U bent hier

Onderwijs2032 heet nu Curriculum.nu

Vlak voordat de eerste scholen hun deuren sloten voor de vakantie, stuurde staatssecretaris Dekker nog een brief naar de Tweede Kamer over het vervolgproces van de curriculumherziening. Daarmee loste hij een belofte in om nog voor de vakantie aan te geven hoe het proces van curriculumvernieuwing verder gaat na de interventie van de Tweede Kamer.

Afstand nemen 

In zijn brief gaf Dekker aan dat met de nieuwe aanpak van de Coördinatiegroep afstand wordt genomen van het eerdere advies van het Platform Onderwijs2032. Er wordt niet langer uitgegaan van kennisdomeinen, maar de eigenheid van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden. Ook komen er, in lijn met moties uit de Kamer, geen ontwikkelteams voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.
 

Ontwikkelfase

Deze zomer wordt er gestart met de ontwikkelfase. Daarin moeten bouwstenen ontwikkeld worden op basis waarvan in een volgende fase geactualiseerde kerndoelen en eindtermen geformuleerd kunnen worden. Natuurlijk nadat de Kamer hiermee heeft ingestemd. 
De bouwstenen worden ontwikkeld door ontwikkelteams van leraren en schoolleiders, en beproefd in de onderwijspraktijk op ontwikkelscholen. Bij dit alles moet er rekening worden gehouden met een groot aantal moties. Het is de bedoeling dat de teams van start gaan in februari 2018 en hun producten eind 2018 hebben afgerond.
 

Actualisatie is overal gewenst

Alle vakverenigingen hebben aangegeven dat actualisatie van hun vak of leergebied gewenst is. Dit naar aanleiding van een motie van CDA, D66, GL en VVD die vroeg om de curriculumherziening in eerste instantie te beperken tot  Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. 
 

Vakverenigingen

Een van de grootste punten van kritiek uit de Tweede Kamer in het overleg over dit onderwerp was de positie van de vakverenigingen. Dat was de reden dat de Kamer een tweedaagse hoorzitting organiseerde waarbij vrijwel alle vakverenigingen zijn uitgenodigd. Die vakverenigingen worden nu beter in stelling gebracht door:
  • hen de eigenheid en karakteristieken van hun vak/leergebied te laten beschrijven, evenals de samenhang met andere vakken en wat een volgende stap zou zijn in de vakontwikkeling
  • een leraar van de betrokken vakverenigingen zitting te laten nemen in de selectiecommissie van het betreffende ontwikkelteam
  • de vakverenigingen ook onderdeel te laten uitmaken van de ondersteuningsstructuur van een ontwikkelteamom om hun kennis optimaal te benutten
  • hun inzet te faciliteren binnen het voor de ontwikkelfase beschikbare budget
 

Afstemming met andere sectoren

De Kamer vroeg ook aandacht voor de positie van het vervolgonderwijs en de lerarenopleidingen. In afstemming met de MBO Raad, VH en VSNU wordt de positie van het vervolgonderwijs geborgd doordat deze partijen voor de start van de ontwikkelteams aangeven wat de essentie is van wat leerlingen moeten kennen en kunnen als ze doorstromen naar het vervolgonderwijs.
 

Onderwijs2032 wordt nu curriculum.nu

Tot slot krijgt het traject van curriculumvernieuwing een andere naam. De kritiek dat curriculumvernieuwing ook anno nu noodzakelijk wordt hiermee op papier gepareerd. Hoe dat in de praktijk zal uitpakken, zal de komende tijd duidelijk worden. 
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs