U bent hier

Over skype-docenten, politiek neutrale leraren en kapstokken

Deze week sloot de commissie OCW van de Tweede Kamer het overleg over leraren af met een zogenaamd VAO (Verslag Algemeen Overleg). In dit VAO kunnen moties worden ingediend waarin de Kamer wordt gevraagd om iets uit te spreken of de regering wordt gevraagd om iets te doen. Dit zijn de vier meest interessante.

Vierdaagse schoolweek - Natuurlijk kwam het lerarentekort uitgebreid aan bod tijdens het Algemeen Overleg. In dat verband diende Kirsten van den Hul (PvdA) een motie in waarin de Kamer wordt gevraagd om uit te spreken dat de vierdaagse schoolweek geen alternatief is voor het lerarentekort. Ook vroeg zij de regering om de ongelijke spreiding van het lerarentekort tegen te gaan met een gelijkekansenbonus, die een extra impuls geeft aan de lerarensalarissen op scholen met hoge concentraties achterstandsleerlingen.

Stille reserves en financiële reserves - Lisa Westerveld (GL) vroeg de regering een actieplan te maken om de stille reserve te activeren om in het onderwijs te gaan werken. Ook vroeg zij de regering verschillende scenario's uit te werken over hoe de financiële reserves beperkt worden en middelen zo veel mogelijk aan het onderwijs worden uitgegeven, liefst nog voor het debat over de financiële staat van het onderwijs.

Skypedocenten - Peter Kwint (SP) vroeg zich af wanneer de ‘gemeenschappelijke consensus weggevallen is dat een leraar toch minimaal in een klas aanwezig zou moeten zijn’. Voor de SP is het echt van essentieel belang voor de kwaliteit van het onderwijs dat een leraar zich gewoon tussen leerlingen begeeft. Maar de wet schrijft dat niet dwingend voor, zo leert de uitspraak van de voorzieningenrechter (zie punt 3 van de uitspraak) in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Kwint vraagt de regering om wettelijk te verankeren dat onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs gegeven wordt door een bevoegde docent die lijfelijk aanwezig is tijdens de les.

Klimaatspijbelaars en politiek neutrale leraren - Harm Beertema (PVV) beklaagde zich over de eenzijdige (=linkse) manier waarop thema’s in het onderwijs aan de orde worden gesteld. Hij verwees daarbij naar de recente klimaatmars en uitspraken van de rector van het Vossius. Er is volgens hem geen sprake van politieke neutraliteit. Daarom vraagt hij van de regering voor het gehele onderwijs een gedragscode op te stellen die leraren en docenten vraagt — niet opdraagt, maar vráágt — zich politiek neutraal te uiten richting hun leerlingen en studenten. Deze motie riep bij Eppo Bruins (CU) de vraag op wat de relatie is tussen goede kennis en wetenschap en politiek neutrale leraren.

Reactie minister Slob: overtuigingen laat je niet aan de kapstok hangen

In zijn oordeel over de moties ging de minister uitgebreid in op de moties van Kwint en Beertema. Het is inderdaad regel dat er een docent voor de klas moet staan. Soms staan er zelfs verschillende docenten voor de klas en werkt men wat meer met bredere groepen, maar er horen mensen bij aanwezig te zijn.

Toch wil Slob afstandsonderwijs niet totaal verbieden. Er kunnen namelijk situaties zijn waarin men op deze manier soms een klein vak (denk bijvoorbeeld aan wiskunde D) toch nog kan blijven geven, geeft hij aan. Het wordt soms toegepast door scholen in krimpregio's, waardoor men toch een wat breder pakket kan aanbieden dan anders het geval zou zijn. Ook in de situatie van onderwijs op de Waddeneilanden komt dit soms voor en bij Nederlandse kinderen in het buitenland. Maar, zo voegt hij daaraan toe, dat kan alleen maar als dat in het onderwijsprogramma is opgenomen en als de medezeggenschapsraad, waar ouders en docenten bij betrokken zijn, daarmee heeft ingestemd.

In reactie op de motie van Beertema gaf Slob aan dat hij geen voorstander is van een landelijke gedragscode. Zijn belangrijkste motief daarbij is dat als mensen in het onderwijs werken, er natuurlijk ook altijd overtuigingen meekomen. Die overtuigingen horen bij volgens hem, want “die kun je niet aan de kapstok van je woning laten hangen op het moment dat je naar de school vertrekt”.

Volgende week stemt de Kamer over de moties.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs