U bent hier

Onderwijsvoorzieningen voor gehandicapten

Het kabinet hevelt onderwijsvoorzieningen voor gehandicapten niet over naar gemeenten. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer. Het Uitvoeringsinstituut werknemersvoorzieningen (UWV) blijft verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorzieningen en OCW wordt verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gaat vooral om materiële voorzieningen die leerlingen met een handicap in staat stellen deel te nemen aan het onderwijs. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2009.

Het kabinet hevelt onderwijsvoorzieningen voor gehandicapten niet over naar gemeenten. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer. Het Uitvoeringsinstituut werknemersvoorzieningen (UWV) blijft verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorzieningen en OCW wordt verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gaat vooral om materiële voorzieningen die leerlingen met een handicap in staat stellen deel te nemen aan het onderwijs. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2009.

Het gaat in het wetsvoorstel met name om materiële voorzieningen die leerlingen, deelnemers of studenten met een handicap in staat stellen deel te nemen aan het initieel regulier onderwijs (van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, waaronder het landbouwonderwijs dat valt onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Initieel onderwijs is het onderwijs dat iedere jongere normaal volgt voor hij aan het arbeidsproces gaat deelnemen. Op grond van de Wet IWIA kunnen ook voorzieningen worden verstrekt aan leerlingen uit het - initieel - speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het betreft dan echter uitsluitend voorzieningen om huiswerk te maken, zoals bijvoorbeeld een aangepaste computer.

Ook de verstrekking van deze huiswerkvoorzieningen wordt met dit wetsvoorstel overgeheveld naar het onderwijsdomein. De overige voorzieningen die in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs nodig zijn, worden nu al op grond van OCW-regelgeving verstrekt, omdat de toerusting van dat onderwijs is afgestemd op de speciale behoeften van de leerlingen.

Drie categorieën onderwijsvoorzieningen Er kunnen drie categorieën onderwijsvoorzieningen worden onderscheiden:

  • Intermediaire voorzieningen voor leerlingen met een auditieve handicap. Hierbij gaat het om de verstrekking van bijvoorbeeld een doventolk of een communicatie-assistent.
  • Vervoersvoorzieningen, waarbij het onder andere kan gaan om een taxivergoeding, een aangepaste bruikleenauto, aanpassingskosten en een kilometervergoeding voor de eigen auto voor het vervoer naar en van de onderwijsinstelling. Deze voorzieningen worden alleen verstrekt voor leerlingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs wordt het vervoer naar en van de onderwijsinstelling nu al op basis van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs door gemeenten verstrekt (leerlingenvervoer). Daarnaast kan een rolstoel worden verstrekt voor het gebruik in het initieel regulier onderwijs, voorzover de rolstoel die wordt verstrekt door de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ongeschikt is voor het gebruik op de onderwijslocatie.
  • Meeneembare voorzieningen. Het gaat hierbij om een divers assortiment aan specifieke hulpmiddelen zoals een aangepaste computer met accessoires, aangepast schoolmeubilair, hulpmiddelen bij het lezen en schrijven, e.d.
WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs