U bent hier

Meer regeldruk door wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur'

Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' aanneemt, krijgt het onderwijs te maken met weer meer regelgeving. De bewindslieden tuigen hiermee een arsenaal aan instrumenten op voor de enkele scholen waar de onderwijskwaliteit of het bestuurlijk functioneren dusdanig onder de maat is dat het huidige instrumentarium mogelijk geen soelaas biedt.

Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' aanneemt, krijgt het onderwijs te maken met weer meer regelgeving. De bewindslieden tuigen hiermee een arsenaal aan instrumenten op voor de enkele scholen waar de onderwijskwaliteit of het bestuurlijk functioneren dusdanig onder de maat is dat het huidige instrumentarium mogelijk geen soelaas biedt.

Het wetsvoorstel geeft de minister de bevoegdheid om bij ernstig of langdurig tekortschietende onderwijskwaliteit de bekostiging van een school te beëindigen. In geval van bestuurlijk wanbeheer kan de minister een aanwijzing geven en, als die niet wordt opgevolgd, eveneens een bekostigingssanctie treffen.

Verder verplicht het wetsvoorstel onderwijsinstellingen om de scheiding van bestuur en toezicht door te voeren. Ook moeten schoolbesturen aangeven welke code van goed bestuur ze hanteren. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid dat de minister een of meer codes aanwijst.

Economisch denken De Besturenraad zet vraagtekens bij de hardheid en objectiviteit van de normen voor minimumleerresultaten die het wetsvoorstel als bekostigingsvoorwaarde hanteert. Bovendien versterkt het wetsvoorstel op deze manier het economisch denken over onderwijskwaliteit. Kwaliteit wordt verengd tot toetsresultaten. Deze denkwijze ontmoedigt scholen om leerlingen met een 'vlekje' op te nemen of op school te houden.

Ook de criteria voor bestuurlijk wanbeheer – zoals 'financieel wanbeleid' en 'het in ernstige mate verwaarlozen van de zorg' – zijn volgens ons moeilijk te objectiveren. Die zullen veel lastige casuïstiek oproepen, zowel bij de rechter als in de Tweede Kamer.

Overbodige regelgeving Verder betwijfelen wij de noodzaak om de scheiding tussen bestuur en toezicht en de toepassing van codes goed bestuur wettelijk te verankeren. De gedetailleerde uitwerking daarvan in het wetsvoorstel zadelt schoolbesturen met onnodige regelgeving op. Zo wordt aangegeven aan welke onderwerpen codes in ieder geval aandacht moeten besteden. Maar alle bestaande codes gaan daar al over. Opnieuw: overbodige regelgeving.

De Besturenraad zal zijn bezwaren tegen dit wetsvoorstel kenbaar maken aan de Tweede Kamer.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs