U bent hier

Maak keuze voor vertrouwen in scholen waar

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, waardeert de keuze van het nieuwe kabinet om in het regeerakkoord de nadruk te leggen op vertrouwen. Dit is een steun in de rug van het onderwijs. Tegelijkertijd roepen we het kabinet op dit vertrouwen dan ook waar te maken.

Loes Ypma, voorzitter van Verus: “Het is goed dat het nieuwe kabinet kiest voor vertrouwen. Voor mij betekent dit vertrouwen in àlle leerlingen die mogen werken aan hun talenten, vertrouwen in docenten die tijd en ruimte krijgen om hun vakmanschap te etaleren en vertrouwen in scholen die samen nadenken over goed onderwijs. Vertrouwen in scholen en de ruimte om bijzonder te zijn. Niet overal is de inspectie en de overheid nodig met toetsen en toezicht.”

In het belang van leerlingen

Het kabinet wil meer brede brugklassen, meer geleidelijke overgangen van 10-14 jaar en minder toetsen (geen kleutertoetsen, rekentoets, diagnostische tussentijdse toets). Het kabinet wil de samenwerking tussen ouders en school versterken. Ook krijgen jongeren de mogelijkheid om vrijwillige maatschappelijke diensttijd te vervullen. Er is nadrukkelijke aandacht voor kwetsbare kinderen: thuiszitters, kinderen met achterstanden of hoogbegaafde kinderen. Het nieuwe kabinet neemt zich voor het onderwijs aan ernstig meervoudige beperkte kinderen beter te financieren en wil meer recht doen aan scholen met bovenmatig veel zorgleerlingen in het onderzoekskader. Verder is er aandacht voor het praktijkonderwijs, de overgang van VMBO naar MBO en voor kwetsbare studenten in het MBO. Verus juicht dit toe, allemaal maatregelen in het belang van leerlingen.

Autonomie van leraren

Daarnaast hechten wij aan eigenaarschap van docenten. Autonomie en ruimte van deze sterke beroepsgroep moet voorop staan. Daar horen een beter salaris en minder werkdruk bij en daarin zet het kabinet een eerste stap. Er zijn extra middelen nodig voor het grote lerarentekort, het valt tegen dat hier zo weinig over wordt gezegd. Het kabinet kiest voor meer ruimte voor invalleerkrachten. Vervanging bij ziekte wordt weer beter mogelijk, onderwijs wordt op dit punt uitgezonderd van de WWZ. Verus is blij dat de bezwaren uit het onderwijs hiermee eindelijk gehoor krijgen. Het getuigt echter niet van consistent beleid en vertrouwen in de docent dat de eindtoets weer naar voren wordt gehaald. Het zwaartepunt voor het schooladvies moet liggen bij de professional voor de klas en wij zijn hier kritisch over; we moeten niet terug naar de situatie waarin de toets allesbepalend is en dit gevaar ligt op de loer. Verus heeft wél vertrouwen in het oordeel van de docent.

Vrijheid van onderwijs

Verus is principieel voorstander van de vrijheid van onderwijs en dus op het recht om scholen te stichten. De maatregelen die het vorige kabinet hiervoor presenteerde stonden echter in geen verhouding tot het probleem dat werd gezien. Bovendien was het onverstandig in het licht van leerlingdaling, aangezien hierdoor jaarlijks al vele scholen gesloten worden. Toch wil het nieuwe kabinet de ruimte voor nieuwe scholen vergroten. Verus waardeert het behoud van de laatste scholen van een richting. Wij zullen de concrete uitwerking echter kritisch volgen. De meeste ideeën voor nieuwe scholen gaan over inrichtingskwesties. Daarvoor is nu al veel ruimte. Wij blijven aandacht vragen voor de menselijke maat in het onderwijs en zijn tegenstander van selectie aan de poort.

Er blijkt geen vertrouwen in scholen door strenger te gaan toetsen op deugdelijkheidseisen en bemoeienis met de inhoud en aard van het rekenonderwijs, met het curriculum en burgerschapsdoelen en kerndoelen voor seksuele diversiteit. Ook doet het behoud van de predicaten Goed en Excellent geen recht aan het karakter van scholen. Wilhelmus en Rijksmuseum zijn mooi, maar het onderwijs zit niet te wachten op verplichtingen uit Den Haag.

Verus vindt het vooral een opdracht voor de bestaande scholen om goed in te spelen op de wensen van ouders en de maatschappij en de bijdragen die we kunnen leveren aan de toekomst. Hierbij hoort vertrouwen in bestaande schoolinstellingen. Die voelen een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een maatschappij die niet draait om een ik-leven, maar om samen-leven. Waarbij ieder kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen om deze in te zetten ten gunste van het welzijn van iedereen. 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs