U bent hier

Ook als de persoonsgegevens bekend zijn, mogen stukken niet met derden gedeeld worden

Ouders van twee ex-leerlingen dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie  (LKC) tegen een schooldirecteur en later tegen een ambulant begeleider. De directeur stuurt in een latere fase een kopie van het verweerschrift naar zijn werkgever, de onderwijsgroep. En dát mag niet, oordeelt de Klachtencommissie. Ook al kende de onderwijsgroep de persoonsgegevens al.

Het is een wat ingewikkelde casus: ouders dienden vorig jaar een klacht in bij de LKC tegen een schooldirecteur en later ook een ambulant begeleider. Maar de klachtencommissie wil die laatste niet als verweerder aanmerken.

Er volgt begin dit jaar bij een andere klachtencommissie een nieuwe klacht, tegen de ambulant begeleider en de onderwijsgroep. En dáárbij brengen zij het advies en een verweerschrift uit  de eerste procedure in. Het gaat om een advies van de klachtencommissie dat nog niet geanonimiseerd is. Kortom: er staan persoonsgegevens  van een zoon in. De ouders vinden dat die persoonsgegevens niet gedeeld hadden mogen worden en dienen opnieuw een klacht in bij de LKC.

Verweerschrift doorgestuurd

De klacht dateert van voor 25 mei 2018, toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad. De Wet bescherming persoonsgegevens gold dus nog. En volgens artikel 1 van de Wbp is een persoonsgegeven elk gegeven “betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het  advies en verweerschrift bevatten persoonsgegevens van de ouders en hun zoon.

De directeur heeft het verweerschrift gedeeld met de ambulant begeleider. De directeur-bestuurder heeft het  niet geanonimiseerde advies gedeeld met de onderwijsgroep.

Inzien is ok

De landelijke klachtencommissie publiceert al haar adviezen drie maanden nadat ze zijn uitgebracht. Die adviezen worden geanonimiseerd. Maar voor mensen die dichtbij de betrokken partijen staan, zal bij het lezen van de geanonimiseerde versie duidelijk zijn om wie het gaat. Het is daarom, zegt de klachtencommissie, niet bezwaarlijk dat de werkgever het niet-geanonimiseerde advies las.

Kopiëren niet

Maar nu komt het: de  onderwijsgroep bracht het advies in als processtuk. Dát had niet gekund als de directeur-bestuurder het niet aan zijn werkgever gegeven had, maar het slechts had laten inzien. Door het advies niet slechts ter inzage te geven, maar door een kopie van het advies te verstrekken, heeft de directeur-bestuurder volgens de commissie onzorgvuldig gehandeld. Het verweerschrift (een vertrouwelijk stuk) had zonder toestemming van klagers niet gedeeld mogen worden met de ambulant begeleider.

Zorg voor toestemming

Deel dus geen stukken met persoonsgegevens met derden. Dat kan alleen met toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Die toestemming moet schriftelijk gegeven worden en kan ten allen tijde weer ingetrokken worden.

Vragen hierover? Neem contact op met jurist Loulène Boersma

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs