U bent hier

Overzicht van aangenomen moties onderwijsbegroting 2014

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van OCW één amendement en een groot aantal moties ingediend. Vandaag is daar over gestemd. We geven hier een overzicht van het amendement en moties die zijn aangenomen.

Amendement
Het amendement van de ‘herfstcoalitie’ om het bedrag voor de sector po met € 61 mln. te verhogen en het bedrag voor de sector vo met € 44 mln. te verhogen tegen een verlaging van de bedragen voor het mbo, hbo en wo met in totaal € 105 mln.

Moties

 • Een motie van Bisschop cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om de Kamer op korte termijn te berichten hoe in het onderwijs de ruimte voor vakmanschap wordt vergroot door concrete maatregelen die de tijd en capaciteit die besteed worden aan controle en verantwoording te beperken, zonder tekort te doen aan de kwaliteit van het onderwijs.
 • Een motie van Duisenberg cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om voor het VWO de gewenste wetenschappelijke benadering van de lesstof door docenten te stimuleren en in samenspraak met de VO sector daarbij het academisch opleidingsniveau voor leraren in de bovenbouwklassen in 2020 als uitgangspunt te nemen.
 • Een motie van Mohandis cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om samen met onderwijsinstellingen en landelijke studentenorganisaties (ISO, LSVB en JOB), te komen tot betere voorlichting over de klachtenregeling, zodat studenten exact weten waar zij terecht kunnen met hun klachten binnen de eigen onderwijsinstelling.
 • Een motie van Ypma cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om:
  • vanaf 2015 5 miljoen euro te reserveren voor de aanpak van laaggeletterdheid en dit te vinden in het de middelen voor het mbo zoals deze beschikbaar komen naar aanleiding van het begrotingsakkoord;
  • deze 5 miljoen euro in te zetten voor effectieve methodes om de problematiek rondom laaggeletterdheid af te laten nemen.
 • Een motie van Rog cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om de inspectie op te dragen het uitgangspunt inzake de landelijk genormeerde kleutertoets te laten vervallen en als uitgangspunt te hanteren dat scholen zelf de middelen kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen.
 • Een motie van Rog cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om zich in te spannen om in de sectorakkoorden heldere en scherpe ambities te formuleren voor de verwachte prestaties op lange en middellange termijn, in het bijzonder voor het gewenste opleidingsniveau van docenten, waarbij zo veel mogelijk docenten een mastergraad behalen.
 • Een motie van Van Meenen en Ypma waarin de Kamer de regering verzoekt om de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 te vervangen door doelstellingen op basis van toegevoegde waarde.
 • Een motie van Van Meenen en Mohandis waarin de Kamer de regering verzoekt om te onderzoeken hoe het voor zzp'ers zo eenvoudig mogelijk kan worden gemaakt om stage- en leerwerkplekken aan te bieden en daarover uiterlijk 1 maart 2014 aan de Kamer te rapporteren,
 • Een motie van Klaver cs. waarin de Kamer de regering verzoekt om:
  • de verhoging van de Cito-eindtoetsscore te schrappen als doelstelling voor het regeringsbeleid;
  • met het onderwijsveld en de Tweede Kamer tot nuttige criteria te komen om de kwaliteit van het onderwijs te meten.
 • Een motie van Klaver en Mohandis waarin de Kamer de regering verzoekt om:
  • haar inspanning te vergroten om de doelstelling voor de functiemix in het vmbo te halen om zo beter betaalde arbeidsplaatsen voor vmbo-leraren in te stellen;
  • de Kamer voor de behandeling van de Onderwijsbegroting voor het jaar 2015 te informeren over de voortgang hiervan.
WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs