U bent hier

Ontslag onbevoegde leerkracht na niet nakomen studieafspraken

In het voortgezet onderwijs biedt de CAO de mogelijkheid om onbevoegde docenten te benoemen. Voorwaarde is wel dat er een studieplan wordt opgesteld met als doel het uiteindelijk behalen van de bevoegdheid. Maar wat nu als de werknemer studieafspraken niet nakomt of al ver voor de gestelde einddatum duidelijk wordt dat de werknemer zijn bevoegdheid niet op tijd gaat halen?

Studieplan

In de CAO VO 2011-2012 is een nieuwe bepaling opgenomen betreffende de onbevoegde leraar. In het betreffende art. 8.a.3 is opgenomen dat een werknemer die geen wettelijke onderwijsbevoegdheid bezit voor het voortgezet onderwijs maximaal twee jaar in een leraarsfunctie kan worden benoemd. In bijzondere gevallen kan dit nog twee keer met een jaar worden verlengd. Bij aanvang van de benoeming moet in overleg met de onbevoegde leraar een studieplan te worden opgesteld waarin afspraken over facilitering in tijd en geld worden gemaakt dat leidt tot het behalen van een wettelijke onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs binnen twee jaar.

In de afgelopen jaren zijn er enkele uitspraken geweest van de Commissie van Beroep betreffende dit artikel. Toch komen er zo nu en dan nog nieuwe vragen over dit onderwerp. Zo speelde onlangs de vraag: Wat nu als een docent de gemaakte afspraken niet nakomt? Of al ver voor de gestelde einddatum duidelijk wordt dat de werknemer niet op tijd zijn bevoegdheid zal halen?

Recentelijk werd een dergelijke zaak voorgelegd aan de Commissie van Beroep VO. 

Beëindiging 

In deze zaak betrof het een werkneemster die al sinds 2003 onbevoegd in dienst was bij de stichting. Eerst wegens vervanging, daarna telkens op basis van onbevoegdheid. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de CAO VO 2011/2012 zijn met werkneemster afspraken gemaakt over het behalen van haar bevoegdheid in twee jaar. Door ziekte is werkneemster echter niet in staat geweest de opleiding af te maken. Er werden nieuwe afspraken gemaakt waarbij werd afgesproken dat werkneemster met ingang van het nieuwe schooljaar 2013 de opleiding zou hervatten. De einddatum van de studie werd verlengd naar 1 augustus 2016.

Wegens ziekte hervatte werkneemster in september 2013 de opleiding niet. In december van dat jaar blijkt daarnaast dat de opleiding is gewijzigd waardoor deze nu vier jaar in beslag zal nemen. De werkgever zegde het dienstverband van de werkneemster vervolgens op omdat duidelijk was dat werkneemster haar bevoegdheid niet meer binnen de afgesproken tijd zou kunnen halen.

Standpunt werkneemster

De werkneemster voert een aantal argumenten aan waarom het dienstverband niet zou mogen worden beëindigd. Om te beginnen voert zij aan dat het feit dat zij onbevoegd is nooit een belemmering is geweest voor haar functioneren.

Ook zou haar niet zijn verteld dat het niet behalen van haar bevoegdheid een reden zou zijn om het dienstverband te beëindigen. Daarnaast is werkneemster van mening dat de opzegging van het dienstverband in strijd is met de in het studieplan gedane toezegging dat zij tot augustus 2016 de tijd zou hebben om haar bevoegdheid te halen.

Standpunt werkgever

De werkgever is van mening dat de werkneemster wel degelijk had kunnen weten dat zij geen vast dienstverband kon krijgen nu zij onbevoegd was. Ook is naar aanleiding van de nieuwe CAO-bepaling met werkneemster mondeling en schriftelijk gecommuniceerd wat de vereisten zijn en is haar verteld dat zij een bevoegdheid moest halen. In de overeengekomen studieplannen wordt ook verwezen naar het artikel in de CAO dat ziet op onbevoegde docenten. Werkgever geeft aan dat werkneemster zich in strijd met de gemaakte afspraken niet heeft ingeschreven voor de opleiding. Werkneemster zal de gestelde deadline niet meer halen nu de opleiding is gewijzigd en de opleidingsduur daardoor vier jaar bedraagt. De werkgever geeft aan dat hij zich aan het lijntje gehouden voelt doordat werkneemster de gemaakte toezeggingen niet is nagekomen. De werkgever wil geen uitstel meer verlenen. De werkneemster heeft naar de mening van werkgever een te afwachtende houding aangenomen en is zich te weinig bewust geweest van haar eigen verantwoordelijkheid. 

Overweging Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep stelt vast dat het voor werkneemster in redelijkheid duidelijk had moeten zijn dat de werkgever belang hechtte aan het behalen van een onderwijsbevoegdheid en dat het niet behalen van een bevoegdheid voor of op de laatste overeengekomen einddatum reden zou kunnen zijn voor het beëindigen en niet nogmaals verlengen van het tijdelijk dienstverband. Het had op de weg van werkneemster gelegen om gelet op de gemaakte afspraken en de gestelde einddatum, zich actief op te stellen en werkgever te informeren over de wijzigingen in de aard en duur van de opleiding en het niet kunnen starten van de opleiding wegens ziekte. Mogelijk had dan een alternatief gevonden kunnen worden waardoor werkneemster alsnog op tijd haar bevoegdheid zou kunnen halen. 

Nu vaststaat dat werkneemster haar bevoegdheid niet zal kunnen halen binnen de gestelde termijn is de Commissie van oordeel dat daarmee de werkgever in redelijkheid tot het niet verlengen van het dienstverband heeft kunnen besluiten. Het beroep van de werkneemster wordt ongegrond verklaard.

Conclusie

Uit deze uitspraak valt op te maken dat het dus niet nodig is om te wachten tot de gestelde einddatum om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan bij een onbevoegde docent. Als in de loop van de tijd duidelijk wordt dat de werknemer zijn studieafspraken niet nakomt en de gestelde einddatum niet meer zal kunnen halen kan dit, afhankelijk van de omstandigheden, reden zijn om het dienstverband niet meer te verlengen. 

Van belang is dat een werkgever regelmatig met de werknemer om de tafel gaat om de studievoortgang te bespreken. Zo kan op tijd worden bekeken of de studieafspraken moeten worden bijgesteld en kan tussentijds worden ingegrepen als duidelijk wordt dat de werknemer op de gestelde einddatum zijn/haar bevoegdheid niet zal hebben behaald.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs