U bent hier

Q&A Prikactie

Zoals u wellicht bekend is wordt er op 27 juni a.s. in het primair onderwijs een prikactie georganiseerd door organisaties die zijn verenigd in het PO-front. Leerkrachten in heel Nederland worden opgeroepen om een uur later te starten met de les. Met de prikactie willen partijen bewerkstelligen dat er in het regeerakkoord meer geld wordt vrijgemaakt voor salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. De petitie hierover zal op 27 juni worden aangeboden in Den Haag.

Bij de juridische Helpdesk van Verus krijgen wij veel vragen binnen over deze prikactie. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder met antwoord voor u op een rij gezet. Mocht u naar aanleiding hiervan nog (aanvullende) vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de Helpdesk via helpdesk@verus.nl of 0348-744 460.

Mogen mijn werknemers meedoen aan deze prikactie en zomaar een uur later starten met de les?
Ja. Werknemers hebben het recht om te staken. Dit vloeit voort uit het Europees Sociaal Handvest, waarvan de Hoge Raad in 1986 heeft besloten dat dit rechtstreekse werking heeft. 

Hebben werknemers die staken recht op salaris?
Nee. Over de uren dat werknemers niet komen werken, hebben zij geen recht op salaris van de werkgever. Het principe ‘geen arbeid, geen loon’ is dan van toepassing. Ook de CAO geeft aan dat werknemers geen recht hebben op salaris als zij opzettelijk nalaten hun werkzaamheden te verrichten (zie art. 11.2 lid 6). De PO-Raad geeft als werkgeversorganisatie het advies om niet over te gaan tot salariskorting omdat zij deze actie mede organiseren. Het is uiteraard aan de individuele schoolbesturen of zij dit advies overnemen en daarmee in strijd willen handelen met regelgeving op dit punt. Als je wel over gaat tot korting is het aan te raden  de werknemers die van plan zijn te gaan staken hier vooraf van op de hoogte te stellen. Op de stakingsdag moet uiteraard bijgehouden worden welke werknemers aan de staking deelnemen en welke niet zodat dit correct kan worden uitgevoerd. 

Moet ik als school tijdens dit uur zorgen voor opvang van de leerlingen?
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen tijdens dit uur. Omdat het "maar" om een uur gaat, is het in dat verband aan te raden om een beroep te doen op de ouders en de ouders te vragen of zij hun kind een uurtje later naar school kunnen brengen. Het is in dat verband dan ook erg verstandig om hen hierover tijdig schriftelijk te informeren. Zijn ouders niet in staat of bereid om hun kind later naar school te brengen, dan dient het schoolbestuur voor opvang van deze leerlingen te zorgen. U kunt hierbij denken aan de leerlingen bij elkaar brengen en een personeelslid (of leden) die niet meedoen aan de staking toezicht te laten houden. Dit zou ook in samenspraak met andere scholen in de buurt kunnen worden georganiseerd. Is dit niet mogelijk, dan kan gedacht worden aan een externe buitenschoolse opvang die de leerlingen kan opvangen. 

Hoe zit het met de onderwijstijd?
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren, waarbij zij in de onderbouw ten minste 3.520 uur les moeten  krijgen en in de bovenbouw 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, mogen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. De Inspectie controleert dit. Door de prikactie zal op veel scholen een uur minder les worden gegeven. Als dit betekent dat de minimale onderwijstijd niet wordt  gehaald, dient dit gemiste uur op een ander moment ingehaald te worden. Uiteraard is dit niet nodig als de school nog beschikt over marge uren.    

Kan een school hun leerkrachten die meedoen aan de prikactie verplichten om gemiste onderwijstijd in te halen?
Nee. Werknemers hebben het recht op te staken. Indien je leerkrachten verplicht om deze tijd in te halen, tast je werknemers aan in hun stakingsrecht. Werken de leerkrachten vrijwillig mee aan het inhalen van de gemiste lesuren, dan geldt dat dit uren zijn die bovenop iemands jaartaak komen.
Een praktische oplossing zou kunnen zijn dat u met leerkrachten afspreekt dat zij niet worden gekort voor het ‘gestaakte’ uur wanneer zij meewerken aan het inhalen van het gemiste lesuur. 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs