U bent hier

Q&A lerarenstaking 5 oktober

Bij de helpdesk van Verus komen veel vragen binnen over de aangekondigde lerarenstaking van 5 oktober. Wij zetten de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij. 

Bij de juridische Helpdesk van Verus krijgen wij veel vragen binnen over de aangekondigde staking op 5 oktober 2017. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder met antwoord voor u op een rij gezet. Mocht u naar aanleiding hiervan nog (aanvullende) vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de Helpdesk via helpdesk@verus.nl of 0348-744 460.

Mogen mijn werknemers meedoen aan deze staking?
Ja. Werknemers hebben het recht om te staken. Dit vloeit voort uit het Europees Sociaal Handvest, waarvan de Hoge Raad in 1986 heeft besloten dat deze rechtstreekse werking heeft. 

Hebben werknemers die staken recht op salaris?
Nee. Over de uren dat werknemers niet komen werken, hebben zij geen recht op salaris van de werkgever. Het principe ‘geen arbeid, geen loon’ is dan van toepassing. Ook de CAO geeft aan dat werknemers geen recht hebben op salaris als zij opzettelijk nalaten hun werkzaamheden te verrichten (zie art. 11.2 lid 6). De PO-Raad vraagt aan besturen om niet over te gaan tot salariskorting, maar het is uiteraard aan de individuele schoolbesturen of zij dit verzoek overnemen en daarmee in strijd willen handelen met regelgeving op dit punt. In de Wet op het primair onderwijs is immers opgenomen dat de bekostiging moet worden besteed aan het onderwijs en het uitbetalen van salaris voor niet gewerkte uren kan daar mogelijk mee in strijd zijn. 
Als u wel over gaat tot korting is het aan te raden de werknemers die van plan zijn te gaan staken hier vooraf van op de hoogte te stellen. Op de stakingsdag moet uiteraard bijgehouden worden welke werknemers aan de staking deelnemen en welke niet zodat dit correct kan worden uitgevoerd. 
Medewerkers die lid zijn van de AOb, FNV of CNV krijgen, wanneer het salaris wordt ingehouden door de werkgever, een vergoeding uit de stakingskas.

Moet ik als schoolbestuur tijdens deze dag zorgen voor opvang van de leerlingen?
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen tijdens deze dag. In  dit verband is aan te raden om een beroep te doen op de ouders en de ouders te vragen of zij zelf willen zorgen voor opvang van hun kind. Het is in dat verband dan ook erg verstandig om hen hierover tijdig schriftelijk te informeren. Zijn ouders niet in staat of bereid om hun kind thuis te laten, dan dient het schoolbestuur voor opvang van deze leerlingen te zorgen. U kunt hierbij denken aan de leerlingen bij elkaar brengen en een personeelslid (of leden) die niet meedoen aan de staking toezicht te laten houden. Dit zou ook in samenspraak met andere scholen in de buurt kunnen worden georganiseerd. Is dit niet mogelijk, dan kan gedacht worden aan een externe buitenschoolse opvang die de leerlingen kan opvangen. 

Hoe zit het met de onderwijstijd?
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren, waarbij zij in de onderbouw ten minste 3.520 uur les moeten  krijgen en in de bovenbouw 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, mogen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. De Inspectie controleert dit. Door de stakingsdag zal op veel scholen minder les worden gegeven. Als dit betekent dat de minimale onderwijstijd niet wordt gehaald, dienen de gemiste uren op een ander moment ingehaald te worden. Uiteraard is dit niet nodig als de school nog beschikt over marge uren.    

Kan een school leerkrachten die meedoen aan deze staking verplichten om de gemiste onderwijstijd in te halen?
Nee. Werknemers hebben het recht op te staken. Indien je leerkrachten verplicht om deze tijd in te halen, tast je werknemers aan in hun stakingsrecht. Werken de leerkrachten vrijwillig mee aan het inhalen van de gemiste lesuren, dan geldt dat dit uren zijn die bovenop iemands jaartaak komen.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs