U bent hier

Overzicht wijzigingen in het Onderwijstoezicht

De Tweede Kamer stemde vorige week dinsdag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Wij berichtten al over het aangenomen amendement dat de bureaucratie rondom de ouderbijdrage wil verminderen. Maar er zijn vorige week meer amendementen aangenomen en ook een tweetal moties. Een overzicht:

  1. In de wet zelf wordt vastgelegd welke sancties maximaal aan de Inspectie kunnen worden gemandateerd. Daarmee is een algemene maatregel van bestuur overbodig. De wetgever bepaalt nu immers de grenzen van het mandaat. Het inhouden van de bekostiging wordt beperkt tot 15% (Dijkgraaf/Biskop)
  2. Docenten krijgen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Inspectie over het gevoerde personeelsbeleid. Dit onder strikte verzekering van anonimiteit. Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat het personeelsbeleid de kwaliteit van het onderwijs in de weg staat, is er aanleiding om de Inspectie een rol te laten spelen (Elias).
  3. Bij het Inspectieonderzoek wordt allereerst gekeken naar leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Als uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit tekortschiet mag de Inspectie zich richten op het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, de effectiviteit van het didactisch handelen, de leerlingzorg etc. De Inspectie dient zich van eigen opvattingen over didactiek te onthouden (Dijsselbloem/Dijkgraaf).
  4. De zorg voor het personeelsbeleid dient helder in de onderwijswetten geregeld te worden. Het gaat niet om toezicht op het functioneren van individuele docenten, maar om de beoordeling of de zorg voor de kwaliteit van het onderwijspersoneel duurzaam is gewaarborgd. Daarmee wordt het toezicht van de Inspectie duidelijk ingekaderd (Dijsselbloem/Dijkgraaf).
  5. De Inspectie krijgt de opdracht om het College van B&W te informeren wanneer zij oordeelt dat de kwaliteit van een school of instelling ernstig of langdurig tekortschiet (Dijsselbloem). 
  6. Onnodige formaliteiten en procedurevereisten dienen te worden geschrapt. Dat geldt ook op het punt van de ouderbijdrage Voor het waarborgen van de positie van ouders is het voldoende dat de school informatie verschaft in de schoolgids en dat de geledingen van de MR met het beleid kunnen instemmen (Biskop/Dijkgraaf).

Verbetering
De Besturenraad heeft in zijn contacten met de Tweede Kamer gewezen op de rol van de Inspectie bij de beoordeling van het personeel(sbeleid) en op de bureaucratie rondom de ouderbijdrage. Met het aannemen van de amendementen is hier sprake van een duidelijke verbetering. Ook is de Besturenraad blij met de  amendementen 1 en 3.

Voldoende aandacht
Daarnaast zijn er nog twee moties aangenomen. In een motie van Dijkgraaf/Dijsselbloem verzoekt de Kamer de regering te bezien of een herziening van de methodiek van de Inspectie ten aanzien van leerresultaten noodzakelijk is en de Kamer daarover te berichten. In een motie van Klaver/van der Ham verzoekt de Kamer de regering om steekproefsgewijs te onderzoeken of overige taken en vakken voldoende aandacht behouden bij de scherpere focus op taal en rekenen.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs