U bent hier

Negen partijen, tien punten bij de begroting OCW

Stop passend onderwijs; ruil de lumpsum in voor outcome financiering; #onderwijs2032 is mislukt door focus op economisch nut; voeg onderwijs en opvang van jonge kinderen samen. Ze wilden allemaal hun eigen punt maken. De eenheid in zowel regerings- als oppositiepartijen was ver te zoeken tijdens de behandeling van de OCW-begroting, gisteren. Een overzicht.

Enkele punten kregen brede steun van de Kamer. Bijvoorbeeld:

 • Meer middelen voor vluchtelingen
 • En scholen moeten duidelijk verantwoorden waar het extra geld voor nieuwe leraren is gebleven

Wat verder opviel:

 1. De SP is consequent in haar afwijzing van ‘het experiment’ passend onderwijs. De partij komt met een initiatiefwet om klassenverkleining te realiseren naar gemiddeld 23 leerlingen en wettelijk maximum van 29 kinderen in een klas
 2. De VVD wil de huidige lumpsum financiering vervangen voor outcome financiering. Met zo’n andere aanpak kan volgens de liberalen beter verband worden gelegd tussen schoolgebonden investeringen en resultaten. 
 3. De regeringspartij hield ook een pleidooi voor modern onderwijs: het beste uit jezelf halen, een curriculum gericht op morgen en de benodigde vaardigheden en het eigen talent centraal stellen. Het curriculum van de school moet daarom door de docenten en de stakeholders vastgesteld worden. De VVD mag hiervoor rekenen op steun van D66, CDA en de SP. 
 4. Het CDA vindt het tussenadvies van Platform #onderwijs2032 gericht op economisch nut en niet op het belang van het kind zelf. Ook wil de partij de maatschappelijke stage weer terug in de bekostiging en pleit zij voor kleinschaligheid en het MBO. Het leenstelsel wordt wat het CDA betreft teruggedraaid omdat het kinderen uit lagere milieus kansen ontneemt. 
 5. Onderwijs en opvang van jonge kinderen moeten samengevoegd worden, vindt de PvdA. Zo gaan peuters en VVE-voorzieningen onderdeel uitmaken van het funderend onderwijs. 
 6. De PVV is consequent en pleit voor meer aandacht van westerse waarden in het onderwijs. Opvallend is dat de PVV ook pleit voor goed onderwijs aan vluchtelingen als ze hier eenmaal zijn.  
 7. D66 noemt het huidige stelsel van vroege selectie een ‘failliet stelsel’. Er moet een wettelijk leerrecht komen zodat thuiszitters en zorgplicht eindelijk goed aangepakt worden. Deze partij meent dat de school niet meer van de ouders is maar van de schoolbesturen. De voorstellen in de Wet Bestuurskracht zijn een gemiste kans. 
 8. De ChristenUnie houdt vurig betoog om kleine scholen in de krimpregio’s te behouden. Het budget moet bevroren worden tot in 2019 als de leerlingenaantallen weer gaan stijgen om gekwalificeerd personeel te behouden en scholen open te houden. 
 9. Volgens GroenLinks vindt door de toetsing selectie nu al plaats op zevenjarige leeftijd. Ook pleit de partij voor verplichte herinvoering van brede brugklassen om selectie uit te stellen en vanwege sociale integratie. 
 10. De SGP ziet de noodzaak niet van invoering van richtingvrije planning. De door de staatssecretaris genoemde problemen zijn in huidige wetgeving op te lossen. 

Vervolg

Vanmiddag wordt de behandeling van de onderwijsbegroting vervolgd, en naar verwachting wordt er volgende week gestemd over ingediende moties. Verus zal dit volgen en hiervan verslag doen.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs