U bent hier

Minister tegen scholen: ga vooral zelf het gesprek over goed onderwijs aan

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven riep vorige week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting studenten, onderzoekers, docenten, schoolleiders en bestuurders op om vooral zelf het gesprek over goed onderwijs aan te gaan. Zij wil de belangrijke spelers in het onderwijs een grotere stem geven. Minister voor Onderwijs Arie Slob verwees in zijn beantwoording naar de viering van 100 jaar pacificatie als mogelijkheid voor ouders om kwaliteitsonderwijs te kiezen dat past bij hun levensovertuiging.

Tegen de economisering van het onderwijs

Minister Van Engelshoven begon de verdediging van haar begroting met de opmerking dat de  bildungs- en verbindingsopgave van het onderwijs weer glans moet krijgen. Zij gaf aan dat het rendementsdenken niet mag overheersen en dat Martha Nussbaum voor haar een heel belangrijke inspiratiebron is en citeerde "Als deze trend, de economisering van het onderwijs, zich voortzet, zullen landen overal ter wereld binnen korte tijd generaties nuttige machines afleveren in plaats van volwaardige burgers die in staat zijn om zelfstandig te denken en zich kritisch op te stellen."

Direct daarna sprak zij over de burgerschapstaak van het onderwijs. Scholen zijn wat haar betreft plekken om te ervaren en te oefenen wat het betekent om burger te zijn. Belangrijke uitgangspunten bij het aanscherpen van die burgerschapsopdracht zijn de waarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in onze Grondwet: de vrijheid van meningsuiting, geloof en seksuele gerichtheid evenals identificatie met de Nederlandse pluriforme samenleving. De overheid moet daarbij aangeven wat de ondergrens is, aldus de minister. 

100 jaar onderwijspacificatie

Minister Slob wees in zijn reactie op de viering van 10 jaar onderwijspacificatie. Het maakt het mogelijk voor ouders om kwaliteitsonderwijs te kiezen dat past bij hun levensovertuiging. ‘Ieder kind mag er zijn, ook als je om wat voor reden dan ook wat anders bent. Het zijn stuk voor stuk unieke schepselen. Voor hen doen we het’.

Vertrouwen en ruimte

Beide bewindspersonen benadrukten dat zij het onderwijs vertrouwen en ruimte willen geven. Dat moet onder andere zichtbaar worden in de kwaliteitsafspraken die begin 2018 gemaakt gaan worden met instellingen in het mbo en ho. Het gaat daarbij volgens minister Van Engelshoven echt om kwaliteitsafspraken en niet om prestatieafspraken.

Waar blijft het geld?

In de komende periode wordt € 1,7 mrd in het onderwijs gestoken. Dat was de boodschap van de bewindspersonen en ook van de woordvoerders van de coalitiepartijen. Maar dat geld is nu nog niet beschikbaar. Daar moeten eerst goede plannen komen, werd er meteen aan toegevoegd. De oppositie probeerde dat geld naar voren te schuiven, daarbij refererend aan een aangenomen motie op het congres van de ChristenUnie.

Een dagje zonder vlees en ander moties

In totaal dienden de onderwijswoordvoerders 42 moties in. Een selectie. De Kamer verzoekt de regering om...

  • een kasschuif toe te passen en de gereserveerde middelen voor werkdruk naar voren te halen wanneer er concrete plannen zijn, zodat er al vanaf 2018 een substantieel budget beschikbaar komt voor het verminderen van werkdruk
  • de obstakels te onderzoeken en een plan van aanpak te maken met als doel het stimuleren van aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool en de Kamer hierover te informeren
  • om  fiscale belemmeringen weg te nemen die nu de optie in de weg staan dat in kindcentra samen wordt gewerkt aan kinderopvang en onderwijs
  • een ambitieus plan te formuleren om ongelijke kansen in het onderwijs te bestrijden, met specifieke aandacht voor verbeterpunten op deze zogenaamde "schakelpunten" in het basisonderwijs, op de middelbare school, het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs
  • erop toe te zien dat basisscholen, middelbare scholen en mbo seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit in het curriculum gestalte geven
  • de aantrekkelijkheid van een voltijdaanstelling of een grotere deeltijdaanstelling te bevorderen en het schrappen van onderwijsregels die dit lastig of onmogelijk maken, te stimuleren
  • de inspectie opdracht te geven bij de eerstvolgende evaluatie van het inspectiebeleid te onderzoeken of werkdruk en welzijnsaspecten van leraren als expliciete parameter kunnen worden opgenomen bij de beoordeling van scholen door de inspectie
  • om er zorg voor te dragen dat het hernieuwde curriculum van het vak economie past binnen de duurzaamheidsopgave die voor ons ligt
  • scholen en andere onderwijsinstellingen aan te moedigen een dagje zonder vlees in te stellen,
  • te verkennen of de vergelijkbaarheid van eindtoetsen op termijn kan worden geborgd door duidelijker kaders te stellen voor evenwichtige inhoud en opbouw van eindtoetsen op basis van de referentieniveaus

 

Lees hier welke moties werden aangenomen

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs