U bent hier

Rapport WRR biedt scholen ruimte in strijd tegen uitval

In het rapport Vertrouwen in de school doet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) welkome aanbevelingen voor het terugdringen van schooluitval. De raad pleit voor 'plusscholen', die partners als jeugdzorg, instellingen in de buurt en bedrijfsleven 'in huis halen'. Daarmee ondersteunt de WRR vo- en mbo-instellingen die met innovatieve oplossingen jongeren met een hoog uitvalrisico binnenboord proberen te houden.

In het rapport Vertrouwen in de school doet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) welkome aanbevelingen voor het terugdringen van schooluitval. De raad pleit voor 'plusscholen', die partners als jeugdzorg, instellingen in de buurt en bedrijfsleven 'in huis halen'. Daarmee ondersteunt de WRR vo- en mbo-instellingen die met innovatieve oplossingen jongeren met een hoog uitvalrisico binnenboord proberen te houden.

Het rapport richt zich op de moeilijkste groep uitvallers, de 'overbelaste' jongeren. Dat zijn leerlingen met een opeenstapeling van problemen: beperkte vaardigheden, gedragsproblemen, gebroken gezinnen, schulden, verslaving, criminaliteit etc. Terecht stelt de WRR dat (v)mbo-scholen beperkt invloed hebben op de oplossing daarvan. Schooluitval mag dan ook niet alleen op het bordje van het onderwijs worden gelegd.

We vinden het fijn dat staatssecretaris Van Bijsterveldt dat ook onderkent. Het terugdringen van schooluitval "lukt alleen als het onderwijs er niet alleen voor komt te staan", zei ze bij de aanbieding van het rapport. "Wat mij betreft mag het probleem van overbelaste jongeren niet tot overbelaste schólen leiden."

Plusscholen De bijdrage van het onderwijs aan de bestrijding van schooluitval ligt volgens de WRR vooral in de ontwikkeling van 'plusscholen' die leerlingen structuur en verbondenheid bieden. Die werken zo nauw samen met partners in en buiten de school - ouders, hulpverlening, buurtorganisaties, bedrijfsleven etc. - dat die voor de leerling tot het aanbod van de school behoren.

Wij zijn blij dat de WRR de essentiële rol van schoolleiders in de omslag naar plusscholen erkent. "Een gemeenschappelijk element in alle succesverhalen is de aanwezigheid van een sterke en ondernemende (school)leider met een dubbelrol als inspirator én rugdekker."

Ook in het christelijk onderwijs nemen ondernemende schoolleiders vanuit hun maatschappelijke opdracht initiatieven in de richting van plusscholen. Zij stuiten echter vaak op drempels. De WRR doet goede voorstellen om die weg te nemen:

  • structurele mogelijkheden voor een verlengd vmbo, inclusief aangepaste financiering
  • meer structurele financiële armslag voor plusscholen
  • verbreding van de toetsing door de inspectie om te voorkomen dat  scholen die zich inspannen voor een succesvolle schoolcarrière van overbelaste jongeren, worden afgerekend op een daardoor wellicht lager rendement
  • een extra impuls voor de vier grote steden in de vorm van ontschotting en bundeling van geldstromen en additionele financiering

De Besturenraad zal zich als belangenbehartiger van het christelijk onderwijs inzetten voor de realisering van deze aanbevelingen.

Het rapport pleit verder voor meer mogelijkheden om schoolbestuurders te dwingen concentratie van overbelaste jongeren tegen te gaan. Die brengen echter de keuzevrijheid van ouders en leerlingen mogelijk in gevaar. Wij zien daarom meer in het 'vriendelijker' alternatief dat de WRR voorstelt: geef plusscholen de (financiële) ruimte om zichzelf aantrekkelijker te maken voor 'normale' en kansrijke leerlingen.

>>Zie voor meer informatie de website van de WRR

Download

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs