U bent hier

Onderwijsraad: Terughoudend met centrale regelgeving

Natuurlijk moet de overheid duidelijke kwaliteitseisen stellen, maar van even groot belang voor het Nederlandse onderwijs is variëteit in het stelsel. Kijk dus uit met centrale, uniforme regelgeving die die variëteit onder druk zet. Dat schrijft de Onderwijsraad in zijn advies Geregelde ruimte dat op 16 februari verscheen. Dit is in lijn met het geluid dat de Besturenraad al lange tijd laat horen.

Langetermijnperspectief op onderwijs
De Raad doet in zijn rapport drie aanbevelingen. Allereerst moet de overheid beleidsbeslissingen nemen die vallen binnen een langetermijnperspectief op onderwijs. Zijn er nieuwe maatregelen in de maak, dan is het van belang na te gaan in hoeverre ze bijdragen aan individuele en maatschappelijke opbrengsten en wat de te verwachten effecten zijn door de hele onderwijskolom heen. “Een belangrijk onderdeel hiervan is zicht te krijgen op de verwachte kosten van beleid, op de korte en lange termijn.” Er zou een beleidstoets moeten komen, bepleit de Onderwijsraad.

Betekenisvolle normen
Vakinhouden, prestaties, examinering en bevoegdheidseisen aan leerkrachten: het is noodzakelijk dat de overheid hier normen aan stelt, mits de normen betekenisvol en haalbaar zijn. Maar de raad acht ook meer vrijheid voor scholen wenselijk. “Op veel punten wordt nu een te grote regeldruk door de overheid gevoeld.”

“Hoewel de verschillende betrokkenen achter de nieuwe kwaliteitseisen staan (mits die in hun ogen niet leiden tot een eenzijdige definiëring van onderwijskwaliteit), vrezen zij voor de haalbaarheid ervan door bezuinigingen, cumulatie van maatregelen en hoge tijdsdruk.”

Ruimte voor professionaliteit
De raad ziet leraren als professionals: hoogopgeleide, zelfstandig opererende beroepsbeoefenaars, met een sterke intrinsieke motivatie om leerlingen iets bij te brengen en vooruit te helpen in de maatschappij. Niet alleen het leraarschap vraagt om professionals, maar ook het bestuur van een school en de schoolleiding. En professionals –dat is de derde aanbeveling van de Onderwijsraad- hebben ruimte en vrijheid nodig. ‘Geregelde ruimte’ welteverstaan. Zodat instellingen een eigen invulling kunnen geven aan het onderwijs vanuit hun visie.

Den Haag
De Besturenraad hoopt dat scholen in de praktijk gaan ervaren dat het kabinet de aanbevelingen van de Onderwijsraad ter harte neemt. Onderwijs van hoge kwaliteit is van groot belang. Het verminderen van te grote regeldruk draagt bij aan het vertrouwen in scholen om die kwaliteit te leveren, binnen de geregelde ruimte die er is. De adviezen van de Onderwijsraad komen in grote lijnen overeen met het geluid dat de Besturenraad al langere tijd namens zijn leden laat horen in Den Haag.

Aanleiding
Aanleiding voor het advies vormden de diverse actieplannen die het kabinet in 2011 presenteerde om de onderwijskwaliteit te verhogen en leerprestaties te verbeteren. Al eerder reageerde de Onderwijsraad op de actieplannen afzonderlijk. Het advies Geregelde ruimte beschouwt de diverse actieplannen op hoofdlijnen van beleid op de langere termijn.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs