U bent hier

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO: aanmelden tot 1 maart 2009

Op 1 augustus 2009 start de pilot 'Nieuw vervangingsstelsel primair onderwijs'. Dit is een eerste stap op weg naar een vervangingsstelsel met minder regels en meer ruimte voor de scholen. De pilot moet duidelijk maken of het primair onderwijs klaar is voor het opheffen van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. In de pilot is met name nog plaats voor kleinere schoolbesturen. Ook voor deze groep kan het de moeite waard zijn deel te nemen. U kunt zich aanmelden tot 1 maart 2009.

Op 1 augustus 2009 start de pilot 'Nieuw vervangingsstelsel primair onderwijs'. Dit is een eerste stap op weg naar een vervangingsstelsel met minder regels en meer ruimte voor de scholen. De pilot moet duidelijk maken of het primair onderwijs klaar is voor het opheffen van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. In de pilot is met name nog plaats voor kleinere schoolbesturen. Ook voor deze groep kan het de moeite waard zijn deel te nemen. U kunt zich aanmelden tot 1 maart 2009.

In de pilot 'Nieuw vervangingsstelsel primair onderwijs' dragen de deelnemende schoolbesturen geen premie meer af aan het Vervangingsfonds. Ook hoeven door het schoolbestuur ontvangen (WAO) uitkeringen niet meer te worden afgedragen aan het fonds. In ruil hiervoor komen de kosten van vervanging bij ziekte, zwangerschap en overige vormen van verlof tijdens de pilot voor rekening van het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan wel gewoon gebruik blijven maken van de diensten bedrijfsgezondheidszorg die het Vervangingsfonds biedt.

Organisaties met een laag verzuimpercentage zullen al snel financieel voordeel hebben bij deelname aan de pilot. Maar ook een schoolbestuur met een hoog of gemiddeld ziekteverzuim kan onder bepaalde omstandigheden voordeel hebben van deelname. Bovendien is het huidige verzuimpercentage een momentopname. Te hoog verzuim zal men vroeg of laat aan moeten pakken. De pilot kan een goede aanleiding zijn om beleidsruimte te creëren.      Met het geld dat beschikbaar komt omdat er geen premie meer hoeft te worden afgedragen aan het Vervangingsfonds kunnen schoolbesturen bijvoorbeeld een 'vaste' vervanger aanstellen, parttimers die verlofsituaties opvangen extra belonen of in zee gaan met een particuliere aanbieder die een verzekering aanbiedt.

Vangnet De overheid garandeert een vangnet tijdens de pilot. Indien de continuïteit van het onderwijs (enkel en alleen door deelname aan de pilot) onverhoopt in gevaar komt enkel en alleen door deelname aan de pilot, kan een beroep gedaan worden op een speciaal fonds.

Minder rompslomp Deelname aan de pilot scheelt scholen en hun besturen rompslomp, omdat men niet langer gebonden is aan de regels van het Vervangingsfonds. Nu wringt men zich vaak in bochten om evenwicht te vinden tussen de bepalingen in het Reglement Vervangingsfonds enerzijds en de op de werkvloer gewenste oplossingen anderzijds. Met deelname aan de pilot komt er een einde aan deze situatie. De voor vervanging beschikbare gelden kunnen optimaal worden ingezet. Deelname aan de pilot levert flexibiliteit op en mogelijk financieel voordeel.

Financiële tegemoetkoming Schoolbesturen moeten tijdens de pilot een aantal keren digitaal gegevens rapporteren via internet. Per deelnemende school ontvangt men ongeveer € 600,-, als tegemoetkoming voor de tijd en energie die men moet steken in deelname aan de pilot.

Start pilot uitgesteld tot 1 augustus 2009 De pilot zou van start gaan op 1 januari 2009. Omdat het aantal aanmeldingen in eerste instantie achterbleef is de start uitgesteld naar 1 augustus aanstaande. Inmiddels hebben zich veel besturen aangemeld.

Voor kleinere schoolbesturen zijn begin februari 2009 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daar bleek dat veel besturen aanvankelijk onvoldoende zicht hadden op de mogelijkheden en kansen die deelname aan de pilot biedt. Het daadwerkelijk afwegen van alle voors en tegens heeft veel besturen doen besluiten zich alsnog aan te melden. Door deze ontwikkeling is besloten de aanmeldingstermijn te verlengen tot 1 maart 2009.

Aanmelding U kunt zich tot 1 maart 2009 aanmelden met het formulier dat u hieronder aantreft. Tevens kunt u een overzicht met veelgestelde vragen over de pilot downloaden en een uitvoerige notitie met detailinformatie.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Jan de Vries, 070 348 12 76 rjdevries@besturenraad.nl.

Download

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs