de tijd voor een gefaseerde aanpak. De fusie hoeft niet op stel en sprong afgerond te worden.”

Nu het fusieonderzoek is afgerond en het fusiebesluit is genomen, zijn de kleutergroepen gemengd en kunnen de voorbereidingen voor de fusie van de overige groepen lopende dit schooljaar plaatsvinden. Als uitgangspunt worden daarvoor de richtinggevende uitspraken uit de fusierapportage genomen.

Meer ritsfusies

Op dit moment loopt er onder begeleiding van Verus een aantal fusietrajecten. De verwachting is dat een aantal hiervan tot ritsfusie zal overgaan.

Meer weten over deze fusiemogelijkheid? Neem contact op met adviseur governance, cultuur en organisatie Jochem Duijnhouwer

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs