U bent hier

Overzicht thema’s uit het begrotingsdebat

In het debat over de begroting 2013 van OCW hebben Kamerleden naar voren gebracht wat volgens hen de thema’s zijn die deze kabinetsperiode hoog op de agenda moeten staan. En ze hebben de gelegenheid aangegrepen om met amendementen of moties wat piketpalen te slaan. Hieronder een selectie van de onderwerpen die nu al discussie losmaakten.

PVV’er Beertema diende een motie in om de Citotoets, die op twee niveaus wordt aangeboden, te blokkeren. Volgens het Kamerlid bevordert dat segregatie en ongelijkheid tussen leerlingen.

Staatssecretaris Dekker wil de discussie daarover aangaan als het wetsvoorstel aan de orde komt om een centrale eindtoets in te voeren. Dekker merkte in het debat wel op dat hij het ‘met de heer Beertema eens is dat zo'n toets objectief voor alle kinderen een eenduidige vaststelling zou moeten geven van het niveau’.

Prestatieafspraken mbo
VVD Kamerlid Straus wilde weten wanneer er voorstellen komen voor prestatieafspraken in het mbo. Dekker spreekt liever van ‘kwaliteitsvraagstukken’ omdat het niet alleen over rendement gaat. Hij komt in de tweede helft van 2013 met voorstellen. Eerst wil het kabinet een breed onderwijsakkoord afsluiten. De Besturenraad keert zich tegen de trend van het maken van prestatieafspraken, zoals die in het hbo is ingezet.

Krimpgebieden
PvdA Kamerlid Mohandis vroeg aandacht voor het teveel aan personeel in krimpgebieden en aan moeilijk te vervullen vacatures in de grote steden. Staatssecretaris Dekker zegde toe met een brief over samenwerkingsscholen te komen.

Daarin gaat het onder meer over denominatie, de fusietoets en eventueel de rechtspositie van ambtenaren. Over een transfer van boventallige leerkrachten naar de steden met tekorten gaat er ‘voortvarend’ gesproken worden met de arbeidsmarktplatforms van het po en het vo. Er gaat een brief naar de Kamer over de effecten van krimp. Er zijn ook twee commissies met het vraagstuk aan de slag.

De Besturenraad heeft oog voor de problemen in krimpgebieden, en pleit ook voor het behoud van diversiteit in deze regio’s.

Regelarme zones
Kamerlid Rog (CDA) vroeg onder meer aandacht voor experimenten met regelarme zones om na te gaan hoe de bureaucratie kan worden teruggedrongen. In de zorgsector zijn daar goede ervaringen mee opgedaan, aldus Rog. Staatssecretaris Dekker zegde toe een brief naar de Kamer te sturen waarin staat hoe binnen bestaande wetgeving invulling kunnen aan het idee van de regelarme zones.

Duurzaamheid in curriculum hoger onderwijs
Kamerlid Van Meenen (D66) is er voorstander van om duurzaamheid als integraal onderdeel van het curriculum in het hoger onderwijs op te nemen. Dekker vindt dat een sympathiek idee, dat ook veel weerklank ondervindt bij studenten. Maar de staatssecretaris ziet weinig heil in een verzwaring van alle curricula in het hoger onderwijs ‘want dan spannen wij het paard achter de wagen’.

Urennorm
In een motie gesteund door D66, CDA, SGP, SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en 50Plus is het kabinet opgeroepen om de wettelijke urennorm van 1040 uur weer terug te draaien. En voor 1 mei 2013 met een voorstel te komen dat maximaal ruimte biedt voor maatwerk.

De motie rept niet van een minimum urennorm. Initiatiefnemer Van Meenen (D66): “Een minimumnorm kan leiden tot gedrag waarbij iedereen op de minimumnorm gaat zitten. Dat moeten wij precies niet hebben. Wij moeten wel flexibiliteit hebben en recht kunnen doen aan de verschillen tussen leerlingen.”

Staatssecretaris Dekker zei in zijn antwoord dat naar zijn idee de opvattingen van kabinet en meerderheid van de Kamer niet zover uiteen liggen. Hij kondigde aan met vo-sector het gesprek aan te gaan over de modernisering van de onderwijsnorm, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. In het debat bleef echter onduidelijkheid wat nou precies de norm gaat worden.

Medezeggenschap
In een motie van D66/SP wordt het kabinet gevraagd om voor de zomer van 2013 een wetsvoorstel naar de Kamer te zenden waarin de medezeggenschapsorganen in mbo, hbo en wo instemmingsrecht krijgen op de begroting van instellingen. Minister Bussemaker liet blijken is niet op voorhand overtuigd te zijn van het voordeel, maar komt in maart op dit onderwerp terug. Dan krijgt de Kamer een brief met beleidsreactie over de kwestie Amarantis.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs