U bent hier

Mbo: Toch meer ruimte voor vorming

Mbo-opleidingen kunnen onder voorwaarden gemotiveerd afwijken van de verplichte keuzedelen en de zo ontstane ruimte naar eigen inzicht invullen met vormende elementen. Een amendement van het CDA en SGP met deze strekking werd gisteren in de Tweede Kamer met zeer grote meerderheid aangenomen. Verus heeft zich er vanaf het begin voor ingezet dat opleidingen deze ruimte zouden krijgen en is daarom blij met dit resultaat.

Introductie keuzedelen

In het mbo wordt de kwalificatiestructuur gewijzigd. De kwalificatiedossiers worden herzien en in aantal teruggebracht. Naast de kwalificatiedossiers worden keuzedelen geïntroduceerd. Deze zijn gericht op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Met de introductie van keuzedelen komt de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in het onderwijsprogramma te vervallen. Een instelling kan die vrije ruimte (maximaal 20% van de opleiding) nu nog zelf invullen, bijvoorbeeld door zich te profileren op levensbeschouwelijk vlak.

Te veel versmald

Die mogelijkheid leek te gaan verdwijnen, waardoor in de ogen van Verus mbo-onderwijs te veel versmald zou worden tot haar economisch nut, er een verdere uniformering dreigde en de overheid een grotere invloed zou krijgen op het onderwijs. Eerder wezen wij de Tweede Kamer op deze ontwikkelingen. Ook de Raad van State was kritisch en adviseerde om instellingen de mogelijkheid te geven om gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzedelen.

Minister hield voet bij stuk...

In eerste instantie wilde minister Bussemaker hier niets van weten. In reactie op het advies van de Raad van State en in de schriftelijke discussie over het wetsvoorstel dat de keuzedelen regelt zette ze uitvoerig uiteen welke mogelijkheden opleidingen behouden om hun identiteit tot uitdrukking te laten komen.

...maar gaf toch enige ruimte

Aanvullende ruimte in lijn met het advies, de wens van verschillende Kamerfracties (en de oproep van Verus) vond Bussemaker overbodig. Ook in het plenair debat hield de bewindsvrouw in eerste instantie voet bij stuk, maar uiteindelijk bood ze naar aanleiding van een amendement van Michel Rog (CDA), weliswaar onder voorwaarden, toch enige ruimte.

Amendement aangepast

De afgelopen dagen paste Rog zijn amendement aan en sloot Roelof Bisschop (die zelf een verdergaand amendement had ingediend) zich bij hem aan. Het aangepaste amendement regelt dat opleidingen gemotiveerd een gemaximeerd deel van het aantal uren dat zij voor keuzedelen moeten inzetten mogen besteden aan de persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming van studenten. Over dit alternatieve gebruik van deze uren moeten ze verantwoording afleggen in het jaarverslag. Entreeopleidingen en éénjarige specialistenopleidingen worden van deze afwijkingsmogelijkheid uitgezonderd.

Grote steun

Het was nog even de vraag hoe de regeringspartijen tegen dit amendement zouden aankijken, maar uiteindelijk stemden zowel VVD als PvdA, net als het overgrote deel van de rest van de Tweede Kamer hiermee gisteren in. Het wetsvoorstel werd vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

Verus blij met resultaat

Verus heeft zich de afgelopen maanden meerdere malen sterk gemaakt voor blijvende ruimte voor mbo-instellingen om het belangrijke vormingsaspect van hun opleidingen inhoudt te geven. Hoewel het nu aangenomen amendement wat minder royaal is dan we in eerste instantie wensten, is Verus blij met dit mooie resultaat.

Andere amendementen

Naast het amendement van Rog en Bisschop werd ook een amendement van Anne-Wil Lucas (VVD), Paul van Meenen (D66), Tanja Jadnanansing (PvdA), Tjitske Siderius (SP) en Michel Rog aangenomen. Dit amendement regelt dat met ingang van het schooljaar 2018-2019 het resultaat dat een deelnemer voor de keuzedelen haalt, meetelt voor het behalen van het diploma. In eerste instantie vond minister Bussemaker dat een deelnemer weliswaar examen zou moeten afleggen in een of meer keuzedelen, maar geen voldoende hoefde te halen. Dit vond een groot aantal partijen maar niets en ook de toezegging dat op termijn een voldoende resultaat mogelijk wel verplicht zal worden vond men te weinig concreet. Een compromis werd gevonden in een verplicht positief resultaat vanaf het schooljaar 2018-2019, oftewel twee jaar na de invoering van keuzedelen.

 

 

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs