U bent hier

Meer professionele ruimte voor docent

Leraren krijgen als het aan het kabinet ligt in de toekomst meer zeggenschap over hun eigen professionele handelen. Een wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het is een uitwerking van het Actieplan Leerkracht, dat een versterking van de positie van de docent beoogt, zowel in financiële als in immateriële zin.

Leraren krijgen als het aan het kabinet ligt in de toekomst meer zeggenschap over hun eigen professionele handelen. Een wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het is een uitwerking van het Actieplan Leerkracht, dat een versterking van de positie van de docent beoogt, zowel in financiële als in immateriële zin.

Dat heeft het ministerie van Onderwijs vrijdag 25 september 2009 bekendgemaakt, na afloop van de ministerraad. De precieze inhoud van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar als het wetsvoorstel tezijnertijd naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het Actieplan Leerkracht is twee jaar geleden opgesteld om in diverse opzichten de positie van docenten, en daarmee hun aanzien, te verstevigen. Daarbij gaat het onder meer om het salaris, de mogelijkheden tot scholing en de zeggenschap.

Dat laatste betreft vooral het professioneel handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het gaat daarbij onder meer om het (mee)beslissen over leermethoden en de wijze van toetsen en beoordelen van leerlingen. De gedachte daarachter is dat een professional die zijn eigen werksituatie wezenlijk kan beïnvloeden, een positief effect heeft op de onderwijskwaliteit en daarmee op het beroepsbeeld.

In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat het bevoegd gezag van een school of instelling afspraken moet gaan maken met leraren over de wijze waarop hun zeggenschap vorm krijgt. Een eerdere poging vanuit de SP om de docent ook formele zeggenschap te geven over ingrijpende beleidszaken, zoals de invoering van het competentiegericht onderwijs in het mbo, leed schipbreuk.

Ter onderbouwing van het wetsvoorstel heeft OCW onderzoek laten doen door ResearchNed onder 1191 leerkrachten naar hoe zij nu de zeggenschap ervaren. De uitkomst van dat onderzoek is onder meer dat leerkrachten vooral in hun eigen klassensituatie autonomie hebben en daar in de regel tevreden mee zijn. Wel is het volgens het onderzoek opvallend dat relatief veel docenten in het mbo aangeven dat ze weinig invloed hebben op het besluit tot invoering van onderwijskundige vernieuwingen.

Minder gunstig zijn docenten in alle sectoren in hun oordeel als het gaat om zeggenschap over aanpalende taken. Uit het onderzoek komt naar voren dat lang niet in alle gevallen die zeggenschap ook formeel is vastgelegd. Voor wat betreft de invloed op beleid en praktijk via een medezeggenschapsorgaan reageren de ondervraagde docenten in de diverse sectoren verdeeld. Vooral in het primair onderwijs pleegt de MR ruggespraak met de achterban, in andere sectoren is dat veel minder helder voor de docenten.

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs