U bent hier

Politiek wil fors ingrijpen in passend onderwijs

Financiële reserves van samenwerkingsverbanden moeten verboden worden, de norm voor basisondersteuning wettelijk bepaald, de samenwerkingsverbanden afgeschaft, de verevening nú bevroren… Het is een greep uit de opvallende voorstellen die de Tweede Kamer gisteren deed in een algemeen overleg over passend onderwijs. En die kunnen zomaar een meerderheid krijgen. De minister probeert alle voorgestelde ingrepen op te schorten tot na de evaluatie van passend onderwijs, voorjaar 2020.

Woensdag 26 juni sprak de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs.

Verbod op reserves

Een vrijwel Kamerbreed protest is er tegen de meer dan €200 miljoen die als reserve wordt aangehouden door samenwerkingsverbanden. “Dat is geld voor de leerling!”, klonk het meermaals. De minister overtuigde de Kamer niet met zijn toezegging de inspectie erop af te sturen. Er leek zich gisteren een Kamermeerderheid af te tekenen voor een verbod op reserves. Dat geld moeten de samenwerkingsverbanden al per 1 augustus overgemaakt hebben aan de scholen. Ook is er irritatie over dat 7% van het budget wordt esteed aan management en organisatie van de samenwerkingsverbanden. Dat had naar directe ondersteuning van leerlingen gekund, aldus de Kamer.

Verplichting samenwerkingsverbanden opheffen

Veel kritiek is er op de manier waarop samenwerkingsverbanden functioneren. Vrijwel alle fracties willen scholen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid elk kind een goede ondersteuning te geven, maar hoe en met wie ze samenwerken, mogen ze zelf uitmaken. De verplichting tot samenwerken in een samenwerkingsverband, moet worden opgeheven. Een geluid dat Verus herkent bij onze leden. Ook hier verzoekt de minister de Kamer dit te bespreken bij de evaluatie in 2020.

Verevening bevriezen, de gevolgen zijn ingrijpend negatief

De gevolgen van de verevening zijn nog niet in hun volle omvang te overzien omdat het meest ingrijpende jaar van verrekening nog volgt. Ook de evaluatie in 2020 komt hiervoor te vroeg. De samenwerkingsverbanden met negatieve verevening bieden minder ondersteuning aan dan die in neutrale of positieve vereveningsgebieden, zo blijkt uit onderzoek van het NRO. Hoe positiever de verevening, des te meer invloed op de kwaliteit. D66 roept, tot vreugde van veel Verus-leden, op even te stoppen met de verevening om de groei naar de nieuwe situatie de ruimte te geven en passend onderwijs als stelsel bij de evaluatie te beoordelen. De minister stelt dat de bekostigingsbeschikkingen al de deur uit zijn. De positieve vereveningsgebieden niet meer betalen, kan dus niet. Mogelijk wordt hier nog een motie over ingediend.

Thuiszitters voorkomen lukt (niet)

De samenwerkingsverbanden zijn positief over de werking van de zorgplicht. Maar daar denken ouders, die zelf een school voor hun kind willen kiezen, anders over. De zorgplicht heeft niet kunnen voorkomen dat er thuiszitters blijven. De volledige oppositie plus D66 eist dat er volgend schooljaar geen leerling meer langer dan 3 maanden thuiszit.

Basisondersteuning wettelijk vastleggen

Wat de basisondersteuning is die elke school elk kind moet kunnen geven, is niet bij wet omschreven. De meeste basisscholen kunnen leerlingen opvangen met taalontwikkelingsstoornissen, autisme, dyslexie, dyscalculie, depressieve stoornissen of hoogbegaafdheid. Het wordt als een probleem ervaren dat hierdoor verschillen ontstaan tussen samenwerkingsverbanden en tussen scholen in een samenwerkingsverband onderling. Meer dan driekwart van de scholen zegt goed uit de voeten te kunnen met huidige regelingen. Ook Verus heeft geen enkele keer van leden vernomen dat het anders moet. Een basisondersteuning landelijk vastleggen zien we als onuitvoerbaar. Daarmee wordt geen rekening gehouden met verschillen in lokale context. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat ongelijkheid tussen scholen wordt voorkomen door bij wet te bepalen wat minimaal moet. De regeringspartijen twijfelen over steun aan dit voorstel.

Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen

Verus heeft zich altijd ingezet voor aparte bekostiging van onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, volgens de hoogste bekostigingscategorie. Terecht klaagde de Kamer gisteren steen en been dat die voorziening nog steeds niet getroffen is. De minister belooft snelle maatregelen.

Samenwerking met jeugdhulp vooralsnog een mislukking

De waardering door scholen van de samenwerking met jeugdhulp is verder afgenomen. Veel gemeenten kunnen niet voldoen aan de verwachtingen die onderwijs van ze heeft (tijdig samen optrekken om thuis- en onderwijsproblematiek aan te pakken). De minister vindt dat er stappen zijn gemaakt. Verus wijst er hierbij op dat plannen voor gezamenlijke regievoering vooral een extra last voor onderwijs kunnen betekenen.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs