U bent hier

Reglementen of statuten?

De invoering van de Wet ‘Goed onderwijs goed bestuur’ noopt heel wat schoolbesturen tot het herzien van de verenigings- of stichtingsstatuten. Het zijn niet alleen de statuten die moeten worden aangepast, veelal moeten ook reglementen worden opgesteld voor een raad van toezicht of en college van bestuur. Maar wat moet eigenlijk waar worden vastgelegd?

Aanpassen
Veel besturen moeten de statuten aanpassen aan een structuur waarbij er in voldoende mate scheiding is tussen bestuur en toezicht. De juristen en adviseurs van de Besturenraad worden daarbij – terecht – ingeschakeld om dit proces in goede banen te leiden.

Wat moet waar?
In onze contacten met de leden blijkt dat het voor veel besturen lastig is uit te maken wat nu in het ene of in het andere document thuishoort. Toch hoeft dat geen problemen te geven. Het Burgerlijk Wetboek geeft duidelijk aan wat er in de statuten moet staan.

Dat zijn achtereenvolgens:
voor de vereniging (art. 2:27 BW):

 • de naam van de vereniging, en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
 • het doel van de vereniging;
 • de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;
 • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

en voor de stichting (art. 2:286 BW):

 • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
 • het doel van de stichting;
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 • de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
 • de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Statuten
Verder worden vaak in statuten de grondslag van de vereniging of stichting opgenomen, het boekjaar, de middelen, wat bepalingen omtrent bijzondere (vertegenwoordigings)bevoegdheden van het bestuur, of bevoegdheden waarvoor goedkeuring van de algemene vergadering of een toezichthoudend orgaan is vereist, de manier waarop een statutenwijziging tot stand komt, en een aantal basale bepalingen omtrent de wijze van vergaderen en stemmen.

Reglement
Daarnaast kan er natuurlijk nog van alles worden opgenomen. Maar men moet zich wel realiseren dat alles wat in statuten staat vastligt en veranderd moet worden bij de notaris, via soms lange en ingewikkelde procedures. Het verdient daarom aanbeveling goed te kijken of een aantal interne regelingen niet kunnen worden neergelegd in bijvoorbeeld een bestuursreglement in plaats van in de statuten. We kijken graag met u mee.

Informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met de auteur, adviseur Personeel & Organisatie Kees Jansen, E kjansen@besturenraad.nl, T 0348 74 44 34

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs