U bent hier

Nieuwe bepaling in cao-PO over ketenregeling vervangers. Lidmaatschap PO-Raad noodzakelijk?

Aan de cao-PO is sinds kort een nieuwe bepaling toegevoegd. Deze houdt in dat benoemingen in een ziektevervanging voor minder dan 14 dagen, die in de tijdvakken 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 en 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 plaatsvinden, niet meetellen voor de ketenbepaling van het Burgerlijk Wetboek.

Geen lid van de cao-partij

Er circuleren geruchten dat deze adempauze niet zou gelden voor onderwijswerkgevers die geen lid zijn van de PO-Raad. De gedachte daarachter is dat de wet een dergelijke uitzondering op de ketenbepaling alleen mogelijk maakt bij cao (zogenaamd drie kwart dwingend recht). Schoolbesturen die niet lid zijn van de cao-partij, de PO-Raad, maar die vrijwillig de cao volledig volgen door deze standaard als geheel door te contracteren in de akte van benoeming, zouden bij een letterlijke lezing zich er niet op kunnen beroepen dat hun arbeidsvoorwaarden “bij cao” zijn overeengekomen.

Volgens het gezaghebbend handboek “cao-recht” van Fase - Van Drongelen is de bedoelde letterlijke lezing niet leidend. De auteurs gaan ervan uit, zich baserend op bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad, dat werkgevers die geen lid zijn van een cao–partij, maar die de cao geheel volgen door deze standaard door te contracteren in de individuele arbeidsovereenkomsten, gebruik kunnen maken van cao-bepalingen in hun sector waarin krachtens driekwart dwingend recht van de wet wordt afgeweken.

Maak afspraken op tijd

Voor het onderwijs betekent dit dat volgens deze opvatting schoolbesturen die geen lid zijn van de PO-Raad, maar die standaard de cao-PO in de akte van benoeming van toepassing verklaren, evenzeer gebruik kunnen maken van de doorgevoerde versoepeling in de bedoelde tijdvakken. Natuurlijk is het dan extra wenselijk dat de akte van benoeming, of in ieder geval alvast een lijstje van de voornaamste afspraken, - met daarin de ingangsdatum, de doorcontractering van de cao-PO, het feit dat het een vervanging betreft en een tijdelijke aanstelling is - steeds tijdig wordt opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

Uit informatie blijkt dat een meerderheid van deskundigen de hierboven beschreven opvatting deelt, dus dat werkgevers die niet lid zijn van een cao-partij  gebruik kunnen maken van de voordelen die voortvloeien uit cao-bepalingen, die in gunstige zin van de wet afwijken krachtens drie kwart dwingend recht, zonder dat daarvoor nodig is eerst lid te worden van een organisatie die partij is bij de CAO. Daarvoor is wel nodig dat zij de volledige cao standaard doorcontracteren in de akten van benoeming.

Het voorgaande geldt niet alleen ten aanzien van de tijdelijke regeling voor de twee genoemde tijdvakken, maar ook voor de verruiming ten opzichte van het wettelijk regime die de cao-PO 2016-2017 regulier al bevat.

Algemeen verbindend

Als de cao-PO algemeen verbindend wordt verklaard, dan gelden in elk geval vanaf dat moment alle cao-bepalingen, inclusief de verruiming en de tijdelijke versoepeling van de ketenbepaling, voor alle schoolbesturen. De sociale partners hebben de aanvraag voor algemeen verbindend verklaring eind december ingediend en het ministerie van Sociale Zaken heeft toegezegd de aanvraag versneld in behandeling te nemen. Sociale partners hopen dat de algemeen verbindend verklaring in februari geregeld zal zijn.

Voor vragen over dit onderwerp kunnen leden van Verus terecht bij de juridische helpdesk

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs